Page 216 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

תורפסה
תירבעה
לארשי־ץראב
תנשב
ו״שת
תאמ .ג
ישוקלא
,הוקת^
יתעבהש
יתריקסב
תמדוקה לע
תורפסה
תירבעה
לארשי־ץראב
תנשב
,ה׳׳שת סחיב
ודיתעל לש רפסה ירבעה וקש״ לודיגה אל קספי
םג אבהל ףא םע
תורומתה
תוילכלכה
תוירשפאה
יהלשב
-"המחלמה
אל הראשנ .לעמ תנש ו׳שת הדמע ןמיסב לש החירפ הלודג הדשב רפסה
.ירבעה רפסמ
םירפס-םימוסרפה
לש-תורבוחו
הנש וז רבוע תא לובג
.ףלאה יפלכ תנש ה"שת לודיגה
יתומכה אוה בורק
םירשעל השמחו
.זוחא תנש ו״שת התיה הנשה
הנושארה הב הלעפ
תולרמה
תירבעה ץראב
אלל
תולבגה ריינה
,סופדהו
ושרגתנש הילע תונשב
.המחלמה החוורו וז
תרכינ
ותרוצב
תינוציחה לש רפסה
,ירבעה רשא רפוש
תניחבמ ריינה
רודיהו
האצוהה
האושהב
םירפסל תונשמ
.המחלמה
םלואו אל קר
הניחבמ
תיתומכ התיה תנש ו״שת תנש הכרב עפשו , אלא םג
הניחבמ
.תיתוכיא
לכב
תועוצקמה
םינושה לש
תורפסה
:תירבעה
תרופסה
,הרישהו םג
תוירוקמה םגו
,תומגרותמה
תורפס רעונה
,םידליהו עדמה
יללכה
יתודהיהו
ורכינ-רכו
תפסות חכ
,תוינויחו
תקמעה םישרש לש
תוחכ
םייתורפס
םירכומ
םיקיתוו
תולחתהו
תוחיטבמ לש תוחכ םיננער
,םיריעצו
תרמשמ הריעצ לש
םירפוס
.םירבע
ףא
,םעפה ומכ םינשב
,תומדוקה אל לכוא
,ירעצל ךותמ
תובשחתה
ימוחתב םוקמה
הצקוהש
,יתריקסל
בכעתהל
תוטרפב לע לוביה
יתורפסה לכל
.ופקיה ץלאא
קפתסהל
תכרעהב קלח ןטק ונממ
,דבלב
ףאו הז
תילכתב
רוציקה
ףא-םיתעלו
.זמורמב
םירופיס
םינמורו
םיירוקמ
רודמ הז הנומ הנשה
הלעמל
םישמחמ
,םימוסרפ ירפ םחור לש
םירפסמ םיקיתו
.םיריעצו שי ןייצל
החמשב תא
העפותה לש תאצוה
םהיבתכ
םיצבוקמה
לש המכ יבוטמ
.ונירפסמ
תירפס״
״םילעופ התכז ונתוא
האצוהב השדח
תצבוקמ לש יבתכ
ירוא ןסינ ןיסנג
השלשב
.םיכרכ יהוז
תרודהמ סוניכה
המלשה רתויב דע
הכ לש יבתכ .ג״נא ופסאנ ןאכל לכ
וירופיס וירישו ןכו
וימוגרת יבתכמ
א