Page 208 - Jewish Book Annual Volume 7 (1948-1949)

Basic HTML Version

הז רבכ םינש
,תודחא
לארשי־ץראש
הנותנ
ךותב
קבאמ
,השק
תלשממש
העשרה
התפכ
.וילע ךא םג
תופקתה
םימדה
תונויסנהו
קינחהל
תא
,בושיה אל
ופיר תא ידי ינוב
.ונתורפס
ןיא תאז יכ םא
הטשפ
תונשקעה
תיצולחה
לכב
תודש
םייחה
הריציהו
ץראב אלו
הגלד ףא לע
ידבוע
תוברתה
םידמועהו
לע
רמשמ
תרצותה
.תיתורפסה
ךומס
תשילפל
יריכש
,ברע
וזירכה
תואצוה
םירפסה
ץראב לע המכ
תועפות
,תושדח
ןהיניבו
םימוגרת
ןמ
תורפסה
.תידיאה
םע״
״דבוע דמע
איצוהל
רחבמ
ירופס .י
סיבשאב
לעב(
תחפשמ״
,)״טאקשומ
הנידמ״
לש
״םידוהי
.לל
,אריפש
םופיסוי״ו
״םויבלפ
.יל .י
.קנורט
ץוביקה
דחואמה
דמע
איצוהל
תונורכז״
״ײח תאמ םייח
יקסבולטי׳ז
תונורכז״ו
לש
טסילאיצוס
״ידוהי
תאמ .ב
,שטיבלאכימ
ןכרמכו
תא
תולככ״
״לכה
דודל
ןוסלגרב
רשא(
םיקרפ
ונממ
ומגרתינ
״םלועה״ב
תנשל
.)ד״ערת
תורפסה
תיריאה
םוגרתב
ירבע
אכ
היפרגוילביבב
תאזה
וסנכנ
טעמכ לכ
םימוגרתה
תידיאמ
,תירבעל
ואציש
ךשמב
םישמח
םינשה
תונורחאה
.ךרעב
וא -ם ידחא
ומלענש
יניעמ
וא אלש ןתינ יל
.םגישהל
א ו פ ט ו ש ,ו
י( ו ס ף > :
,ם י ר ומ
, ן מ ור
ם וג ר ת
, ן ו ס פ י ל
ת א צ ו ה
,״ ירבעה ״
,ק ר וי־ וי נ
.ח ״ ע ר ת
263 מ ע׳.
-------------
,
ת ו ר ע י ב
, ן י ל ו פ
,ןמ ור
ם וג ר ת
ד י ־ ב ת כ מ
, ן ו ס פ י ל
ת א צ ו ה
,ל ב יט ש
,ק ר וי־ וי נ
.א ״ פ ר ת
334
. ׳מ ע
-------------
,
1863 ,
ר פ ס ינש
ה י ג ו ל י ר ט ה מ
ת ור ע י ב ״
,״ ן יל ופ
ם וג ר ת
,ן יקש יפ
ת י ר פ ס
, ל ב יט ש
, ב י ב א ״ ל ת
.ט ״ פ ר ת
189
. ׳מ ע
-------------
, ם וי
, ק ר ו פ ש נ ג ר ב
ם ג ר ת ב ר
,ק וטש
,״ןורוד״
ת א צ ו ה
ץ ו ב י ק ה
י צ ר א ה
לש
ר מ וש ה
, ר י ע צ ה
, ב י ב א ־ ל ת
1943 . 70
. ׳מ ע
: ח פ ס נ
ם ות כ ״
״ם ויה
ב י ת נ ב (
ר ו ר י ב ה
)ה גש ה ה ו
ת א מ
.ם ג ר ת מ ה
-------------
,
ל צ ב
,ת ו ר ו ד ה
ת ור וט א י נ ימ
,ת ו י ר וט ס י ה
ת י ר ב ע
הש נמ
,ן יול
, ה י ב ח ר מ
ץ ו ב י ק ה
יצ ר א ה
ר מ וש ה
, ר י ע צ ה
1945 . 103
. ׳מ ע
ר ו פ ס ה (
יר ה צ ״
״תבש
ם ג ר ות
י ד י ־ ל ע
) ן ו ס פ י ל
________
י ר ד ,
ה ט מ
, ) ם י ר ו פ י ס (
ת י ר ב ע
. ד . ב
, ן י כ ל מ
, ה י ב ח ר מ
ץ ו ב י ק ה
י צ ר א ה
ר מ וש ה
, ר י ע צ ה
1946 . 343
׳מ ע
ת י ר פ ס (
ם י ל ע ו פ
. ) ״ ל כ ל ״
________
ם יש נ א ,
,ת וצ וח ו
: ת י ר ב ע
. ד . ב
, ן י כ ל מ
ת י ר פ ס
ם י ל ע ו פ
,״ ל כ ל ״
ת א צ ו ה
ר מ וש ה
. ר י ע צ ה
271
. ימ ע
________
,
ן ב ר ו ח
, ן י ל ו פ
: ת י ר ב ע
, ן ו ס פ י ל
ת א צ ו ה
״ןגוע״
ד י ־ ל ע
ת ו ר ד ת ס ה ה
ת י ר ב ע ה
, ה ק י ר מ א ב
,ק ר ו י ־ ו י נ
.ז״שת 214
. ׳מ ע
, ד ל פ נ ז י א
: ה נ י ש
ה ב י ת ל ע
,ם יה
ד י ה ־ ב ת כ מ
ש יד י יב
, י ב ר
, ה י ב ח ר מ
ץ ו ב י ק ה
י צ ר א ה
ר מ וש ה
ר י ע צ ה
.]ז״שת[
251
׳מ ע
.)״ם יר וע נ״ (
ר ו פ י ס
. ם י ל י פ ע מ