Page 190 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

,הינלופבש
ונב לש 'ר םייח קחצי ,ןינוב ואציש ול ןוטינומ םלועב ידוהיה
ורפסב הנשמ.
ד״בח לע אינתה ברהל
'יךלמ
םירמאמו לע
תודיסחה
״חוליש״ב
.״םלוע״בו
.ש .ד ןינוב דלונ ןנחתנו
,היסורב
,למוהב קסעו
תורפסב השרוב
.זדולבו סיפדה םיריש
,"הפוקת״ב
"םלוע״ב
."תונוילג״בו
תנשב 1934 אצי ץבוק ויריש
עבטמ״ ״לזמ
.השרוב אוה םג דירש
הצובקה
תירבעה השרוב
,״תישאר״
השארבש ודמע .ש .ד ,ץנוב
ררושמה דוד
,ץנרמופ הפסנש
,המחלמב
,קנרטסול הפסנש הנחמב
,רגסה ר״ד םחנמ
ןייטש ר״דו
,רצזרטסוא
ויהש םג ןכ
ידסיממ ןוכמה יעדמל
תודהיה
."השרוב
ימיב
המחלמה אצמנ וטיגב השרוב
,ודולבו
הדמשה-תונחמב
ןיצנווסואב
ןוורסורגו
היזלשב
.הנותחתה
תעכ אוה
םסרפמ
םירופס ימימ
תואטיגה
זוכרה־תונחמו
,״רבד״ב
״תונוילג״ב
ץוצינ״בו ”.
קלחה
יתורפסה
"ץוצינ״ב ךלוה םג ןכ
.רשעתמו רודמה
תודומע״
,״תורפסל ליכמ וברקב רמח ,הנוש לחה
ירמאממ יכרוע
״ץוצינ״ה רמוגו
םירישב
םישידח
תוריציו
תויתורפס תונב .ךרע
קלחה יללכה אצוי
תכירעב .ש
םואבלפא
.לקנרפי לאומש
םואבלפא היה להנמ
רפס־יתב לש
"תוברת״ רפוסו ירבע
.קיתוו
ףתתשה
ינפל
המחלמה
,ןועובשב
,"ךרדב״ השרוב
ןועמשבו לש
,ץולחה
״דיתעה״
םירופסב
.םירצק תונשב ןודזה םחלנ רותב ןזיטרפ תנשמ 1942
תורעיב
.היסלופ לעו ןכ רמחה ולש לע ייח
הרובגה
,תורעיב אלמ ןינע
-וירויצו
.םיבבלמ
תישארב 1944 סיגתה רותב בדנתמ אבצל יסורה םחלנו תויזחב
תונוש םע
.םינמרגה עצפנ
.םימעפ לבק תוא
.תוניטצה יהלשב 1945 רזח
אבצהמ זדולל
.ןילופל דבע םש זכרמב
"רורד״ה רותב הרומ להנמו לש
םינוירנימס
.םיכירדמל
יאמב 1946 עיגה ןכנימל זאמו דבוע
תכרעמב
״ץוצינ״ה
ןותעהו ידוהיה סאד״
."טראוו ןורחאו ןורחא
.ביבח ריעצה
,הרובחבש
אוה המלש
,לקנרפ תעכ ןב 22, דילי
,ןילרב ךנחתנ
.הנבוקב
אוה דחא
ידסיממ
״ץוצינ״ה
תרתחמב
הנבוקב
תיטיבוסה
ךישמהו ךורעל
ותוא םג הנחמב רגסהה לש ואכאד בתכב אוה בתוכה
ץיפמהו
.דחאכ
דימ ירחא
רורחשה שגנ
הדובעל
.תצמואמ ליעפה תא לכ
,תוחכה
םישורדה
תאצוהל
"ץוצינ״ה
.סופדב
,ןבומכ ןותעש אצויה
תכירעב םיישיא
םימסרופמ
הלאכ לולע היה
שכרל ול גוח בחר לש
םיבהוא
.םיריקומו
םיאנתב םישק
תלהנתמ תדובע
תוברתה
הלועפהו
תיתורפסה
תירבעה
.הינמרגב
לבא
הדובעה
השודקה תאזה
הממורמ תא םחור לש
הידבוע
תוקזחמו תא
םיכרבה
תולשוכה
החיפמו חור םייח השדח ןיב וניחא
םיעגוימה
-םילשמהו
יריסא
.הוקתה
תואצוהה
תוירבעה
לש
תיראש,
'הטילפה
הינמרגב
ץכ