Page 184 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

יעדמ
עבטה
תורפסב
תילארשיצראה
נל
היגולואוז
ד ג י ם - רפס
דומיל
יתבל רפס
םיינוכית - .ב
,ינרהא
,םילשורי
תירק״
,״רפס
.ש״ת
רידגמ
םילחוזל
ת ב -
עבש
לארשיו
,ינרהא
,םילשורי
תירק״
,״רפס
.א״שת
רידגמ
םיקנויל
ת ב -
עבש
לארשיו
,ינרהא
,םילשורי
הטיסרבינואה״
,״תירבעה
.ב״שת
רידגמ
ילעבל
ףנכ
ת ב -
עבש
לארשיו
,ינרהא
,םילשורי
הטיסרבינואה״
,״תירבעה
.ב״שת
,היגולואוז
ירסח
תוילוח
.י -
,ןילוגרמ
ץובקה״
,״דחואמה
.ו״שת
היגולואוז
תיללכ
. ש .פ -
,רמייהנדוב
,היבחרמ
תיירפס״
״םילעופ
) ? (
ייח
םירובדה
ץראב
לארשי
.ד .י -
,םולב
,ביבא־לת
,״הפצמ״
.ג״שת
והז״
רפסה
ןושארה לע
םירובד
אצויה
רואל
ונצראב
םאתומו
.״היאנתל
ירופצ
ף ר ח ה
,ץ ר א ב
ןהיעסמ
.א-ןהייחו
,ילאמש
,ביבא־לת
,״הדסמ״
.ה״שת
מ ז י ק י ןג
קריה ב א ״ י - .ה .צ
,ןיילק
,ביבא־לת
,״הדשה״
.ה״שת
היגולואיב
ב י א ו ל ו ג י ה - .פ
,ןהכ
,םילשורי
תירק״
,״רפס
.ד״שת
היגולואיב
תיללכ
.א -
,שרב .ד
,ינרס־ןולא
,ביבא־לת
,״הדסמ״
.ד״שת
סלטא
תונומת
ידומילו
,בל.צ-היגולואיבה
,םילשורי
,״רבע״
.ו״שת
עזג ה א ד ם - רקח
םיעזגה
תרותו עזגה - .א .ז
,ילוכשא
,םילשורי
ןבואר״
״סמ ) ? (
סרוק
הקיטנגב
-
םוכיס
תוטשה
עדמב
,היגולואיבה
,היבחרמ
תיירפס״
״םילעופ
) ? (
הימוטנא
היגולויספו
ייח א ד ם - .מ
,והיכרב
,םילשורי
,״רבע״
.ה״שת
תודוסי
,הימוטנאה
היגולויספה
הנייגיההו.
לש ףוג
ה א ד ם - .ש .ב
,ןמלוא
,םילשורי
תאצוה״
םירפסה
,״תי״אה
.ו״שת
רפס
הימוטנאה
ו ה פ ס י ו ל ו ג י ה - .א
,ץיבוניבר
,םילשורי
ןבואר״
,״סמ
.ז״שת
ורפס״ לש
.רדה .א
,ץיבוניבר
תופתתשהב
.רדה .י
ןמכל
׳פורפו .א
,םיובנגייפ
ןושאר אוה
ופקיהב
ונתורפסב
.תירבעה
אוה
ףיקמ תא
תרות
םדאה לע
היתועוצקמ
,םינושה
תרות
,תומקרה
ילכ
,לוכיעה
ירמה
,ןוזמה
,םינימטיוה
תוביס
תולחמה
ןוסיחהו
,םדגנכ
.רכו
םיפרוצמ
רפסל
בורק
־ל 1500
םיחנומ
ועבקנש
ףותשב
הלועפ םע דעו
.״ןושלה
יבתכ תע
ה ט ב ע -
םיצבק
יעדמל
,עבטה
תכירעב .ב
,קיזיצ
.ביבא־לת
ע ב ט ה
ץראהו -
תכירעב .א
.ןמדלפ