Page 175 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

םג יבוט
םירפוסה
םימכחהו
לארשי־ץראב
תוצופתבו
ינפל(
)ןברוחה
ואצמ
״ראודה״ב
המיב
םינפ־הריבסמ
הינסכאו
תחראמ
.םהיתוריציל
״ראודה״ היה םג ףונמ םרוגו בורל
תואצוהה
תויתורפסה
לש ״ןגוע.
תורדתסהה״ו
,״תירבעה
״הנשה־ירפס״ו
.םללכב לע(
הנשה־רפס
ךירצ
דחייל תא
רובידה
רמאמב
ילוא-רחא
תאצל
הנשה־רפס
ירישעה
,רפסמב .ז .א
״הנשה־רפס״
).אבה
םיברל ןמ
םיארוקה
םירבעה
,םיקיתווה
רשא
וחתפתה דחי םע
,״ראודה״ השענ ןותעה הזה
דרפנ־יתלב־קלחכ
םהייחמ
.םתושימו ביבח
םהילע לכ ןוילג
,ןוילגו לכ רמאמ
,רמאמו ףאו לכ העדומ ןויצו הארש
רוא
תויתואב
תוריעזה רבעמ
ילאמשה לש
.ןותעה
,־יכרכ
״ראודה,
םהשכ
םמצעל םיברו(
ןמ
םיקיתװה־םיארוקה
״םידיסח״ה ולש םינתונ ךורכל לכ
תונוילג־רדס
לכב )הנש םילעמ םהב
תונורכז םימימ
,ורבע
םייח־תונורכז
.םיישיא ןאכמ םחי
הבהאה
תוריסמהו
ןותעהל ירבעה ןיאש אוצמל
ותמגוד םושב ןותע הפשב
.תרחא םילוכי
םידבועה
תכרעמב
םיבורקהו
הילא
,דיעהל דע המכ
םידירטמ םתוא
םיארוקה לע לכ ןוילג רסח וא
,דובא וא םתס ןוילג הז וא רחא רשא ןינע וב ינולפל
,רפוסה
ינומלאל
,ברה וא
ינומלפל
.הרומה ילב אמזוג הריתי שי
,רמול יכ
״ראודה״ ,אוה
רומאכ
,ליעל רפס
םימיה־ירבד
לש תודהי
הקירמא
הפוקתב
הרעוסה
רפס-הנורחאה
ובש
םיכלוה
םימשרנו םייחה
,םיירבעה
םיווהתמה ץראב
,וז בצמו ונמע
תוצופתב ץראבו
.ונדיתע ךותמ .יפלא
,םירבדה
םיווהמה
תא ה״כ
םיכרכה
,הלאה הלוגנ הלועו ונינפל הליגמ הכורא לש תונויסנ
,תונולשכו תוילע
,תודיריו ןכ ייחב לכ םעה
ויתומוקמל
ןכו ייחב תודהי
הקירמא
.טרפב
,״ראודה״ ךשמב ה״כ תונש ,ומויק שמיש
ודיקפתב
ןואטבכ ואל ימ­
יצ ־ינו יתד לש
לארשי־תיב
,הקירמאב ןוויכבו הז אוה
.ךישממ םעו לכ
ותויה ןואטב
יתד־ינויצ־ימואל
עמשנ ולוק םג רבעמ
םימוחתל
,הלא וליפא םיגוחב
םיקוחרה
.םיקתונמהו
ןיא
״ראודה״ גע הגוע
תמצמוצמ
ביבסמ ,ול ךותבו
ותרגסמ
תיתד־תינויצ־תימואלה
אצמי ארוקה ףא
םירמאמ םינדה
דוסי־תולאשב
תורחא
.ונייחבש
״ראודה״ב
םימסרפתמ
תופוכת
תרוקב־ירמאמ
תוכרעהו לע
תורפסה
,תידיאה םיבר
םיבורקהמ
,״ראודה״ל דוחיבו
,וכרוע םחנמ ביר ו ול ,ב םנה
םיליעפ
תודסומב
ןעמל
ונתורפס
,תונושלה־יתשב
תירבעה
.תידיאהו
תורמלו ותויה ןותע
ינויצ
לש-ימשר
םינויצה
אל-םיילכה
תח אלו ססיה
םסרפל ינפל םינש
תודחא תא תרוש
םירמאמה לש
.פורפה .ש
ץיבודיבאר
תונשב(
,ד״שת
)ה״שת םהבש עבוה ןויערה לש לגה וית ,ת בגא תרוקב הפיקת דאמ
במ
ןלג