Page 186 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

יעדמ
עבטה
תורפסב
תילארשיצראה
אל
הקיסיפה
ה ש ד ח ה
.א -
,ןיטשניא .ל
,דלפניא
םגרותמ )?(
ירפס
דומל
הקיסיפל
-
חתפמב לש
תודחאתה״
םירפס־תואצוה
תוירבע
י״אב
םיאב ־כ20
ירפס
דומיל
.הקיסיפל
הימונורטסא
םיבכוכה
.׳ג-םתליסמב
,סני׳ג
,םגרותמ
תאצוה
ץובקה״
יצראה
רמושה
״ריעצה )?(
ימש א ר צ נ ו - .א
,ךילרא
תפסות
.ל״נל
היגולורואיטימ
לש ץרא
לארשי
רפס
םימשגה
״אל י
היתונכשו
.ר -
,לבשא
,םילשורי
ןוכמה״
יגולורואיטימה
לש
הטיסרבינואה
,״תירבעה
.ח״צרת
תפמ
םימשגה
,י״אל
רבע
,ןדריה
םורד
הירוס
םורדו
.ד-ןונבל
,לבשא
,םילשורי
הטיסרבינואה״
/׳תירבעה
.ט״צרת
תרות
םילקאה
.ד -
,לבשא
,םילשורי
הטיסרבינואה״
,״תירבעה
.ש״ת
ךותמ
:המדקהה
יתשמתשה״
תורוקמב
םינורחא םגו
תואצותב
רקחמ
,תושדח
ליאוה ינאו
סחימ
תובישח
הרתי
ארבועל יכ ןמזב
,ןורחאה םע
תוחתפתהה
המוצעה לש
הפועתה
תיחרזאה
,תיאבצהו
הכפה
היגולורואיטימה
עצקמל
דבכנ
.רתויב
ריוא
.ד -ונצרא
,לבשא
,ביבא־לת
,״תונמא״
.א״שת-ש״ת
תמצע
ינרק
ש משה
תרוטרפמטו
.ד -ה מ ד א ה
,לבשא
,םילשורי
הטיסרבינואה״
,״תירבעה
.ב״שת
ירבדמ
רבחמה :
העידיה״ לע
תמצע ינרק
שמשה
הבושח
רתויב
תמקהל
יתב
הריד
םילקאב םחה לש
,ץראה
תעידיו
הרוטרפמטה
הנושה לש
תמרא
תונורדמה
הבושח
ליבשב
תריחב םינז
,העירזל
הליתשל וא
.״העיטנל
םינותנ
םיימילקא
י״אל
.ד -
,לבשא
,םילשורי
.ד״שת
היגולואיג
תודוסי
היגולואיגה
.ר -
,בולדריוס
,ביבא־לת
תאצוה״ ץרא
״לארשי )?(
עקרק
ץרא
לארשי - קלח ,׳ב .א
,גרבנפייר
,םילשורי
ןבואר״
,״סמ
.ח״צרת
היגולואיגה
לש
םילשורי
ה ש ד ח ה
.ל -
,דרקיפ
םילשורי ,
הטיסרבינואה״
,תירבעה
הקלחמה
,היגולואיגל
.ח״צרת
תרות
ע ק ר ק ה
-
אצומ
תועקרקה
.םבכרהו
.ג .ו
,ןוסניבור
,היבחרמ
תירפס״
״םילעופ )?(
הקינטוב
הקינטוב תיללכ
ת ו א צ ר ה
היגולויסיפב
לש
םיחמצ - קלח ׳א - .מ
,יראנבא
,םילשורי
תורדתסה״
,״םיטנדוטסה
.ז״צרת