Page 198 - Jewish Book Annual Volume 7 (1948-1949)

Basic HTML Version

.םצראב
ופוסבו
רמאמ
םידוהיה
םיניסב
רבעב
הווהבו
תאמ .ש .מ
.ןאמלרעפ
,ןודנול
סופד
,״ידוהיה״
.״א״ערת
והז רפס
ירוקמ
ורבחמו
יח
תנידמב
ןיס םינש
.תובר
>חע
ה ש ו ל ש
ם י ר פ ס
ל ע
ת כ ל מ מ
ל א ר ש י
י מ י ב
ם ד ק
ןודנב הז שי ונל
השולש
:םירפס
םיינש
םיירוקמ
דחאו
:םגרותמ
י ה י ו
ן ו ר וש י ב
. ך ל מ
ראתי
דרשב תמא
תנומת
הגהנהה
הכולמהו
לארשיב
ותויהב
יוג
לשומ
ץראב
ויתובא
יפ־לע
,שדוקה־יבתכ
דומלת
.שרדמו
יתאמ םייח
רזעילא
ר״רהב
ןימינב
.טאקשומ
,גרוברטפ
.ד״מרת
27
.םידומע
a מ ל כ י
.ש ד וק ב
תולאש
תובושתו
תגהנהב
הכלממה
לארשיב
יפ־לע
יכרד
.הכלהה
הששב
.םיקלח תאמ ברה םייח
.ןהאזנעשריה
.טס
,םיאול
.אמ
.ח״פרת-ט״ערת
ת ו כ י ל ה
ה נ י ד מ ה
לש
םירבעה
ימיב
םדק דע ימי
ןברוח תיב .ינש תאמ ר״ד
םליהליוו
.קאבונ
םוגרת ק -ב
.חנ .נ
!קילאיב
.ק״זיאו
תאצוה
תרבח
.״ףםאיחא״
,השראוו
.ד״סרת
73
.םידומע
םירפסב
הלאה
שדקומ קלח ןוגה
יניינעל
,אבצ קשנ
המחלימו
םינפל
.לארשיב
)םע
ה צ ע
ה ז ר כ ה ו
ד צ מ
ר ב ח מ
י נ ר ו ת
ב ך
ן ו י צ
ס פ ל א
דלומ
הנליווב
1850 תמו
םילשוריב
1941 ) היה
רבחמ
ירסומ־יתד
יראלופופ
דואמ
ברקב
.םינומהה
אוה
רביח
םישמח
םיינשו
םירפס
תידיאב
תיממע
הששו
םירפס
,תירבעב
רשא
םכות
ףוצר
תבהא ׳ה
תרוצב
םילשמ
.תוישעמ־ירופיסו
וירפס
וספדנ
המכב
תורודהמ
וטשפתנו
תובברב
.םיספט
ףוסב
ורפס
ירבעה
הש עמ״
/ ס פ ל א
ספדנש
םילשוריב
תנשב
ד״צרת אוהו
תיבבל־הבהא״
,הרוהט
רופיס
דמחנ
םיענו
וכות
ףוצר
הבהא
ליח־תשאהל
אתרב
ואב -,״אכלמד
יתש
תועדוהה
:הלאה
ית צ ע ״
ת צ ע
ב ה ו א
ן מ א נ
ימ
שיאה רשא ארק
רופיסה הזה םעפ
,תחא
ףיסוי
ארקיו
וב
םיימעפ
שולשו
זאו
שיגרי
ומצעב
תלעות
האלפנ
.ונממ
.רבחמה
ה ז ר כ ה
שיאה רשא
חיטבי
יל ןהב
וקדצ יכ
ארקי
תא
רופסה הזה
שולש
םימעפ
שדוחב
ןושארה
ירחאו
ןכ
יצחב
הנשה
הנושארה
ארקי
ותוא
םעפ לכב שדוח
והליאשיו
וינכשל
ויבורקו
אלו
,והרכמי
ןתא ול תא
ינש
יקלח
רופיסה הזה
הנתמב
.םדקומב
.״רבחמה
םיזוירוק
תורפסב
תירבעה
אל