Page 217 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

החיתפ
םצעף אל הווהתנ לכ יונש
ימוחתב ותושר לש רפסה
.ירבעה לכ תוצרא
הלוגה תולטב יפלכ ץרא לארשי
תניחבמ התומכ
התוכיאו הנויגו
לש
הריציה
תיתורפסה
.תירבעב האירק תיחטש לש יתש
,תוריקסה
תועיפומה רודמב
,ירבעה לע
,םירפסה
ומסרפתנש
י״אב הנשב
,הרבעש
לעו ירפס ,עדמ
וספדנש ,םש תפשוח תא הנתיא אלפנה חטשו
הישובכ
לש
הריציה
תירבעה ץראב
.ונדיתע התוא
,תויצולחה
ותוא קשח
,תושדחתהה
ופקת אלמב םזוע םג
הריציב
.תיתורפסה
םלואו םושמ תדמ
םוצמצה לש
תלוכיה הלוגב ןיא חפקל םג
הריציב
תירבעה
ץראבש ,וז
הדיחיה
תוצראב הלוגה הב רצונ הל ןוטרש
.ישממ םצע
התדמתה הדיעמ
לע חכ
,םייחה םעופה .הב וליאו
תכשמה
הלועפה
תאצוהב ירפס הכלה
םיקיתוו
םישרדמו ,ןאכ
םימיבש
םנוקיתכ ויה
םילפטמ הב
םיזכרמב
,הפוריאב איה ןויזח לעב
תועמשמ
.תדחוימ ,ןמיס שיש ןיידע
םישרוד
םירפסל ,הלא ינופש תוגיגה חורה לש תורוד
,הרותה םג ץראב .וז
תורמל
ויטוטרש
םידחוימה לש רפסה
,ירבעה ירה וניא דדוב ומצעל
וניאו שלתנ ירמגל
עקרקמ
הריציה
תילארשיה
.תיללכה םיטוח
םיחתמנ
וניב ןיבו רפסה
תידיאב רפסהו
ילארשיה
.תילגנאב
,אצמנ
תשלשש
תורודמה
םימילשמ דחא תא ינשה
םיפרטצמו
ריהבהל תא התומד לש
ונתריצי
.תיתורפסה