Page 218 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

ן כ ת ה
' V
החיתפ
תורפסה
תירבעה ץראב
לארשי תנשב ו״שת
..............
ישוקלא . . א
לובי
תורפסה
תירבעה
הקירמאב תנשב ז״שת
............
ןיע ארוקה . . זט
תואצוהה
תוירבעה לש
תיראש״
״הטילפה
הינמרגב
....................................
.ז ןילאד
רזעילאו
ןירטסא . . גכ
יעדמ עבטה
תורפסב
תילארשיצראה
..........
..
..........
ךורב רניד . . חכ
םירשע שמחו תונש
״ראדה״
....................................
םחנמ .ג ןלג . . מ
םיזוירוק
תורפסב
תירבעה
...........................
.. . . לאינד יקסרפ . . המ
הצעומה ןעמל רפסה ידוהיה
הקירמאב
..............
.ז .מ
ןייטשרק
. . נ