Page 210 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

תושלוח םדאה
ויתונודזו
,םללכב תא תוארמ םיעגנה
םירושקה סחיב
םימעה
לארשיל םינשב
,תונורחאה
תא-דוחיבו
חופיק
ויתויוכז לש
לארשי
.ותדלומב
תוריטסה
תוממורתמ
םיתעל םעזל
,ירסומ
שיערמה תא בל
ארוקה
שמשמו יוטיב ןמאנ
תורירמל
הרבטצהש
בלב םדאה
לארשימ
לע לכ רשא ללוע .ונל
תא באכ ןמזה תאו לרוג לארשי הנתמ .ש םולש רפסב ויריש ןליא״
״תוכב
תאצוה(
.)״הנבי״ רעצ
ילארשי
,קומע יכב שובכ המינו תיממע
הרוהט
םיעקוב םילועו ךותמ
.םיזורחה
הריש
,הקומע תריש תוגה לש ןטייפ ירבע
,רכנב קיחרמ תואר ןידעו
השוחתה הנתינ ונל ורפסב לש ןועמש ןיקלה לע״ ״יאה
תאצוה(
דסומ״
.)״קילאיב
ןיבמ ראש ירפס הרישה
םיירוקמה
:וניוצי
םילועשמ״
,״קפואל םיריש
תאמ עשוהי בוניבר
תאצוה(
ץוביקה
:)דחואמה ןמוי״
,״רפאב םיריש תאמ
יבצ
תאצוה(קינדור
תירפס״
;)״םילעופ םינוגנ״
,״רעסב םיריש תאמ לבברז
תאצוה(
ץובקה
;)דחואמה
,״רצב״ םיריש תאמ
םהרבא
סדיורב
תאצוה(
תרמשמה
הריעצה
תגלפמל ילעופ
;)לארשי־ץיא
הבהא״
,״רבדמב םיריש
תאמ לאפר
רזעילא
תאצוה(
תירפס״
;)״םילעופ
,״םיאדוד״ יריש הבהא
ירישו םע תאמ הדנא
דלפרקניפ
תאצוה(
;)״ידע״ םע״
,״חורה םיריש תאמ
ןימינב ימלג
תאצוה(
תורבחמ
;)תורפסל םירוא״ בלב ,״םי םיריש תאמ
לאכימ אשד
תאצוה(
;)״הנבי״ םיריש״ לע טיע ״הנויו תאמ בקעי
דנלרוא
תאצוה(
.)״ףםאיחא״
ןיבמ ירפס הרישה
םימגרותמה
ןמ יוארה ןייצל תא
םירפסה
:םיאבה
תונונמהה
םיירמוהה
םוגרתב המלש ןאפש
תכירעבו
.פורפה השמ הבוש
תאצוה(
,*ןטיסרבינואה
;)תירבעה סאיניא לש
,סויליגריו םיקרפ
,םירחבנ
םוגרתב ףסוי .ג
,םביל
ףוריצב אובמ
םירואיבו תאמ ןנחוי יול
תאצוה(ל״ז
ירפס
;)שישרת םיריש
םירחבנ תאמ .פ
ןיילרדלה
םוגרתב ףסוי .ג םביל
תאצוה(
ירפס
;)שישרת יריש
,םימיה טוקלי תרישמ םלועה לע
תמחלמ
םלועה
,הנורחאה
םוגרתב
םהרבא
תאצוה(יקסנולש
ץוביקה
;חחואמה
יריש
,וטיגה
םוגרתב ןימינב
םיובננט
תאצוה(
.)״תיזג״
.ד תוזחמ רוקמ(
)םוגרתו
רפסמ
םימוסרפה
רודמב
בורק-הז
,םירשעל
םתיצחמ רוקמ
םתיצחמו
.םוגרת ןמ
תוזחמה
םיירוקמה ןמ יוארה ןייצל
הכרבב תא
תוחצ״
אתוחידב
,ךישודיקד
הידימוק שמחב
תוכרעמ תאמ הדוהי ומוס
תורפסה
תירבעה
ץראב
לארשי
תנשב
ו״שת
ז