Page 201 - Jewish Book Annual Volume 7 (1948-1949)

Basic HTML Version

םיזוירוק
תורפסב
*תיךבעה
תאפ
ל א י נ ד
י ק ס ר פ
a y
ו ת י ש א ר
לש
ר פ ו ס
ע ו ד י
ררושמ*ך
רפוסהו
ןרהא
,ןילטייצ
ספותה
םוקמ
בושח םג
תורפסב
1
תירבעה
םגו
תורפסב
,תידיאה
ליחתה
םסרפל
םינותעב
ודועב
.רענ
ןועובשב
ירבעה
םירוענה־ינבל
,״רחשה,
ךרענש
השראווב
ידי־לע .מ ךב
,רזעילא
הספדנ
ןוילגב
17-18 ז״י(
ןוויסב
)א״ערת
המישר םשב
תולילב״
ביבאה ” תאמ
ן ר ה א ןב
ל ל ה
ן י ל ט י י צ
םע
תרעה
:תכרעמה
רבחמ,
הישעמה
,תאוה ןב
רפוסה
ירבעה
,םסרופמה
אוה םלע
ןב
,הרשע־שלש
ונויסנו
יתורפסה
,ןושארה
ונאש
םינתונ
,הוב
דיעמ לע
ןורשכ
. ״ ת כ ר ע מ ה - . ה פ י
>נע
ם ע ה ־ ד ח א
ב ו נ ב ו ד ו
ו ר ב י ח
ג ו ל א ט א ק
דע המכ ויה ינש
םירפוסה
םילודגה
הלאה
םיברועמ
םייחב
םיימואלה
לש
רוביצה
ידוהיה
הסידואב
דיעי
גולאטאקה
ירבעה
,הזה
ספדנש
ינפלכ
םיעברא
שמחו
םינש
:הסידואב
ת מ יש ר ״
י ר פ ס
ה ק ל ח מ ה
ת י ר ב ע ה
(
Hebraica
)
ת י ב ב
רצוא
םירפסה
לש
תרבח
ירזוע
רחסמה
םירבעה
.אסעדאב
הכרענ
הרדסנו
םתחגשהב
לש
םירפוסה
.ש וד ו נ ב ב ו .א
ג ר ב צ נ י ג
דחא,(
.)״םעה
,אסעדא
.״ד״סרת
גולאטאקה
,הזה
ללוכה 144
םידומע
םירוט־ילופכ
ספדנהו
לע דיינ
הבע
,רדוהמו
ץיוצמ
ונימב
רדוסמו
ןייוממו
.הפי
:ונכת
תודלותל
הקלחמה
תירבעה
תיבב
רצוא
םירפסה לש
תרבח
ירזוע
רחסמה
םידבעה
תאמ -אסידואב
ן מ ל ו
. ר א י ל ט ו ק
ויתוקלחמ
:שמח
תורפסה
,הקיתעה
תורפס ימי
םיניבה דע(
,)ן״מבמרה
תורפסה
,השדחה
םירפס
*
רבד־חתפ
דחאו
םיעבשו
םינינעה
םינושארה
וספדנ
ךרכב
,ינשה
,ישילשה
,יעיברה
ישיטחה
יששהו
לש
ץבוקה
יחכונה
רפסה,
.*ירבעה
ח כ