Page 176 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

םירשע
שמחו
תונש
״ראודה״
אמ
דירפהל ןיב םחנמ וביר ול ,ב וכרוע לש
ךשמב/׳ראודה״
לכ תונש
ותאצ רואל
טרפ(ןועובשכ
תונוילגל
םינושארה זאש היה רבח
)תכרעמ
ןיבו ןותעה תדובע .וייח ןותעה ירבעה ידיחיה
,הלוגב
עיפוהש
הפוקתב
רתויה הרעוס ירבדב ימי םלועה ללכב
ירבדבו ונימי
,טרפב היה דתיה
הילעש היולת לכ
הדובעה
,תירבעה לכו
תולועפה
תוירבעה ובבס
.הביבסמ םייחה
םיירבעה ץראב וז
וזכרתה ךותב תדובע
.״ראודה״ ןותע
הז הכז
תושעיהל
הירלקפסא
םייחל
םיידוהיה
םיירוקמה
האובבו
שחרתמהל .םהב
״ראודה״ שמיש ףונמ עינמו
הריציל תירבע
תירוקמ םרוגו
יכוניח
ךרעה־לדג
העפשהה־ברו
ץראב .וז
״ראודה״ השענ
חוכ־אבכ גיצנו
םידוהיה
,םײתד־םינױצ־םימואלה
יכרכו
״ראודה״ ואציש דע הנה ושמשי
דיתעב רוקמ ןושאר םייחל
םיססותה ןאכ לע לכ
.םהינווג ומכ ןכ היה
ןותע הז םרוג
םלודיגל
םחותיפלו לש המכ המכו
םירפוס
ילודיגמ
.עקרקה
תאצב ןוילג ףלאה לש
״ראודה״ ׳ד(
,ןוימב
־א״שת 30 יאמב 1941)
הארה בתוכה
ורמאמב יכרע״ תורפס יכרכב
״ראודה לע העפות :וז
טעמכ״
ןיאש ונל
רפוס
ירבע
הקירמאב
איצוהש תא
וירפס
םינשב
,תונורחאה
רשא
םתישאר לש
םירפסה
וללה אל
התיה
הצוענ
יפדב
״ראודה״
ץוח-
הזמ
ועיפוה המכ
םירפס
וארש רוא
הנושארל
םיכשמהב
-״ראודה״ב
ומכ ןכ
ומסרפתנ
ןותעב הז
ירוזחמ
םירמאמ
הדשב
,ךוניחה
,היפוסוליפה
,עדמה
.רכו
םירוזחמ הלא שי םהל
דימת־תובישה
סכנו םה
תורפסל
תירוקמה
.ונלש ימו הנמי
רפסמ לכ
,םירופיסה
,םירישה
,תוסמה
םינוטיליפה
ףוסבלו
םירמאמה
םינושארה
םיבתכנה
ידיב
ךרועה רתיו
םירזועה לע וידי
םהייוניכל
.םהיתויתואלו
-
רקוחה תא
ירבד ונימי
ץראב וז
טרפב
ראשבו
לבת־תוצרא
,ללכב
אצמי םהב
רוקמ
בזכא־אל
תודלותל
ונימי לע לכ
,ןהייוליג
ןהיתויעב
ןהיתיוחו
ךשמב
םירשע
םינשה
תורעוסה
רתויב
םוימל תאצ
ןוילגה
ןושארה
רעו םויה
.הזה
--------
ותואב
,רמאמ
,ופוסב אב טעמ
הקיטסיטאטס
תנינעמ
בשחאש יוארל
וקיתעהל :ןאכ
ךשמב
םירשע תונש
ומויק לש
ראודה
ופתתשה וב
םהיתועוצקמל
םינושה
1014
םירפוס
יוה רמוא יפלש ךרעה
םיפתתשמ
םישמחכ
םירפוס לכב ,הנש יפלו
ןובשח הז אצוי דעש הנה
ופתתשה
״ראודה״ב ךרעב 1200
.םירפוס
ונאובב חותמל וק םכסמ
ויתומורתל לש
״ראודה״ לכב יפנע
,תורפסה
עדמה
הקיטסיצילבופהו
תירבעב ץראב ,וז ןיא ונל
,חוכשל יכ ביבסמ
״ראודה״ל
וזכרתה אל קר
םירפוסה םינושה
םהיתועוצקמל
םיבשויה
,תירבה־תוצראב
םיברש םהמ ואר תא
םהירבד
םימסרפתמ
וב
;םינוריטכ