Page 213 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

וסנוכ
רשע־השמח
.וירופיסמ
רפוס ,הז רוד ישימח ידיליל
,ץראה ןב
בושיה ,ןשיה וניע ההונ ירחא םהייח םלרוגו לש
םיאכלח
,םיאכדנו יבולע
,הרבחה רקיעב לע עקר בושיה .ןשיה ףאו בר ירופס רפסה שדחה ולש
םה לע אשונ .הז וכרד לש
ףסוי־רב איה ךרד רופסה
,יטסילאירה
הוולמה םיתעל הימה
תירותסמ־תישגר
היוור סותפ
ילאיצוס
,שובכ
שתומה ןיבמ ןיטישה קזוחב
.ץמואבו
ורופיס לש הדוהי
יחרזאה לצכ״
תאצוה(״רבוע
)״הדסמ״ אוה ייחמ
רעונה ירבעה
.ץראב שש תורענ
תונמדזמ דחי קשמב םימי
םירופס ךותמו
ןהיתוחיש
םילגתמ יקרפ יוה םינוש לש רעונה
:ץראב יוה
הטיסרבינואה
תירבעה
,םילשוריב
יוה בשומ
םידבוע
,קמעב יוה רעונ
.ביבא־לת
תוללוגתמ
ונינפל
תוישרפ םייח תונוש
,תולדבומו
תודכלתמה
ןלכ
דחי
תוהיגמו רוא לע
תוילרוג
תפתושמ רעונל ירבעה
,ץראב תורמל לכ
תוינוש .וינוג
םלועל
,םימודק
תכלממל םירפא תחת ונוטלש לש ךלמה רידאה
םעברי ןב ,שאוי ריבעמ ונתוא בקעי
ץיבוניבר
ורופסב טומב״ ״םימע
תאצוה(
יכדרמ
.)ןמוינ
הירוטסיהה
לש
הפוקתה הב קסוע רופסה הטול
הלכ
לפרעב ןכלו ןתנ ןאכ םוקמ בחרנ רתויב
ונוימדל לש
.רפסמה ןיא
,הז
,אופיא ןאמור
ירוטסיה ןבומב
,ליגרה
וירובגש םה םישיא
.םיירוטסיה
קר
הריואה לש רופסה איה דבלב תיכ״נת
.המודק
רבחמה רתוח
ורופסב
דומעל לע יסחי
תוכלממ לארשי הדוהיו םע
.ןהינכש ךרד
-רופסה
.תיספיספ
ותומד-וזכרמב
לש ,דרב רובג
.לארשי ךותמ תריוא
םימודקה לש
םיעקוב-רופסה
יצונצנ םיזמר
,ונרודל
תניחבב ישעמ״
ןמיס-תובא
.״םינבל
ןנחוי
,יקסרבט רשא דחי תא וטע ןמורל
,יפארגויב־ירוטסיהה
שיגה
ונל הנשה תא ורפס ״י״שר״
תאצוה(
תירפס״
.)״םילעופ
ביבסמ רובגל
,ישארה רואמ הרותה
,לודגה
םימקרנ ירופיס
תוערואמ לע עקר ייח דיחיה
.ללכהו לע עקר תליפא ימי םיניבה
תנמתסמ
תוריהבב הריתי ותומד
תירסומה
הריהזמה לש הרומה
,לודגה דחיו התא
תללוגתמ םג
העיריה
הדירחמה לש לרוג לארשי רכנב התואב
,הפוקת ילואו אל קר הב
דבלב . . .
ןמורה לש האל
גרבדלוג אוהו״ ״רואה
תאצוה(
תירפס״
)״םילעופ
אוה ייחמ רעונה ידוהיה אטילב ירחא
תמחלמ םלועה
.הנושארה
הלילעה
וב
,תטעומ לבא הבורמ וב
תוקמעתהה
תיגולוכיספה
תומשנב
םירובגה
.םהיתויוחבו
הרובגה
תישארה איה
תיטנדוטס תידוהי תב
,אטיל
תדמולש
ןילרבב תרזוחו ימיל שפוחה
,התדלומל ןאכו איה
תבהאתמ דידיב
,היבא