Page 210 - Jewish Book Annual Volume 7 (1948-1949)

Basic HTML Version

השדחמ
לודגה
ינשה לש
,תידיאה
.י .ל
,ץרפ
שיגרה
ומצע
תיבךב
תורפסב
.תירבעה
םאו בור
ויתוריצי
ושענ
ןושלב
,תרבודמה
ןיא
טעמל
תא
ותמורת
.תירבעל
ותעשב דחיי
ומצעל
םוקמ רכינ
ונתורפסב
תאפמ
תומינה
תוירוקמה
ומעיפש תא
.ותריצי
וירישב
וירופסו
םירבעה
םייוצמ
לכ
תודוסי
ותריצי
האבה
.תידיאב
םולשו
,םכילע
הארש
היאר
תיחקפ
תא
תומד
ונמלוע
,ידוהיה ףא אוה
םסריפ
תישארב
ותדובע
תיתורפסה
םירבד
תירבעב
קפרתהו
לע
ןושל וז דע ףוס
.וימי
רודה
ינשה לש
,ונירפוס
ולגתנש
תליחתב
תאמ
,םירשעה
ןיידע
קיזחה־הרחה
תרוסמב
וו לש
תובא
ונתורפס
יתשב
.תונושלה
טעמכ
םלוכ
ויה
יאצוי
רדחה
,הבישיהו
ףאו
םתיבמ
ואיבה םתא
״שוכר,
ירבע .בר
,םידחא
שאכ
,גרבמונו
ומסדיפ
תא
תישאר
ירוכב םטע
,תירבעב
ךא
וחרזאתנ
תידיאב
ונקו הב
.התיבש ףא
,ןיזייר
ינוציקה ןיב
,םיטסישידיאה
"אטח,
םעפ
םיימעפ
תביתכב
.תירבע
ץרפו
םג-,ןייבשריה
אוה אצי,
.״רזחו
הפוקתב
תרחואמ
ךרעב
,ותריציב
םגרית
ומצעב
השלש
ויתווחממ
ןיב,(תירבעל
ידלי
,״הדשה
תעיקת,
,"ףכ
לצב ,
,"תורודה
תאצוה
,לביטש
.)ב״פרת
םדגנכ
וקזחוה
םירפוס
.יכ .ד
,ץיבוקרב
,ינבואר
שודקהו
קחצי
,ןוסלנצק
םירצויכ
םירבע
םיקהבומ
"םהיתויטס,תורמל
.תובורמה
.י .ד
,ץיבוקרב
רלקס
,רואינשו
ילדנמכ
,ותעשב
םיקירמ
ןושלמ לא
ןושל תא
,םהיתוריצי
םהימוגרתו
םה
םמצע אוה
.תונמא־השעמ
ןורחאה
דמוע
ןיידע
תישארב
תכאלמ
,םוגרת וא
דוביע
ויבתכ
,תירבעל
ךא רבכ
קיפסה
קינעהל
ונל ינש
,םירפס
םיווהמה
םיסכנ
םירקי
:ונתורפסב
ישנא״
"בולקש חנ״ו
."ירדנפ
רודב
שדחה לש
םירפוס םקש ונל
תונשב
המחלמה
תימלועה
הנושארה
,הירחאו
םיאור ונא רבכ
היאר
תישחומ תא ירפ
גוליפה
.ינושלה
בוש ןיא
ונא
םיאצומ
הלאב
,םירצוי
םיקקזנה
יתשל
,תונושלה
ןרהא(
ןילטייצ אוה
טעמכ
ידיחיה
השעש
ומצעל
םש
.)ןהיתשב
חוצינה ןיב
יבייחמ
תולגה
היללושו
.רבג
הלילךב
הדבא
תורפסל
תירבעה
התוברתו
דחא
היזכרממ
,היס ור-םילודגה
לשב
הכפהמה
.תיטסינומוקה
םבור לש
םירפוסה
םיידיאה
םיריעצה
השרווב
,קרוירינבו
אלו לכ ןכש
השלש-,הבקסומב
םיזכרמה
ומקש הל
תורפסל
תידיאה
ירחא
תמחלמ
םלועה
-,הנושארה
וליאכ
ומלעתנ
ירמגל
ןווחמ
הבישה
ץראל
,תובא ןמ
קבאמה
יצולחה
לש ןינב םע
.ץראו
םה ואר תא
םדיקפת
יתונמאה
םדועיו
,ימואלה
,לוכיבכ
הקיזב לא
"יווה״ה לש
ינומה
,לארשי
בגא
חופיט
תורוצ
תונפאו
תויתורפס
.תונוש
ירוא יבצ
,גרבנירג
ליחתהש
ררושמכ
,ירבע
ףחסנ
םרזב
הרישה
תידיאה
השדחה
רבעו
,תירבעל
היה ןיב
םיטעמה
רשא ושע
ןושחנ־תציפק
ובציתהו
לע
,הלואגה־ביתנ
לבסה־ףוצר
ךא
זמרמ
.תודפה
תורפסה
תיריאה
םוגרתב
ירבע
טי