Page 214 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

תורפסה
תירבעה
ץראב
לארשי
תנשב
ו״שת
ג
לע רוד
םיצולחה
,ץראב םדקש ינבל הילעה
,הינשה רפסמ השמ
יקסנלימס ורפסב
תאצוה(״הברעב״
.)"הדסמ״ והז רופיס
,יפארגויבוטוא
תורוק ויח לש
,רבחמה
ינושארמ
םיצולחה ךותמ תורוש יבבוח .ןויצ ךות
תולכתסה
הקימעמ
ןושלבו הטושפ
תפטושו
תראותמ ונינפל תשרפ
םהיתולילע
לש
םיצולח
םינושאר ידסימ
תואלקחה
תירבעה
.ץראב
תויומדהו ןה
,תוירוטסיה
תויומד ייחמ
הברעה ,ונלש לע
םהיתונוחצנ
םהיתונולשכו
לעו
םתוריסמ אלל .לובג
ינושארב יצולח ןויצ קסוע םג ןמורה לש לארשי יחרז ץרא״ אל
תאצוה(״העורז
םע״
.)״דבוע והז ןמור
ירוטסיה
תפוקתמ
םתיילע לש ינב
.ו״ליב
רבחמה רייצמ ונינפל תא םתומד
תינחורה לש
םיריעצ הלא לע
טהל
םתנומא
תינויצה
.תאלפומה
ומכ ןכ
תללוגתמ ונינפל רפסב הנומת
הנמאנ
הארממ ץראה יוההו הלש ותואב .ןמז והז ןמור
,יטסילאיר
לכש
רפוסמה
ודוסי-וב ושרשו
תורוקב בושיה
.ירבעה רכינ ןיבמ
,ןיטישה
רבחמהש
קמעתה
תודלותב
הפוקתה
הנודינה
הריכהו לכל
.הידדצ
ורפס ינשה לש ,יחרז תלחנ״
תאצוה(״תובא
ןבואר ,)סמ אוה רופס
ייחמ ינש תורוד
.םילשוריב
בסה הלוע ןמ הלוגה
המילשורי ינפל ,רוד
ךותמ
םיעוגעג
ההימכו
תשודקל
,ץראה ודכנו עלקנ ןמ הלוגה
המילשורי
םימיב ינפלש
תמחלמ םלועה הינשה רזחמו רחא תשורי .ובס
רבחמה
ריבעמ ונינפל השרפ תנינעמ
תורוקמ בושיה ירבעה
םילשוריב ץוחמש
תומוחל ריעה
.הקיתעה
לאגי
,ןוזנסומ יבוטמ
תרמשמה
הריעצה רתויב לש
,ונירפסמ שיגה
ונל ץבוק ןושאר
,וירופסמ
םירופא״ ״קשכ
תאצוה(
תירפס״
.)״םילעופ
,רבחמה דילי ןיע םינג רבחו ץובק ,ןענ לפטמ ברב
,םירופסה םהו ב״י
,רפסמב
תומילבורפב
דיחיה לע עקר ייח
ץוביקה תונשב
המחלמה
.ןהיתוערואמו
השיגה לש
ןוזניסומ לא
תולאשה איה אלל לכ
,היצזילאידיא
יכ ותרטמ תתל יוטיב
יגולוכיספ־יתמא
שחרתמל ובלב לש ןב
.ץוביקה
ןכלו ןיא
וירופסב
תולילע
.תוכבוסמ
חתמה םהלש אוה
,ימינפ
תושפנב
,וירובג אלו הצוחמ
הלילעב-םהל
.תקתרמה
ץבוק וירופס לש ףסוי אכירא ילעב״
.״םירצי
תאצוה(
)יקסרבט
חתופ ינפל ארוקה בנשא הנפל הלפא בושיב ירבעה
,ץראב ייחל
םלועה״
ןותחתה .ולש ירובג
םירפסה םה ידבוע תיב
,םייחבטמה
,םיבצק
םינולגע ׳וכו לע יוהה
דחוימה
.םהלש
רבחמה הסנמ תולגל תא
טולה לעמ• ירתסמ םהייח
םתוארהלו
ונל םע לכ
םהירצי
םישעוגה
.םיברקב
ורפסב לש עשוהי
ףסוי־רב תיבה״
תאצוה(״שדחה
תירפס״
)״םילעופ