Page 194 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

תואצוהה
תוירבעה
לש
תיראש״
"הטילפה
הינמרגב
תאמ
ןילאד
אבצמ(
)ר״בהא
רזעילאו
ןירטסא
תיראשמ(
)הטילפה
בל*ף באוכ רשפא בתכל תודוא בצמ םופדה ירבעה
האצוההו
תירבעה
לע תמדא םימדה
.הינמרגב ברח
םזישפה םנמא אל הלכי
דימשהל
דע הלכ תא
םידוהיה
תודהיהו
,הפוריאב לבא
הריאשה םיעצפ םיבר
״
םינכוסמו ףוגב יחה לש
תודהיה
תיפוריאה
תראשנה
.הטילפל
תונש
המחלמה
,ןודזהו תונש םדה יקנה
,ךופשה ןהב תשש
םינוילמ
וגרהנ
,וטחשנו םינש רשא וכלה דובאל םג דירשל ריעזמ
,ראשנש
וריאשה
םימושר
םיקומע אלש
הרהמב
.ופילחי רשפא רעשל תא
,בצמה רשאכ
״םידבע״ה
םיללמואה
םישאוימהו
ואצי שפחל וארו רוא ,לודג רוא
.םייחה
םע ,רחא ול הרבע וילע ברח
תיחשמה
,תאזכ ול ורבע וילע תורצ ןזאש
אל
ןתעמש ןיעו אל ןתאר ךשמב תורוק
,םלועה חטבל היה ךפהנ
האירבל
השדח
.הנושמו ונמע םא םנמא הפ םש םיארנ וב ינמס תויוחה
,תוארונה
וכותב ראשנ ותוא ,םעה היהש ינפל
םע-הז
,רפסה םע
.תוברתה
תיראש
הטילפה ילב לדבה ,ליג ןטקמ דעו ,לודג הניבמ
,בטיה איהש
תדמוע ינפל םיישק
.םילודג ונמע ןיבמ ,הפי
וכרדבש השקה
האלמהו
םילושכמ קשנה רתויה ןוגה קזחו אוה
.חורה הזב רשפא שי ראבל תא
ןואמצה לודגה תאו
הקושתה הברה לש
,״םידבע״ה
ושענש
,ןירוח'ינבל
,תוברתל רפסל הלמלו
.תירבעה האמכ
םישמחו ףלא םידוהי
םיאצמנ
תעכ לע תמדא
;הינמרג ,ולא ולצנש
תונחממ רגסהה תומהו ,ולאו ואבש
הנה
עבראמ תונפ
.הפוריא תמדא הינמרג תבשחנ לצא לכ ידוהי ידוהיו
רבעמה־ץראל
לעו ןכ ףא דחא וניא הסנמ תוכהל םישרש
המדאב
תינמרגה
.הרוראה הפ״ ןילנ ךלנו
.״האלה לבא הנילה תכשמנ רבכ
.םיתנש לבא
תבשל קובחב םידי םניא
;םילוכי םיצור םה םתסל תא ללחה לש תונש
,םהירוסי אלמל תא
;רסחה
שדחתהל ןבומב ינחור
יתוברתו איה
םתקושת
.תססותה
רבדב ,הז תתל
תיראש״ל
״הטילפה תא
תורשפאה קפסל תא
םיכרצה
םיינחורה ,הלש וקסע
תודעוה לש
תונחמה
,תולהקהו
תויורדתסהה
תוינויצה
םידרשמהו
.םייתדה
םיישקב םינוש םיברו ושגפנ ינקסע
תיראש״
.״הטילפה
לודגהו רתויב היה רסוח סופד
.ידוהי
ונרבדב תודוא
תואצוהה
םיסופדהו לש
תיראש״
״הטילפה
הינמרגב
בכ