Page 201 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

לובי
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
תנשב ז״שת
תאמ
ןיע
ארוקה
המישרב
תיתנשה האבה ןלהל השענ :יוניש םוקמב תתל המישר
תיפרגוילביב
אדירג ומכ
יתגהנתהש םינשב
,תונורחאה
ינא ןתונ ןאכ
הריקס
תיתיצמת לע בור
,םירפסה
ועיפוהש
הקירמאב
עצמאמ ץיקה
ו״שת דע
ןושארה יאמל לש תנש ,ז״שת קרפ ןמזה ובש המתחנ
.המישרה
םג הנשה הלוע רפסמ
םירפסה
,םיינברה
,רמולכ ירפס שורד
,הכלהו
לע רפסמ
םירפסה
,םיינוליחה
ןיעכ
,םירופס םיריש
.םירקחמו םגו םעפה
וספדנ
הקירמאב המכ
,םירפס רבכש ואצי םוקמב ,רחא לבא רכינ םהב
םעט
,חבשל יכ
םירידהמה
ופיסוה המכ המכו
.תופסוה
שיו ךרבל תא
םימזויה לש תאצוה
םירפסה
,״םוא״
וביצהש םהל
הרטמל תא םוליצ
,תוינשמה
,תותליכמ
,תותקיספ
,ירפס שרדמ םילהת
,אמוחנתו
תרודהמ
,רבוב דועו םירפס הלאכ םהש
תניחבב
״ארשיב״ יבגל
ידוהיה שכורה ול תא
ויתועידי ךותמ
תורוקמה
.םינושארה
המישרב
תאבומה ןאכ שי השלש
,םירפס
וספדנש
,לארשי־ץראב
רפס ,דחא אציש
,הניטנגראב
דחאו ורבחמ בשוי
.הדנקב
,יתעדל םה ירפ
הקירמא
,תינופצה יכ
םהירבחמ םיבשוי
םירצויו ץראב .וז
,שורד
,רסומ
,הכלה
תולאש
תובושתו
רצוא
,תותיירבה
רפס ,'ט תאמ ר״ד
לאכימ
,רעגיה
,קרוירינ
.ו״שת 470 מע׳.
רבחמה
,ןדקשה
השועה
םינזא
הרותל
,הפ־לעבש
ףיסוה דוע
ךבדנ
ןינבל
לודגה
אוהש
,םיקמ אוהו -
רודס
תותיירבה
תפסותב
אובמ לכל קרפ
,קרפו
תואוושה
.תומוקמ־יארמו
ךרכב הזה
םייסמ
רבחמה
בושחה תא
תאצוה יפוג לכ
תותיירבה
דומלתב
ילבב
דומלתבו
.ימלשורי
ךרכב
,אבה
,ירישעה
אובי
אובמ
יללכ םע
תודלות
תותיירבה
ןמוקמו
תורפסב
.תידומלתה
אובמב
יללכה
ףרוצמה
רפסל הזה ןד
רבחמה
תונושלב
תונושה לש
,תותיירבה
ןיעכ
,״אנת״
אינת״ ימנ ״יכה
.המודכו
אובמה
רפסכ אוה
ףלאמ
ליעומו לכל
ירקוח
.דומלתה
רוא
הדגאה
לע
תודגא
,ס״שה קלח
ישילש
,>תורהט-םישדק(
תאמ
ברה ירוא
,רעגנאל
,קרוירינ
.ו״שת 313
.׳מע
זט