Page 167 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

הצעומה
ןעמל
רפסה
ידוהיה
הקירמאב
תאמ
.ז .מ
ןייטשרק
ם^ תעפוה ךרכה יששה לש
״הנשה־רפם״
ואלמנ עבש םינש
המויקל לש
הצעומה ןעמל רפסה ידוהיה
.הקירמאב
וייחב לש דסומ ידוהי
יתוברת יהוז הפוקת הרצק ידמ ידכ
קידצהל
הכרעה האלמ וא וליפא
ןויסנ תתל הריקס
תירוטסיה לע
תולועפה
םיגשיההו לש
הצעומה ןעמל
רפסה ידוהיה
,הקירמאב
תאפמש היפוא
ינושל־תלתה
איה תארקנ םג
םשב
רעשידיי״
טאר־רעכיב
ןופ
״עקירעמא
שיאושזד״ו קוב
ליסנואק ווא
.״אקירעמא
היתולועפ לש
הצעומה ןעמל רפסה ךשמב עבש םינשה
תונורחאה
ןה
לקשמ־תונב
היגשיהו םה
םייוויטקורטסנוק
הדימב וזכ יאדכש םושרל
,ןאכ תוחפל
,םיקרפ־ישארב
ףד
הירוטסיההמ
לש דסומ
יתוברת ,הז ילבש
קפס עיגה רבכ
.סוסיב־תגרדל
לע הז הדיעמ
הדובעה
העצובש ידי־לע
הצעומה ןעמל רפסה הנשב
הרבעש
.דבלב תרטמ
תורדתסהה
תאזה
התפיאשו ואצמ תא דהה יוארה הייחב
םייתוברתה
לש
תודהיה
.תיאקירמאה
תויורדתסה
תוידוהי
תויצרא
,תוימוקמו
,תוירפס
יטינוימוק״
״סרטנס
תודסומו
םייתוברת םינוש
םיבישחמ תא
הצעומה ןעמל רפסה
ןוגריאכ רכ-ומ
,תוכמס־לעב
ויתולועפש
וישעמו
םיעייסמ
תאבהל ־םע
רפסה לא רפסה . . .
ינפל עבש םינש הלעמו
,השענ תודוה
םזילאידיאל
לש ץמוק
־ינקסע
תוברת
,םיידוהי דעצה ישממה
ןושארה םשל תריצי העונת
לעפתש ןפואב
ישעמ ןעמל רפסה
,ידוהיה
ךכ־ידי־לעו
םיקהל רשג רשקיש תא
ינומה
םידוהיה םע
תורפסה
תידוהיה
.תימואלה
ותואב ןמז רבכ ,היה
ןבומב ,עודי ליעפ לעפמ יתנש :םשב
שיאושזד״
.״קיוו־קוב
םיצולחה חטשב
הז :ויה
המלעה ינפ
ןייטשדלוג
הירפסהמ
תירובצה
ןוטסובב
יברו ילפ ק ם מ נ ד ל ם ו ן
.וגאקישמ תודוה
םתמזיל
,ךרענ ־הנקב
הדמ ,ןטק ךשמב
הרשע־שמח
,םינש
עובש״ה ןעמל רפסה
.״ידוהיה םרב
לעפמ הז היה
אוה-םצמוצמ
היה ןווכמ קר ןעמל םירפס
םיידוהי
.תילגנאב
דוסיה
תורדתסהל
תיצרא תבוטל רפסה לש
תורפסה
־תידוהיה