Page 182 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

יעדמ
עבטה
תורפסב
תילארשיצראה
הל
d e n t a l
j o u r n a l
f o r
P
a l e s t i n e
a n d
t h e
n e a r
e a s t
-
,ןועבר
תילגנא
הפסוהו
,תירבע
תכירעב .ה .ל
,רקורד
.ביבא־לת
האופר
ירנירטו
ת -
,ןועבר
תורדתסה״
םיאפורה
םיירנירטוה
,י״אב
.ביבא־לת
םיפד
םייאופר
-
םיעיפומ
שולש־םײטעפ
םימעפ
,הנשב
תכירעב .ה
,רלה
,ריאמ .מ
,ץיבוקבל
.ןוסנקניפ
הנייגיה
תואירבו
רובצה
תואירב
רובצה
.י .א -
,יול
,ביבא־לת
.׳׳רבעיהא״
סקנפ
תואירבה
.י -
,םייהךב
,ביבא־לת
הנייגיה״
,״לכל
.ה״צרת
תרות
תואירבה
.א -
,ןייטשדלוג
,ביבא־לת
,״לאערזי״
.ה״צרת
ת מ ח ל מ
רובצה
ת פ ח ש ב
,ביבא־לת-
הגילה
המחלמל
תפחשב
,י״אב
.ח״צרת
הרזע
הנושאר
ירקמב
ןוסא -
הרודהמ
׳ו - .א
,ןיטולא
,ביבא־לת
ןגמ דוד
,םודא
.ש״ת
תואירב
הלועל -
ךירדמ
הלועל
שדחה
יניינעב
הנייגיה
תואירבו -
,םילשורי
תפוק
םילוח
,תיממע
.ש״ת
רצוי א ד ם -
ךירדמ
תוגוזל
םיריעצ -
,דעיבא
,םילשורי
,״רוא״
.ג״שת
םאה ו ה ת י נ ו ק -
ךירדמ
םירוהל
תכירעב
םיאפור
,םיכנחמו
,ביבא־לת
,״הדסמ״
.ה״שת
ת ז ו נ ת נ ו - .ש
,ילבב
,םילשורי
,״רבע״
.ה״שת
תורבוח
תואירבל
םעה
תיב-
תואירבה
לש
הסדה לע םש ןתנ
הנילו
,סוארטש
איצוה
תורשע
,תורבוח
תובותכה
ןונגסב לק
,יממעו רשא
ןתרטמ
ךירדהל
תא
רובצה
תולאשב
הנייגיהה
.תואירבהו
ןיב
ראשה
:ועיפוה
הנייגיהה
תינימה לש
;םלעה
הנייגיהה
תינימה לש
;הרענה
תואירב
תוצע-םאה
השאל
;הרהה
הנייגיהה לש
לכואה
'.דועו
טרופס
היפרגואילביב
תיביטרופס
.י - .ל
,ןתיול
,ביבא־לת
דעוה
,ימואלה
הקלחמה
הרשכהל
,תינפוג
1942 .
המישרה
תללוכ 65
םירפס
תורבוחו
םיספדנ
ועיפוהש
י״אב
תונשב
1912 תנש(
תעפוה
תרבוחה
הנושארה
עצקמב הז
)י״אב
1942 .
היפרגואילביב
תיביטרופס
.י - .ל
,ןתיול
,ביבא־לת
דעוה
,ימואלה
הקלחמה
הרשכהל
,תינפוג
1943 .
המישרה
תללוכ 120
םירפס
תורבוחו
ועיפוהש
תונשב
1943-1930
. ה ל פ כ מ ב
םינולמ
יחנומ
גחה ו ך
קלח-ינפוגה
.י-׳א
,ףולא
,םילשורי
דעוה
,ימואלה
הקלחמה
הרשכהל
,תינפוג
.ש״ת