Page 189 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

יעדמ
עבטה
תורפסב
תילארשיצראה
תאמ
ךורב רניד
ובחרתה
םיקפאה לש
תורפסה
,תירבעה ןושלהו
תירבעה השבכ המכ
תועוצקמ
,רקחמ
ואצמנש דע
הפוקתה
הנורחאה רבעמ קפואל .הלש
קושב
םירפסה
וליחתה
עיפוהל
,םירפס אלש וניה םיליגר
םתוארל
שובלב
.ירבע ארוקה
,ירבעה
ןינעתמה דחאב
תועוצקממ יעדמ
,עבטה
תמכחמ
היגולואיגה
דעו תמכח
,היגולורואיטימה
וניא ךירצ קקזהל דוע
רפסל
.יזעולה
ונושלב-והז
לש .פ רבוחל
שוביכ״-לד
ירבע לש
םיקמעמ
״!םימורמו
רפסה ירבעה ךפה ןוזמ
יתוברת יממע אבה אלמל תא ויכרצ
םיינויחה לש
.בושיה רכאה אצמי
ותושרל רחבמ לודג לש םירפס לכב
יפנע
,תואלקחה
,החלפ לודיג תומהב
,תופועו יצע ירפ ,יונו
יאנכטהו
אצמי
ותושרל
םירקחמ ירפסו דומל תרותב
,למשחה ,וידר
,היזיולט
,תואנוכמ
הקינכט .דועו ןיא יאר רתוי ,בוט
ףקשמה תא
ותוחתפתה
האילפמה לש
,בושיה יוביר ויכרצ יובירו
,וינינע קושמ רפסה
,ירבעה
שיגמה התע
ויארוקל םירפס לע םוטאה
,ןיליצינפהו
לע קחשמ ־רודכ
לגרה
,׳זדירבהו לע ףוליא םיפוק ךוניחו
.םיבלכ
ןמזב
בושיהש ירבעה קתינ טעמכ לילכ ןמ
,םלועה ןמזב השקש היה
גישהל תא תויומכ רינה
,תושורדה ואצי רואל
השולשכ םירפס םישדח
ידמ םוי
.ומויב םצע
םתספדה לש
םימוסרפ םיבר תעבוק ןינע
.המצעל
סיפדמה ירבעה דמע םעפב
הנושארה ינפל תויעב תוינכט
-תוכבוסמ
סיפדהל
,םירפס
םיוולמה עפש
,תונומת
םיטוטריש
תומרגאיד
.המודכו
המדקהב ורפסל לודגה אובמ״
״הקיטמיתמל
דמוע
,ורבחמ
רוסיפורפה
.א .ה
,לקנרפ לע תצקמ ןמ
,םיישקה םהבש לקתנ
תספדהב רפס ירבע
עוצקמב
,הקיטמיתמה
לעו
םילותפנה רשא הרש״ םהל
.״לכויו עברא
םינש הכשמנ
תספדה
,רפסה ךא ףוסבל הגשוה הגיזמ המלש לש תואה
תירבעה
אחסונהו
תיטמיתמה
ןיעהו״ תינהנ ןמ
הינומרהה לש בתכה
,ירושאה
ץבושמה ולוכ תויתוא
תויניטל
.״תואחסונו
ףא ןושל
םירפסה המצע
הדימעמ ינפל
םהירבחמ היעב אלש לק
רבגתהל
.הילע ,רפס ןדה
עוצקמב יעדמ אלש בתכנ וילע םדוקמ ןושלב
,תירבעה שרוד
היגולונימרט
תירבע
,השדח
ורבחמו בייח תויהל אל קר
חכ