Page 208 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

תורפסה
תירבעה
ץראב
לארשי
תנשב<
ו״שת
ט
וקנולורוק
םוגרתב
רודגיבא
תאצוה(יריאמה
;)״לאערזי״
תומלוע״
,״םיזונג
תולילע יקוח
תוקיתע תאמ ןא ירט טיו
םוגרתב .א ינבואר תרדס(
,״קפוא״ תאצוה יכדרמ
;)ןמוינ ילודג״ ,עדמ םהייח
״םהיתוילגתו
תאמ בורג
ןוסליו
םוגרתב .א ינבואר תרדס(
,״קפוא״ תאצוה יכדרמ ;)ןמינ ביואה״
דעבמ
,״פוקסורקימל
תודלות ויח
ויתולועפו לש יאול רטספ תאמ .א
הבוצינזוק
םוגרתב
תידוהי ןונ־ןב
תאצוה(
;)״הדסמ״ הנשמ״ ירדס
,״תישארב
תשרפ ויח לש עסונה יסורה לודגה
ןירו׳צימ תאמ ,ו
ביידבל
םוגרתב .ש
הרדס(ינמחנ
,״םירוענ״ תאצוה
תירפס״
.)״םילעופ
.ו תוסמ
םירקחמו
תולאשב
תורפס
ןיבמ םירשע רפסה ואציש רודמב הז ריכזנ קר
.םידחא ורפסב לש
בקעי ןמכיפ תריש״
תאצוה(״קילאיב
דסומ
)קילאיב הנתנ ונל
היפרגונומ
לש ןטייפ לע
.ןטייפ
םיעבראכ הנש בקע ןמכיפ
הצרעהב
תאריבו דובכה
רחא
ותריצי לש
,קילאיב םסרפו וילע תורשע תובר לש
,םירמאמ
תוכרעה
.תומישרו רפסה
ונינפלש אוה ןיעמ םוכיס ישחר ובל לש ןמכיפ ויחאל
לודגה
.הרישב םאו יכ הנבמ רפסה אוה
,יספיספ תורשע
,תוסמ
הרואכלש
ןיא רשק ןיב תחאה
,הינשל ירה םע םויס
ןתאירק הלגתמ יניעל ארוקה
תומד השדח לש
,קילאיב לכש תוסמ רפסה אל ושמש הל אלא תוראה
הידדצמ םינושה
.םיבורמהו
ורפס לש ףסוי
םיובנטכיל
לואש״
,יקסבוחינרשט
ויתודלות
״ותריציו
תאצוה(
הקלחמה ינינעל רעונה לש
תורדתסהה
)תינויצה שדקומ
תראהל
יכרד
הריציה לש
.יקסבוחינרשט
רבחמה םחת םוחת ןיב
תודלות
,ןטייפה
ןהלש שידקה תא קרפה
ןושארה
,ורפסב ןיבל
,ותריצי הלש
ושדקוה הרשע
.םיקרפ תקולח
םיקרפה איה אל יפל רדס
,יגולונורכ
אלא יפל
יגוס
הריציה םינושה לש
.יקסבוחינרשט
רקבמה .ש .י ילאונפ סנכ תא ירמאמ
תרוקבה ולש לע
םירפוס
,םיירבע
םמסרפש םדוקמ
,תונותעב ורפסל
תויומד״
ונתורפסב
״השדחה
תאצוה(
יכדרמ ןמוינ עויסב דסומ
.)קילאיב
הרפס לש לחר
ןוסלנצכ תוסמ״
תאצוה(״תומישרו
םע״
)״דבוע אוה
סוניכ היבתכ
ןושארה לש
,תרבחמה תכרוע רבד״
.״תלעופה
רפסה
שדקומ וקלחב
תויעבל תורפס ןיבו ראשה ונתינ וב תוסמ
תופיקמ
תוצממו
לע .א .נ ,ןיסנג הכימ ףסוי
,ןוירג־ק .י .ח
,רתב הרובד
,ןוראב ,לחר
עשילא
.ןידור
היתוכרעה
לש לחר
ןוסלנצכ
תונייטצמ
ןחותינב
,עלוקה
תרהבהב עקרה
יתרבחה לש
תוריציה
תופיקשבו
.האצרהה