Page 193 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

דכ
ןילאד
רזעילאו
ןירטסא
ךירצ
לידבהל ןיב השלש
.םיגוס
האצוהה הפשב
,שידיא־תידוהיה
תאצוה
ירפס שדק :ומכ
,םירודס
,םירוזחמ
םישמוח ׳וכו
האצוההו הפשב
תירבעה
לש ירפס ,לוח םינותע .רכו
הלאשה
הנושארה הרתפנ םא םנמא אל
התומלשב לבא הדמב
תמיוסמ
לע ידי ינקסע
תוברתה םרציב תא
תורשפאה לכל הנחמ בושח
איצוהל
ןותע ולשמ
,תידיאב
םינועובש
םינוחריו
תורבוחו
.תונוש הפשה
תידיאה
ןיידע תטלש ןיב
תונומהה
םיבחרה לש
תיראש״
.״הטילפה יהוז תעכ הפשה
הדיחיה
,טעמכ הב רשפא רדחל לכל
תורדשה
תויתורבחה
לש
.םידוהיה
הפשב וז רשפא היה רסמל םהל תא
שחרתמה םלועב בחרה ללכב
םלועבו ידוהיה
.טרפב
השירדה
הבורמה
החירכה תא ינקסע
תיראש״
״הטילפה
שמתשהל
םיעצמאב
.םינוש
וליחתה
סיפדהל קלח
םירבדהמ ’
בתכב ידוהי קלחו בתכב
.יניטל
,םינושארה וללסש תא ךרדה ויה יכרוע
ןותעה ידוהיה הנחמב
.גרבסדנל יפל העש ויה
םיחרכומ רתול לע הרוצה
תינוציחה םשל ןכתה אהיש הוש לכל .דחא
לבא אל לע הלמה
תידוהיה דבלב היחי
.ידוהיה ידוהיה לגרוה
םינשב
תובוטה
תורפסל
,תירבע הלמל
.תירבעה
ךדיאמו אסיג ־ץרא
לארשי
הנירקהש קוחרמ תלוגל
.הינמרג ןכלו ןיא
,אלפתהל םא
ןואמצה
הקושתהו הלמל
תירבעה וכלה
וברתהו םלצא םוימ .םויל ףא וז העבת
םישעמ
םיישממ וא העבת הזיא
.ןוקית
ונרבדב תודוא
תואצוה
תוירבע ךירצ ןבומכ
לידבהל ןיב
תואצוה
ירפס שדוק ירפסו .לוח ךכ וספדנ
,םישמוח
,תורמג
,םירוזחמ
,םירודס
,תודגה תולגמ .׳וכו הלאב וחתפנ
תוניעמה
םיננערה לש בל לארשי וחורו
וניחאל .הלא לבא תלאש סופד ירבע
,הינמרגב אל הקספ
דיבכהלמ
תא
תולועפ
הספדהה ויהו םיסונא
שמתשהל
.םוליצב ךכ הלע ידיב תדוגא
םינברה
םידרשמהו
םייתדה רותפל תא
הלאשה
תרעובה
.תאזה
ותואב
יעצמאה
ושמתשה םג
תאצוהב ירפס
:דומל
,״ירבח״
,״רשגה״
ירפס
.ןובשח ןיאו רעשל תא ךרע גשיהה .הזה
המייקתה תשר
רפסה־יתב
לצא
תיראש״
״הטילפה
םידימלתב
.םיבורמ םא ואיבי
ןובשחב תא
רפסמ
םירומה
לבגומה ןבוי לע הלקנ המכ לודג היה םכרע לש ירפס
דומל רזעו ןה
םירומל ןהו
םידימלתל
.םידמלתמהו
תשירד העשה ,דתיה
אל תוכחל תשגלו ףכת דימו
הדובעל
.תאזה לעו ןכ תלועפ ידרשמ
תוברתה לש דעוה
יזכרמה
תיראש״ל
,״הטילפה לש
טניוזדה לשו
תונכוסה
תירבעה
,הינמרגב
איצוהל ירפס דומל י״ע םוליצ .דתיה
הכרבל הלודג
לעפמל
.יכונחה םלואו ךותב תיראש
הטילפה
םיאצמנ יארוק תירבע
,םיקיתו
ועגעגתהש תונשב
הלפאה הלמל
.תירבעה הלא
ודימעה םיתעל