Page 183 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

דל
רניד
האופר
ייח
ןימה לש
םדאה
.א -
,ןומטמ
,ביבא־לת
ןוכמה
הנייגיהל
יעדמו
,ןימה
.ט״צרת
יגוס
םדה
יודעו
םדה
הכלהל
השעמלו
.י -
,ץיברוג
,םילשורי
תיב
,םילוחה
,״הסרה״
.ש״ת
ץבוק ר פ ו א י -
,ביבא־לת
תורדתסה
םיאפורה
,י״אב
.ש״ת
תוריקח
תתומתב
תוקוניתה
םיידוהיה
ץראב
. ש . ח -
,יולה
,םילשורי
,״ןמואה״
.א״שת
ךוניחה
ינימה
.ד -
,רהוז .ש
,ןלוג
,היבחרמ
תיירפס״
,״םילעופ
.א״שת
תרות ה מ י ל ד ו ת - .א
,יקסבודס
,םילשורי
,״ףסאיחא.
.ב״שת
ירבדמ
רבחמה :
רפסה״
ןושארה
עוצקמב
,״תודלימה
-
יתראת״
תוטרפב
תא
םיכילהתה
םייגולויספה
םתעידיש
הבוח
.תודלימב
יפל
בורש
תודילה
ונצראב
תולח
יתבב
,םילוח
יתטלבה תא
םיוקה
םיינויפואה
לש
תדובע
תוחאה
תדלימהו
תיבב
םילוחה
. . .
יתאבה
תומוקמב
םינוש
תועד
תורבסו
יפמ
.רנינומדק
ימס
תומה
תואופרהו
םדגנכ - השמ ןב
,ןומימ
ומוגרתב
ירבעה לש ׳ר
העמ ןבא
.ןובת אצוי
רואל
םעפב
הנושארה
ףורצב
אובמ
םירואבו
תונומת
םירויצו תאמ .ז
,רטנומ
,םילשורי
ןבואר״
,״סמ
.ב״שת
תאופר
םיינשה
.ב-היתויגוסל
,בילטוג
,ביבא־לת
תורדתסה
יאפור
םיינשה
,י״אב
.ב״שת
ה מ ט ס א ה
ךיאו
אפרתהל
הנממ
.א -
,ןפג־ןב
,הרדח
.ד״שת
ה ס ו כ ר ת -
תוענמיה
תלחממ
רכוסה
היופירו - .ז
,ןודורג
,״הנבי״
.ד״שת
ת ל פ ט מ ה
.א -
,ואסנ
,היבחרמ
תיירפס״
,״םילעופ
.ד״שת
לופיטה
דליב
אירבה
הלוחהו
.ב -י״אב
,דלפנירג
,םילשורי
,״רבע״
.ה״שת
הידפולקיצנא
יעדמל
קלח-ןימה
.א-׳ב-׳א
,רלטסוק
,יליוו
,םילשורי
,״רחש״
1946 .
הלאשה
תינימה
.א -
,לרופ
,ביבא־לת
.מ״
,״ןמוינ
.ו״שת
םינולמ
ןולמ
יחנומל
יופר
םיינשה
ירבע־ינמרג-
- .א
,רטומלרפ
,הפיח
תורדתסה״
יאפור
םיינשה
,״י״אב
.ח״צרת
רחבמ
יחנומ
האופר -
תאצוה
םוחנ״
,״רמירד
.ד״שת
יבתכ תע
ה ר פ ו א ה -
,ןועובש־וד
תירבע
,תילגנאו
תכירעב .ס
,רלדא
,ביבא־לת
תורדתסה״
םיאפורה
.״י״אב
a c t a
m e d i c a
o r i e n t a l a
-
ןוחרי י״אל
חרזמלו
,בורקה
תילגנא
,תירבעו
תכירעב .א
,םיובנגייפ
,לדנמ .א
,לארשי
.ביבא־לת