Page 185 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

בל
רניד
ייח
חמצה ב נ ס י ו נ ו ת - .י
,ןילוגרמ
,ביבא־לת
״תונמא״
) ? (
רצוא
ה צ מ ח י ם -
הידפולקיצנא
- .ב
.קיזיצ
תורבוח
,ז״כ-׳א
,ביבא־לת
.ו״שת-ח״צרת
ב ו ט נ י ק ה -
ףורצב
תוװיסנ
תויפצתו - .י
,ץיבוקציא
ינש
,םיקלח
,םילשורי
ןבואר״
,״סמ
.א״שת-ט״צרת
הימוטנא
היגולופרומו
לש
חמצה
.ז -
,בילטוג
,ןמש־ןב תיב
רפסה
,יאלקחה
.א״שת
היגולויסיפ
לש
.ה -ח מ צ ה
,שילומ
,היבחרמ
תיירפס״
)?(״םילעופ
ייח ה צ מ ח - .ק .י
,בוזאירימיט
,םגרותמ ןיע
,רודח
ץובקה״
,״דחואמה
.ה״שת
רידגמ
יחמצל
רב -
רצחב ןגב
הדשבו לע יפ
ינמיס
הלעה
לועבגה
שרושהו -
,ינבדבוד
,בורשא
,ביבא־לת
םע״
,״דבוע
.ו״שת
רפס״
דחוימ
ונימב אל קר
תורפסב
תירבעה אלא
תורפסב
תינטובה
.ללכב דע הכ אל
השענ
ןיידע ןויסנ
הנקב הדמ הזכ
סוסיבל
תרדגה
םיחמצ לע יפ
םינמיס
םייביטאטיגיג
.״דבלב
היגולויספ
לש
םיחמצה
.א -
,ירא־ןב
,םילשורי
,״ףסאיחא״
.ה״שת
הקינטוב
תילארשיצרא
רידגמ
רצוקמ
לש
יחמצ
.א-י״א
,ןמדלפ
,ביבא־לת
.ז״צרת
יחמצ
םיעולדה
״אב י - קלח ׳א - .ב
,קיזיצ
,ביבא־לת
.ז״צרת
תנזה
חמצה
לוביזהו
.ל -
,קינפורק
,ביבא־לת
,״ריבד״
.ט״צרת
םיבשעה
םיערה
י״אב
.מ -ם ת ר ב ד ה ו
,ירהז
,ביבא־לת
תיירפס״
,״הדשה
.א״שת
רצוא
יחמצ ״א
תשרפ-י
בצחה
תילביהו -
םירפא הנחו
,ינבוארה
,םילשורי
.א״שת
אובמ
הקינטובואיגל
לש י״א
.מ -
,ירהז
,היבחרמ
תיירפס״
,״םילעופ
.ד״שת
יקרפ״ ןויע
הארוהו
םיפאושה
ריכהל תא הפונ
יחמצה לש
,ץראה
תא
תודוסיה לש
תצופת
םיחמצה תאו
רשקה
ינויחה ןיבש
חמוצה
יאנתו
.״הביבסה
ה״
חמצ
.ש -״ .ב
,ןמלוא
,םילשורי
תאצוה״
םירפסה
,״תילארשי־ץראה
.ו״שת
קלחב״ ינשה לש
רפסה אב
רואית לש 60
יחמצ י״א
תשגדהב
יחמצ
ך״נתה
.דומלתהו
טוקלי
םיחמצה
.א - .ס .ג
,שרוחט
,םילשורי
דסומ״ ברה
,״קוק
.ה״שת
ליכמ״ לכ
תומש
,םיחמצה
,םיבשע
,תוקרי
,תואובת
תונליא
תוריפו
םירוזפה
ך״נתב לכו
וישרפמ
ינשבו
םידומלתה
םהישרפמו
תוברל
ירפס
םישרשה
.״םינולמהו
יבתכ תע
תומישר
הקינטובל
יעדמלו
וננג
תואצוי-ת
שולשכ
םימעפ
הנשב
י״ע
הטיסרבינואה
תירבעה
תנחתו
תונויסנה
תיאלקחה
.תובוחרב