Page 207 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

ורפס לש ר״ד והימרי לקנרפ שוריפ״
יתסוסל לש ילדנמ רכומ
״םירפס
תאצוה(
)״הנבי״ ןווכמ
ריבסהל םעל רעונלו תא ורפס
ירוגילאה לש ילדנמ
ךות חותינ רמוחה
.ותרהבהו
תורפס
תירבע לש ימי
םיניבה
ירפסמ רודמ ,הז
השמחכ רשע
,רפסמב שי ןייצל תא
םימוסרפה
:םיאבה רפס
םיכובנה'הרומ
ונברל השמ ןב ןומימ
תקתעהב ׳ר לאומש
,ןוביתךבא
הרודהמ
תדקונמ ההגומו
ףוריצב
תואובמ תאמ ר״ד הדוהי
לאומש־ןבא
תאצוה(
דסומ ברה קוק
די־לעש
יחרזמה
;)ימלועה לכ יריש
׳ר הדוהי ,יולה הרשע םירפס
השלשב
,םיכרכ
ףוריצב אובמ יללכ
תירחאו רבד לכל רפס לע ידי לארשי הרומז
תאצוה(
תורבחמ
,תורפסל
עויסב דסומ ברה ;)קוק תועידי ןוכמה רקחל הרישה
תירבעה
,םילשוריב
ךרכ ישש
תאצוה(
;)ןקוש ילשמ
םילעוש יברל היכרב
,ןדקנה
תרודהמ
.א .מ
תאצוה(ןמרבה
;)ןקוש תלגמ
,ץעמיחא הוולנו הילא טקל
תומישר
םירופיסו
םיליבקמה
ירופיסל
,הליגמה
תרודהמ ר״ד ןימינב ראלק
תאצוה(
ירפס שישרת עויסב דסומ ברה ;)קוק תוריזג זנכשא
,תפרצו ירבד
תונורכז ינבמ
תורודה
תפוקתבש יעסמ בלצה רחבמו
,םהיטויפ
תרודהמ
.א .מ ןמרבה םע אובמ תאמ
.פורפ קחצי רעב
תאצוה(
ירפס שישרת
עויסב דסומ ברה .)קוק
תונורכז ןמ רבעה
ידוהיה
רולקלופו
רודמב הז ועיפוה
םירשעכ .רפס הנמנ קר םידחא םהמ
היפרגויבוטואה
לש
.פורפ ר״ד ףסוי רנזולק יכרד״
תארקל היחתה
״הלואגהו
תאצוה(
)״הדסמ״ הפיקמ לגעמ לש םינמז לש םיעבש הנש
(
1944-1874
.) איה הבותכ ךותמ השיג
תישיא־תיביטקיבוס
,תטלוב לבא
דחי םע הז איה םג
תללוגמ
תוישרפ
תודבכנ
תודלותב
ונתורפס
ונתיחתו
.תימואלה
רפס
ויתונורכז לש בד קוטש
לגעממ״
תאצוה(״םירוענה
םע״
)״דבוע
הלעמ ונינפל הרוצב
תיתונמא בינבו
יתורפס
,םיסקמ
דחוימה
,קוטשל תא
ויתויוח לש רענ ידוהי
,היצילגמ הלגש ותיבמ
תמחלמב םלועה
.הנושארה
ורפסב לש ימס ןמינורג
תונורכז״ לש ,״הקי ךרכ
,ןושאר
םוגרתב בד
קוטש
תאצוה(
םע״
)״דבוע רפוסמ הרוצב ,היח תיוור רומוה
,קירבמ לע
תישאר הימי לש
תונויצה
הינמרגב לעו
םישיאה ולעפש .הב
ןיבמ ירפס
רולקלופה
ריכזנ דוע תא
םירפסה
:םיאבה היה״ היה
י
ישוקלא