Page 211 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

ו
ישוקלא
יבצ
תאצוה(רנלא
;)״רפוע״ םלר׳צ
,עובמה-ןתומ
םוגרתב .פ
ןייטשריפס
יאניו
תאצוה(ןמתור
;)״הדםמ״ סלר׳צ
רדחה-ןגרומ
,קירה
םוגרתב השמ
תאצוה(זפרה
;)יקסרבט סיאול
תרמ-דליפמורב
,ןוטגניקרפ
םוגרתב
רזעילא
תאצוה(ינארבול
;)״רפוע״ םיאול
-דליפמורב
קמע ,רפש
םוגרתב
תאצוה(ידרפס
;)יקסרבט
,המקנה-קזלב
,הטרייפ
םוגרתב .ז ןמלה
.יו
;)ןקושתאצוה(ןבא־רה
רפסורפ
,ןמרכ-ימירמ
רחבמ
םירופס
םוגרתב
,ינומרח .ב
,אריפש הנח
ץיברוה .זו
תאצוה(ןמלה
;)ןקוש ןמור
-ןאלת
םלוע
,ותדילב קלח ,׳ב ביבא
,יניטנרולפ
םוגרתב בקעי
ץיבלפוק
תאצוה(
ץוביקה
;)דחואמה ץנארפ
והימרי-לפרו
שיא
,תותנע ןמור
,ירוטסיה
םוגרתב ךורב
תאצוה(קינפורק
;)יקסרבט ץנרפ
תריש-לפרו
,טדאנרב
םוגרתב ריאמ רהומ
תאצוה(
;)״תיזג״ םיסקמ
ותדיל-יקרוג
לש ,םדא
םירופיס
םוגרתב .ש םרוי
תאצוה(
;)ןמנייל ילוקינ .ס
דדונה-בוקסל
,םוסקה
,םירופיס
םוגרתב קחצי
תאצוה(גרבנש
;)ןקוש
ייסכלא
-יוטסלוט
ביתנב
,םירוסיה
,היגולירט רפס /א
,תויחאה
•םוגרתב האל
גרבדלוג
תאצוה(
תירפס״
;)״םילעופ ןאוויא
ותבהא-ןינוב
לש
,היטימ
םוגרתב ףסוי
םיובנטכיל
תאצוה(
;)״הדסמ״ .ו ןאי—זיגני׳צ ,ןאח
םוגרתב ךורב
קינפורק
תאצוה(
;)יקסרבט הדנו
טושפ-הקסבליסו
,הבהא ןמור
םוגרתב הכלמ
ןבלב
תאצוה(
;)״הדסמ״ יל וי
עגר-גנאט
,ןיקפב
םוגרתב קחצי גרבנש
תאצוה(
םע״
;)״דבוע
הנילואפ
רוטקודה-קאלשנפא
,ראשנ ןאמור
יפארגויב לע שונאי
,קא׳צרוק
םגרותמ בתכמ די י״ע .ח .ש
םרבא־ןב
תאצוה(
תירק״
;)״רפס הרש
,םימואתה-תיאשרוח
ןאמור ייחמ
,םיליפעמ
םגרותמ בתכמ די י״ע ר״ד לימא
ןייטשריופ
תכירעב ךורב
קינפורק
תאצוה(
;)״הדסמ״ .ה .ב
יכ-רודאז
דגנמ הארת תא ץראה , . . . ןאמור
תורוקמ תינא
,םיליפעמ
םגרותמ
די־בתכמ י״ע לאכימ ןיול
תאצוה(
;)יקסרבט .ה .ב
םולח-רודאז
,ןמור•,רכנב
םוגרתב לאכימ ןיול
תאצוה(
;)״הדסמ״ רוטרא
חישרד-רלטסק
םע
,תוומה
םוגרתב הנשוש
ףסויו
תאצוה(הבדנ
;)״הדסמ״ לוטנא
ידוהי-ןרטש
,ןילופמ
םוגרתב ןושמש
רצלמ
תאצוה(
םע״
.)״דבוע
.ג ירפס הריש רוקמ(
)םוגרתו
רפסמ ירפס הרישה
םיירוקמה
,םישלשכ רפסמ
-םימגרותמה
.הרשעכ
ורפס לש דוד
ץיבונועמש
יליבשב״
״רביבה
תאצוה(
)״הדסמ״ אוה
ץבוק םילשמ
.תוריטסו
ררושמה שדחמ רפסב הז תא תרוסמ לשמה
סינכמו.ונתורפסב
ונתוא רביבל םייחה וב ונא
,םיכלהתמ
עיקומ תא