Page 177 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

םירשע שמחו
תונש
״ראודה״
t
:
• : v
••
ו׳­
תאמ
םחנמ .ג ןלג
שדוחף
רבמבונ
,ןורחאה וניה תנשב 1946 , ואלמ םירשע שמחו םינש
^ תאצל ןותעה ירבעה
״ראודה״
.תירבה־תוצראב
ותאיצי לש ןוילגה
דחוימה גחל לבוי ה״כה
,הרחא
בתכיהבו
תורושה
שדוחב-ולאה
ןסינ
תננוכתמ-ז״שת
תכרעמ
״ראודה״
איצוהל ןוילג
ירוטסיה הז גחל
.תועובשה
:רמאל
״ראודה״ ליחתה
עיפוהל
,ןמויכ
ותינבתו
תינבתכ
םינותעה
םיידיאה
,ותעשב םויב ׳ג ׳א ח״רד
,ןוושח ב״פרת דחא(
רבמבונב
1921 .) ךיראת ,הז דחאה
,רבמבונב
תובישח התיה ול יכ לע ןכ לח ברעב
תרהצה־םױ
.רופלב
״ראודה״ הנומ תא ויתונש יפל שדוח ,הז ןכו ונמנ
יכרכ
.״ראודה״ דימתו ונא
םיאצומ יכ ךרכה אוה
רפסמב דחא םדוק
רפסמל
.הנשה וניה הנשה
אוה-ה״כה
ךרכה ,ו״כה הנשהו ו״כה אוה
ךרכה ז״כה
המגודל(
האר תא ןוילגה
ןורחאה לש
״ראודה״ הוושהו תא
הנשה לא ןמיס
).ךרכה יוה רמוא ןוילגש לבויה רשא
םיעידומ וילע יכ
אצי רואל גחל
תועובשה אצי יפל רפסמ םינשה
םיכרכהו יאב קויד .תצק
ןוילג לבויה אצי
השלשכ יעבר הנש ירחא םוי ותדלה לש
״ראודה״
. . .
״ראודה״ ימויה אצי רותב ןמוי
ךיראתהמ ל״נה דעו ונוילג
םיתאמה
.םינשו ירחאו ןכ לחה תאצל
םא-ןועובשכ
יכ
תינבתב ,ןומוי
-םדוקמכ
םויב ,׳ו א״י
,זומתב ב״פרת (7 ילויב 1922 ) הוקתב יכ בושי
״ראודה״
עיפוהל ןומויכ
;״ביחרישכל״
םלוא הוקת וז אל
.המייקתנ
תינבתב ןומויה
ךישמה
״ראודה״
,תאצל
םיאנתב םישק ,דאמ דע ונוילג ־ה255, וא רתוי
ןוכנ דע םוי ׳ו ׳ט ןוושחב ד״פרת (19
רבוטקואב 1923 .) זא הלח
הקספהה
הרצקה
הדיחיהו ייחב
:״ראודה״ ןוילגה
ןושארה לש
״ראודה״
תינבתב
ןועובש אצי םויב ׳ו ט״כ
,וילסכ ׳ה
,הכונחד ד״פרת (7
רבמצדב 1923 .)
ותואמ
ךיראתה דעו םויה אצי
״ראודה״ ידמ עובש עובשב דבלמ(
ךשמב
תשלש יחרי
:ץיקה ילוי טסוגוא
רבמצדו םהבש ןותעה אצוי תחא
םיעובשל
דבלמו
תועובשב םהבש םילח וניגח
.)ונידעומו אצישכ ןוילג
,לבויה יפל
,העידיה ברעב גח
,תועובשה ,ז״שת עיגי ורפסמ ׳אל
,ח״סר .א.ז 1268
תונוילג
״ראודה״ ואצי
תישארמ
ותעפוה דעו .התע
ןפואב ימשר אצוי
״ראודה״ רואל י״ע
תורדתסהה״
תירבעה
,״הקירמאב
םלוא רתוי הממ
״תורדתסהה״ש
הנתנ
״ראודה״ל ןתנ
״ראודה״
,״תורדתסהה״ל
רשפא־יאו
דירפהל ןיב
םיקבדה וללה םשכ
רשפא־יאש
מ