Page 188 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

החמומ
ועוצקמב אלא םג החמומ
תונשלבב
.תירבעה
לכ רפס יעדמ
שדח רישעמ תא וננושל
םיחנומב
,םישדח ירפ
םתריקח לש
ונירפוס
םישועה ישעמ
תישארב והותב והובו לש ןושלה
תיעדמה
.תירבעה
םג
,םירבחמה
ישנא
,עדמה םגו
םיאיצומה
,רואל םג
םיסיפדמה
םגו
םיארוקה
םישכורה ןוצרב רפס
,ירבע ריחמב הלועה
חרכהב לע רפס
םלוכל-יזעול
די קלחו
התילעב
האילפמה
לש
תורפסה
תירבעה
.השדחה
המישרה ןלהלד
תשגומה ארוקל ירבעה
,הקירמאב האב ףקשל תא
היפנע
םינווגמה לש
תורפסה
תיעדמה ץראב
.לארשי אל היה
,ותעדב
םגו אל היה
,ותלכיב לש
,רקוסה רבחל
המישר
תיפרגואילביב
.המלש
ףא ץראב לארשי השק רבחל המישר
,המלש ינפמ ןיאש ,ונל
,וננובאדל
דסומ
,יפרגואילביב
לכש ל״ומ בייח
איצמהל ול
תועיבקב תא
,וימוסרפ ץוחבו ץראל לע תחא המכ
.המכו תרטמ רקוסה אל ,רתיה
אלא
שיגדהל תא
התוינוג־בר
לש
תורפסה
תירבעה
תיעדמה
עיבצהלו
לע המכ תורשע תואממ
םירפסה יעדמל עבטה ואציש רואל י״אב
רשעב םינשה
.תונורחאה
הקיטמיתמ
אובמ
הקיטמיתמל
. ה . א -
,לקנרפ ךרכ
,ןושאר
,םילשורי
הטיסרבינואה״
,״תירבעה
.ב״שת
שולש ןה
תורטמה ויהש דגנל יניע
רבחמה
תריחבב
רמוחה
.ותכירעו
תישאר״ -
לולסל ךרד
תנבהל
תוהמ
הקיטמיתמה
םיריעצל
תוריעצו
יארוק
תירבע - ןיב םא
ורקב
תיבב רפס
ןוכית ןיב םא
ולגרתה
תחראל
הבשחמה
תטשפומה
ןפואב
,רחא ןוגכ י״ע
דומיל
ארמג
.המודכו
רישעהל-תינש
תא
תעידי
םירומה
רבדב
םתוחתפתה
השידחה לש
םינווכה
.םייטמיתמה
רוזעל-תישילש
םישנאל
םניאש
ילעב
עוצקמ
הקיטמיתמב
רוציל םהל
הפקשה
תיאמצע לע
הירשק לא
תוברתה
השידחה
ללכב לאו
היפוסוליפה
.״טרפב
הקיטמיתמה
המ
?איה
.ז -
,יקסדורב
,ביבא־לת
,״הדסמ״
.ד״שת
היפוסוליפה
לש
הקיטמיתמה
.ה -
,לייו
,םגרותמ
,םילשורי
הטיסרבינואה״
,״תירבעה
.ה״שת
הקיטמיתמ
.ל -םינוילמל
,ןבגוה
,םגרותמ
,היבחרמ
תירפס״
.״םילעופ
ירפס
ל מ ו ד -
חתפמב
םירפסה־תואצוה
םיאב ־כ50
ירפס
,דומל
ןובשחב
הרבגלא
הסדנה
.הירטמונוגירטו
ןולמ
יחנומל
הקיטמיתמ
-
,ילגנא־ירבע
,יתפרצ
ינמרג -
,ביבא־לת
דעו״
ןושלה
,״תירבעה
.ש״ת
יעדמ
עבטה
תורפסב
תילארשיצראה
טכ