Page 192 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

תואצוהה
תוירבעה
לש
תיראש״
״הטילפה
הינמרגב
הכ
תובורק תא םהייח הנכסב ידכ ארקל רפס
.ירבע ץוח הזמ קיפסה רבכ
ךשמב יתש םינשה םוקל רוד שדח אמצה
.תירבעל םושמ ךכ ויה
םינקסעה
םיטבלתמ
הלאשב המ
סיפדהל םדוק המו
,רחאל םא
סיפדהל םדוקמ
,םירפס שיש םהב ידכב תוורל תא
םנואמצ לש
םיקיתווה וא קפסל תא
יכרצ רעונה
.דמלתמה
שורד היה
איצמהל רעונל ירפס םיריש ־יצרא
,םיילארשי
םהב לכוי
ךנחתהל חורב תבהא
,הדובעה
המדאה
.םעהו
ךכו ואצי
:רואל טוקלי״ ״םיריש
תואלמל הנש
״םחונ״ל י״ע
הגהנהה
תישארה
לש דעוה
יצולחה
דחואמה
הינמרגב
תכירעב .י .ד
.ןוזניש האצוה יד
תיתיטסא םע
.הרמז־יות
התואב הנשה ועיפוה םג יריש״ ״רתיב
תאצוהב
הקלחמה
תוברתל
הלומעתו י״ע זכרמ ר״הצה
הינמרגב רוזא
.יאקירמא
לודג אוה ךרע
תורבוחה
,תונטקה ואציש םשל
:םיגחה הכונח״ גח
םירואה
לש
לארשי־ידלי
תולגב
,״הפוריא אציש י״ע
תוקלחמ
תוברתה לש ־דעו
יזכרמ לש
םידוהיה
םיררחושמה
רוזיאבש
שוביכה
יאקירמאה
,הינמרגב
טניוזדה
תקלחמו תילע רעונה לש
תונכוסה
תידוהיה ץראל
.לארשי ןכנימ
ז״שת 1946 . רפסה ,הזה בר ךרעה ליכמ
:וברקב המכ יעטק םירויצ לש
עבטה י״אב שדחב
,ולסכ
םירמאמ םינטק תודוא הכונח וכרעו
,ירוטסהה
המכ
םירופס תודוא גח
,הכונחה םיריש םידחא ינשו
:תוזחמ תועמ״ לש
״הכונח לש םולש םכילע
םיאנומשחה״ו
״םינטקה לש .ק .י
.ןמליס ו״טל
טבשב האצי תרבוח םשב
הידקשה״
״תחרופ ו״טל
,טבשב
תאצוהב
הכשלה
תילעל רעונה לש
תונכוסה
תידוהיה ןכנימב תבט ז״שת עויסב
עשיטסינאיצה״
רעטעברא
״טעטימאקספליה
.הקירמאב
םג
תרבוחה
תאזה הליכמ
הברקב רמח בושח
תורפסהמ הנשיה
השדחהו תודוא ו״ט
טבשב םירישו
.םידחא רמחה ןתנ
תידיאב
,תירבעבו לבא קלחה ירבעה
הלוע
ותומכב לע קלחה
.ידיאה
םא ןידנ תא
םירפסה
תורבוחהו
ולאה
הניחבמ
תיגוגדיפ חרכונ
,תודוהל ןויסנש הז הלע .הפי ךרע בר ונשי םג רפסל
תוארקמ״ ״רעונל
לש תיראש
,הטילפה ירבד״ הדגא
תוישעמ
,םירופס תרבוח א, תאצוה
תורדתסהה
תינויצה
הדוחאה לש תיראש
הטילפה
.הינמרגב
,״ןכנימ הכונח
.ז״שת
.)םוליצ(
תרבוחה תאזה הליכמ תונינפ תורקי
ונתורפסמ הנשיה
.השדחהו תרטמ
האצוהה תאזה תתל״ רעונל
האירק־רמוח
,יתונמא
,חדבמ בותכה ןונגסב .״לק ןכתה :אוה
םירמאמ
םימגתפו תודוא י״א עיגיו
םיפכ
,דומלתהמ
,שרדמה יבר הדוהי ,יול,ד .ח .נ
,.קילאיב .א .ד
,ןודרוג
דחא ,םעה
;רמבו
םירופס
ירפוסמ תפומה ונלש ומכ
״קולחה״ דבכ״ו
״הלגע תאמ .א .שרב יקרפ״ ריש
״םירישה תאמ םולש
,םכילע ריש ךכש״
תאמ לחר ירבדו הדגא לבא״
.״תובא רפס לעב ךרע יכונח בר