Page 191 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

וכ
ןילאד
רזעילאו
ןירטסא
אוה
ךירדמה״
דקפמל
״למםלו
תאצוהב תוברת לש תוביצנ רתיב
.הינמרגב
ץוח הלאמ
םירפסה שי ךרע דחוימ
םימוסרפל םירחא
תירבעב
תונחמבש
םיטילפה
.הינמרגב
ןאכ ךירצ
לידבהל ןיב
םימוסרפ
םידדוב ןיבו
םימוסרפ
.םירידת גוסל
ןושארה םיכייש
,״ליפעמה״
ץבק אציש י״ע ץובק
,״בגנ״ל
ןפוקניימ ןויס .ו״שת שי דוע
ריכזהל
םינועובש
,םינוחריו םהב
ואצמנ
םימעפל רודמ ירבע :ומכ
רגרבסדנל״
,״גנוטייצ
-״הנידמה״
ןואטב
העונתה
תימואלה
הינמרגב
תיראשל
,הטילפה
ןותע-״רורד״
העונתה
,הינמרגב
״הפצמה״ ןותע רעונה
ירמושה
רמושה״
,״ריעצה תאצוה
תורדתסה
רמושה״
״ריעצה
.הלפעהב
לבא ןותע ולוכ
,ירבע אצויה
תועיבקב אוה
״ץוצינ״ה
ןועובשרדה
ירבעה ידיחיה אצויה
.הינמרגב אוה אצוי רואל טעמכ עגרהמ
,ןושארה
םידוהיהש
וררחתשנ ןידעו
.עיפומ
הנושארב אצי י״ע זכרמ
תורדתסהה״
תינויצה
״הדיחאה לש תיראש
הטילפה
.הינמרגב לחה ׳דמ רדא ז״שת
אוה ליחתה
עיפוהל י״ע תגלפמ ילעופ
תודחאתה-®״צ(ןויצ
.הינמרגב
והזו תמאב
ןואטבה ירבעה ידיחיה לש תיראש
הטילפה
םינינעמ םה תורוק
ןותעה .הזה אוה ליחתה דוע
עיפוהל
תישארב״
הפורטסטקה
לש
תודהיה
תיפוריאה רמשו לע תלחגה
תירבעה ךרד העבש ירודמ םונהיג לש תואטיג
רגסה־תונחמו
ךפהו אשונל
הכפהמה
,הלודגה הלחש ברקב
.״תיראשה
לע די ץוצינה
העיפוה םג
,״תבהלשה״
םנותע לש יגוח הנגה לש תעונת
רעונה
.ינויצה
תישארב ה״שת עיפוה
״ץוצינ״ה
ןושארה הנחמב
,רגסהה
םישלשה הששו יפל
.ורפסמ תורמל לכ
םיאנתה
םיארונה אל קספ
״ץוצינה״
עיפוהל ידמ שדח
.ושדחב דימ ירחא
רורחשה היה עיפומ סופדב
,יפרגוטקה
רחא ךכ סופדב רטטור קרו
תליחתמ
רבמבונ 1946 עיפוה
ןוילגה
ןושארה
.סופדב יפל ונכת קלחנ ןותעה המכל
.םירודמ
1)
תורפסל 2)
תויעבל
תויטילופ 3)
.תושדח
״תוצוצינב״
םינורחאה לש תנש
ו״שת ליחתמ םג
עיפוהל רודמ דחוימ רעונל
תודומע״
,״רעונל ךלוהש
.רשעתמו םא לשמל חקנ תא ןוילג
״ץוצינ״ה תע רבע
תורדתסההמ
תינויצה
הדיחאה
תגלפמל ילופ
״צ(ןויצ 0
תודחאתה-)
,הינמרגב הארנ
תודומע״ש
״רעונל
םידמוע לע הבג .ןוגה רמחה ולכ שדקומ גחל
םירופה א״ילו רדא
תומ(
.)רודלפמורט
רמחה אוה
הדגאהמ תלפמ(
ןמה תלודגו
.)יכדרמ
תודוא א״י
רמאמ-רדא
הפי םשב תדגא״ ״יח־לת רישו תאמ הדנא
.דלפרקניפ
ץוח הזמ ונשי ורופס לש
יקסביצידרב
םיער״
״םינמאנ רמחו
,לק ןינעמ
,חדבמו טקולמ
תונותעהמ
יפמ(תילארשי־יצראה
ףטה
תוחישמו
ימכח
.)םלח רמחה ולכ דבועמ
רשכומו
.רעונל
תא רודמה
יתורפסה ךרוע .ש .ד ,ןינוב דחא
םירפוסה
םיקיתוה