Page 195 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

,םימרז
הארקמ
תיתורפס
לע
םימרזה
םיירקעה
ייחב
לארשי
תורודב
,םינורחאה
םידימלתל
,םירגוב תאמ יבצ
,ןייטשפרש
,קרוירינ
.ז״שת 94 מע׳.
רפסב הז
ריבעמ
ןייטשפרש
תא
םימרזה
םינושה ייחב
ידוהיה
םיתאמב
םינשה
תונורחאה
ותושרל לש
דימלתה
רגובה רגה
.הקירמאב
גח
,תועובשה
ץבוק
רפסה־תיבל
.באה־תיבלו
טקולמ
רדוסמו י״ע
,ארזע־ןב
תאצוהב דעו״
ךונחה
״ידרחה
די־לעש ה
,״יחרזמ״
,קרוירינ
.ז״שת
64 מע׳.
תרבוחב
תאזה
סינכה
רבחמה
,תודגא
,םירופס
,םיגהנמ תא
טויפה
״תומדקא״
םוגרתו
ירבע
,ודצב
תלגמ תור דועו
.דועו
ומוי לש
,ה מ ל ש
תאמ
דודה יבצ
,)ןייטשפרש(
,קרוירינ
.ז״שת
טמרופ(
.)םובלא 30 מע׳. •
רבד שדח
איבה
םעפה
׳פורפ יבצ
,ןייטשפרש
רבד אלש היה
,דוע אוהו
רופס
ייחמ
דליה
,יאקירמאה
הוולמ
תונומת
תולודג
.תופיו
םירופס
הלאכ
סופדב
םובלא -
םנורסח
שגרמ דאמ
,הקירמאב
ץראב
ןושלהש
תילגנאה איה
תלשומה
,הפיכב
רצואו
םילמה לש
דליה
ירבעה אוה
םצמוצמ
.דאמ
שורפ
ירלופופ
תכסמל אבב
,אעיצמ קרפ
םינש״
,ךיזחוא תאמ
בקעי
,רמרק ’
1946 . 127 מע׳.
רבחמה
ךילומ תא
דימלתה ןמ לקה לא
דבכה
הפשב
תירלופופ
הרבסהבו
תנבומה לכל
,בר־יב־רב
ידי־לעו
םילשמ ייחמ
.דימלתה
םאו הנשי וזיא הלמ
יתלב
תנבומ
דימלתל -
המוגרת
היוצמ
ילושב
.ןוילגה
רחאלו
רבעש
דימלתה לע
איגוס
ךותמ
רפסה
התוא-ןודנה
איגוסה
ךותב
ארמגה אפוג אל
היהת
תניחבב
רפס״
,״םותח יכ לכה אוה רבכ
רורב
.וינפל
םידימלת
םידמלתמו
וכרבי תא
רבחמה לע
ירפ וחור .הז
תע־יבתכ
יבתכל
תעה
םירבעה
הקירמאב
ףסונ רבח
,שדח והזו
,״לילע״ המב
הבשחמל
ירבדלו
.תרוקב דע ןמזה
,הזה תע
תביתכ
תורושה
,הלאה אצי קר רפס
דחא ותס(
.)ז״שת
רפסה הזה
ליכמ ד״ס
.םידומע וב
םיפתתשמ
,םירמאמב
,םיריש
םירופיס
ירבדו
תרוקב
יבוטמ
םירפוסה
םיריעצה
,הקירמאב
םגו
רפוסה
רקוחהו
עודיה
ר״ד .ש .י
ןיגייפ ןתנ
תבונתמ
.וטע
ןיב
םיפתתשמה
ץבוקב הז שי
ידילימ
,ץראה
םימרותה
םג
תונותעל
.תילגנאה
שי
םהירבדב
וזיא המינ
,השדח שי ןימ השיג
•תרחא
םייחל
םיידוהיה
,םהיתויעבלו
יכ
םיריעצה
וללה
םילכתסמ
ךותמ
תרפופש תצק
תרחא
,וזמ
ושמתשהש
הב
םירפוסה
םירבעה
ואבש הנה
רבעמ
.םיל
ףוסב
יארכ
ריעהל לע
תווינע
.םיכרועה
ןיא םש
,ךרוע קר
רבח״
םירפוס
.״םירבע םג ןאכ שי
!שודיח
דבלמ
״לילעה״
ליחתה
עיפוהל
וגקישב ןותע םשב דה״
,״ברעמה אוה
ןואטבה
לש
רעונה
ירבעה
לילגב
ברעמה
,ןוכיתה
ותדועתש
שמשל רשק יח ןיב לכ
םירבחה
ברעמב
,ןוכיתה
איבישו ינפל
להקה
בחרה תא
תמגמ
רעונה
.ירבעה
בכ
ןיע
ארוקה