Page 166 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

תינושל־תלתה
חנוה ידי־לע
תוברתהךקסע
יאקירמאה
עודיה רד
יכדרמ
םטלוס תעכ(
יוויטוקזקא־להנמ
לש
.)הבישיה־תטיסרבינוא
אוה היה דסימה אישנהו
ןושארה לש
הצעומ״ה ןעמל רפסה
.״ידוהיה
תרזעב
םידידי םידחא הלע ידיב ר״דה םטלוס ןיינעל תא
־תודסומ
תוברתה
םיידוהיה
,םינושה
םיימואלה
,םייתדהז
תוציחנב רוציל ןוגריא
עובק תבוטל
תורפסה
תידוהיה
,תינושל־תלתה
הבש םיאב ידיל יוטיב
הייח
םיינחורה לש
תודהיה
.תיאקירמאה
הדבוע ,איה
תויורפסהש
,תירבעב תידיא
,תילגנאו
תומילשמ תחא תא
,התרבח דחיבו ןה
תועיפשמ
לע םייחה
םיידוהיה ץראב .וז
הצעומה ןעמל רפסה ידוהיה
החיכוה
המויק־תנשב
,הנושארה שיש
התלכיב ךפהיל ךשמב ןמזה ותואל חוכ
ינוגרא רשקיש דחאיו תא
תוחוכה
םיינחורה
,םידרופמה
ילבמ
שטשטל
תא
םתואמצע לש םישוגה
םיינושלה
,םינושה
שמתשהל
םהיתוחוכב
דע
המכ הזש עגונ
םהינינעל
.םיפתושמה
דיקפתה ישארה אוה ררועל ברקב
םינומהה
םיידוהיה ןינע רפסל ידוהיה לכב שלש
,תונושלה ןינעל םתוא
אל קר
,תונקל אלא םג
אורקל רפס
,ידוהי דומלל ךותמ רפסה
תויחהלו תא
תרוסמה
תידוהיה הנשיה לש תעיבק םיתע םשל תורטמ
.תוינחור
התדובע לש
הצעומה ןעמל רפסה התיה םינשב
תונושארה השק .דאמ
הברה ץרמ
שפנ־תוריסמו
ויה
םישורד דצמ
םינקסעה
.םיטעמה םלוא
םה וריסה
ףוס־ףוס תא לכ
םילושכמה
ויהש
.םכרדב
הצעומה ןעמל
רפסה ידוהיה איה תעכ
תוברת־דסומ
ידוהי
,ססובמ
תוגצוימש וב
לכ
תוצובקה
תוידוהיה
םינוויכמ-תורכומה
.םינוש ןלוכ ואצמ המב
תפתושמ הילעש םישגפנ
,םירבע
םיאשידיא
םידוהיו
.תילגנא־ירבוד
תובישיב לש
הצעומה ןעמל רפסה ידוהיה האב ידיל יוליג העפות
:תנינעמ
םירבדמ לכב שלש
תונושלה םלוא
םינווכתמ םעל דחא
ותוברתו
.תימואלה
ךשמב שש םינשה ורבעש ושכרנ יפלא תושפנ
תוידוהי תושדח
הררועתנש
,םהב ןפואב יצוביק
,ילאודיווידניאו
הכישמ רפסל לעב ןכות
.ידוהי
רפסה־שדוח
ךרענה ידמ הנש הנשב
,הווהמ ותמאל לש ,רבד תא אישה
לש תדובע הנש המלש שמשמו
ףחודדברוגכ
תלועפל תושדח
.תולודג־רתויו
ךשמב
רפסה־שדוח
תעצובמ הלועפ הבחר ןעמל רפסה
.ידוהיה
הברהב
םירע
תורייעו
,הנידמבש לכב םוקמ
םימייקש םייח
םיידוהי
,םינגרואמ
תוכרענ תוינכת תונוש ןעמל
,רפסה
תואצרה
תוכורעתו ליבשב רעונה
לש
,רפסה־יתב
ליבשב
תוצובק
םיטנדוטס
ליבשבו
םינומהה
םיידוהיה
םיבחרה
.ללכב
הצעומה ןעמל רפסה ידוהיה
האיצממ לכל
תומוקמה
הצעומה
ןעמל
רפסה
ידוהיה
הקירמאב
אנ