Page 212 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

תורפסה
תירבעה
ץראב
לארשי
תנשב
ו״שת
ה
רשא תב ול
.הליגב
תרבחמה תרסומ הרוצב תיטויפ
תנדועמ תא ירוסי
שפנה לש
,הרובגה
תלבוסה
תושיגרמ
תדחוימ הוולמו דחפ ינפמ
-ףוריטה
תלחמ
.החפשמה
לע הלוג
תידוהי
,תרחא איהו תלוג
,הקירמא רפסמ ןבואר
דורנילו
ןמורב ולש יכ״ הנפ
תאצוה(״םוי
יכדרמ
.)ןמוינ רפוסמ וב לע יוה
םידוהיה
הקירמאב
תמחלמב םלועה
,הנורחאה ךות
תרבעה תשרפ םייח תויוחו
לש םישנא
לארשימ
םיהושה ןולמב ץיק ידוהי ירהב ליקסק רשא
תנידמב
.קרוי־וינ דחפה ידוהיה יתולגה וניא ןתונ חונמ לעבל
,ןולמה ידוהי אבש
וירוענב
,הקירמאל
השע ליח
ויקסעב עיגהו ללכל
.רשוע שיגרמ ,אוה
תורמלש ודמעמ
ילכלכה ןתיאה דמוע אוה לע ירבע יפ .תחפ אוה שח
טקניטסניאב
ידוהיה יעזגה ולש המ םלענש ינבמ ותיב
,םיריעצה םינהנש
ןמ
החוורה
תיאקירמאה
דחפהו
ילארשיה ההק .םהב הנפ ומוי לש רובג
רופסה ואיל רפלה תאו ומוקמ ספות רוד לש
םיריעצ
.םיחטוב ,לבא
םאה אל אובי ,םויה ילואו םג
,בורקב וב ושיגרי םינבה תא רשפ ודחפ
םותסה לש
?םהיבא
. . . תובצע
תידוהי חסונב
,הקירמא לבא ךותב הכות
תובצע
תידוהי ט פ ו ס י ת תבשונ ונילא יפדמ ורפס לש
.דורנילו
םירופס
םינמורו
םימגרותמ
רפסמ
םימוסרפה
רודמב הז
ברקתמ
.האמל בר
םירפסה ומגרות
,שידיאמ
,תיסור
,תילגנא
תיתפרצ
.תינמרגו
ןיבמ
םימוגרתה
שידיאמ שי ןייצל תא
םירפסה
:םיאבה ךרכ ןושאר
יבתכמ ףסוי
ושוטפוא
םוגרתב .ד .ב
םישנא״-ןיכלמ
״תוצוחו
תאצוה(
תירפס״
;)״םילעופ ץבוק
םירופס יבתכמ דוד
ןוסלגרב
םוגרתב והילא
״םימודמד״-סוטיימ
תאצוה(
,)״ףסאמה״
ובו
:םירופסה
ביבסמ תיבל
,תוביתנה
,שרחה ףסוי ;רוש תיב״
,״יקסבותק
ןמור תאמ .י .י ,רגניז
.מ ןוספיל
תאצוה(
םע״
;)״דבוע
,״םייוגב״
םירופיס תאמ .א .מ סכופ
םוגרתב השמ
תאצוה(יקסבלסרב
ץוביקה
.)דחואמה
ןיבמ
םימוגרתה תופשמ תורחא שי ןייצל תא
םירפסה
:ןמקלד ןי׳ג
ףוקה-יתרווסלג
,ןבלה
םוגרתב
רזעילא
תאצוה(ינארבול
;)יקסרבט
ןי׳ג
ףכ-יתרווסלג
,ףסכה
םוגרתב
דוהימע יארוט בקעיו
דנלרוא
תאצוה(
;)יקסרבט טולרש
ןיי׳ג-הטנורב
,רייא
םוגרתב הנח בוד־ק
תאצוה(
;ףמוינ .א .י
-ןינורק
,הדוצמה
םוגרתב ץרפ
תאצוה(ףונ
;)״תיזג״ ןוטלימ
הלעכ-גרבניטס
,ףדינ ןאמור
ירוטסיה ייחמ עשילא
,היובא־ןב
םוגרתב
ףסוי
תאצוה(זול
יכדרמ
;)ןמוינ סמיי׳ז
קפואה-ןוטליה
,םלענה
םוגרתב