Page 202 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

יתב״
תויסנכה ץראב
,״לארשי
תפוקתמ
םינואגה דע תיילע
,םידיסחה
תאמ בקעי
דלפרקניפ
תאצוה(
דסומ ברה ;)קוק
טדנמה״ קשמו ״ץראה
תאמ .ק
יקצרבנ
םוגרתב .ש יאליג
תאצוה(
תירפס״
;)״םילעופ םיבתכ
םירחבנ לש באז
,יקסניטוב׳ז
ךרכ
תוינידמה-׳ג
תינויצה
תאצוה(
ירע
;)יקסניטוב׳ז
ותומדל״
תיתרבחה לש רפכה
,״ירבעה
ןויסופמיס ךרענש
י״ע
הטיסרבינואה
תירבעה ףותשב םע
תורדתסה
םילעופה
םיאלקחה
תאצוה(
הטיסרבינואה
תירבעה לע ידי תאצוה
;)״הדסמ״
תונויצה״
״הילגנאו תאמ
רזעילא
ןייטשנביל
תאצוה(
תירפס
;)לייחה יבתכ לרב
,ןוסלנצכ םיכרכ ׳ד-׳ב
תאצוה(
תגלפמ ילעופ
;)לארשי־ץרא
הילעה״
״הינשה תאמ דוד
תאצוה(יעלק
זכרמה
;)תוברתל
םירפס״
,״םירבע םישמח
יבשומ
םידבוע
,לארשי־ץראב
,םהיתורוק
םתוחתפתה
,םהיטבלו םע אובמ
תאמ בקעי
תאצוה(ירוא
תעונת
.)םיבשומה
.זי ראש
תורודמה
רודמב
םירפסה
םיינכותה
שי םושרל
םישמחכ
.םימוסרפ
רודמב
םינולמה
להו ק יס ינוק
הרשעכ-ם
,םימוסרפ
םהיניב
ךרכה ב״י ןולממ ןושלה
תירבעה
רזעילאל
הדוהיךב ל״ז
תכירעב
.םורפה
.נ .ה
.רנישטרוט
רודמב
,םיפסאמה
םיצבקה
יבתכו תעה
םישדחה
שי םושרל
םיעבראכ
,םימוסרפ
:םהיניבו רפס ירישע לש
,״תסנכ״ ירבד
םירפוס רכזל םייח ןמחנ
,קילאיב
תכירעב בקעי ,ןהכ .פ
רבוחל יבצו
יקסבלסיוו
תאצוה(
דסומ
קילאיב לע ידי
;)״ריבד״ הרדס
השדח לש
,״תומושר״
ףסאמ ירבדל
,תונורכז
היפרגונתאל
רולקלופלו
,לארשיב
תכירעב םוי בוט
יקסניול בדו קוטש
תאצוה(
;)״ריבד״
,״םיתע״
ןועובש
יתורפס
תכירעב
םהרבא
;יקסנולש רבד״
,״עובשה ןועובש יממע
.רייוצמ רודמב ירפס
,דומיל רזע
שומשו שי םושרל
םיעבשכ
;םימוסרפ רודמב יעדמ
,עבטה
,הקינכט
טרופס
-תונושו
םיששכ
.םימוסרפ
.הי םוכיס
,הרישע םג תומכב םגו
,תוכיאב ברו ,תינוג התיה
הריציה
תיתורפסה
תירבעה ץראב תנשב .ו״שת
הסיסתה
תינחורה
האירבה
התלגתה לכב
תועוצקמה
.םייתורפסה
תורפסה
תירבעה הכפה םרוגל ירובצ ינושאר
ייחב
,בושיה ןרקמו תיוז לש הגרפס
םיבבוח
האצי ךרדל ךלמה לש
תורפס .םע
תורפסה
תירבעה
ץראב
לארשי
תנשב
ו״שת
וט