Page 211 - Jewish Book Annual Volume 7 (1948-1949)

Basic HTML Version

תורפסה
תיריאה
םוגרתב
ירבע
תאמ
ם י יח ף י ל
קחיץןי
הל
הלומ לש
תורפסה
תידיאה
עברב
ןורחאה
לש
האמה
הרשע־עשתה
ומקו הל תבב תחא
השולש
,תורואמ
ורישעהש
הלילךב
תא
תורפסה
תידיאה
וערקו
הל
םיקפא
םייתונמא
,םיבחר
רשא אל
הללפ
.םהילא
ילדנמ
רכומ
,םירפס ץרפ
םולשו
,םכילע לכ דחא לע יפ
,וכרד
וללוח תא
אלפה לש
תיחת
ןושלה
תיממעה
,התורפסו
ורפה
ןתוא
םהיתונורשכב
ורישכהו
תא
עקרקה
ילודיגל
תונורשכ
םישדח
.םיננער
לע
הפיס לש תאמ
םירשעה
האשנ
תורפס
השדח וו ירפ
:םילולה
דוד
,יקסניפ
םהרבא
,ןיוייר
םולש ,שא .ה .ד
,גרבמונ
ץרפ
ןייבשריה
.דועו
״םידימלת״
הלא
ולביק
תאריב
דובכה תא
״םתכימס״
,םהיתוברמ
תובא
תורפסה
,הירידאו
ךא לכ דחא םהמ ללס
ומצעל
הליסמ
תיתריצי
ולשמ
דקשו
חתפל
״ןוגינ״
ושפנ
.אוה
םירצויה
םישדחה
רשא ומק
תורפסל
תידיאה
ואשינ
לע
םילגה
,םיריבכה
וריעסהש תא תיב
לארשי
לע
ןתפמ תאמ
:םירשעה
העונתה
תינויצה
.תיטסילאיצוסהו
הלא
ועבק תא
ונוויכ לש
רפוסה
ידוהיה
וחינהו
תא
ןמתוח לע
.וחור
תועדה
,תופקשההו
ושענש
תוחוור
בוחרב
ידוהיה
ותואב ,ןמו
ונתיה לע יפ בור םג תא
ותקיז
לש
רפוסה
ןושלל
.םתריצי
,םירצויה
רשא
םתפקשה
תימואלה
הססבתנ
לע
וניכרע
,םיירוטסיהה
ובציעש תא
ונתוהמ
ךשמב
תורוד
,םיבר
ודוה
ינשב
דוסיה־יאנת
ונתויממוקל
תידוהיה
:תישונאהו
לארשי־ץרא
ןושלהו
.תירבעה
םירפוסה
רשא
ולגד
״תויממע״ב
ורשקו
תא
תודפ
ונשפנ
תלואג״ב
,״םלועה
םא
ןוחצנב
םוילארבילה
וא
,םוילאיצוסה
ווירכה לע
תידיאה
וננושלכ
.תימואלה
תפסא
ץיבונר׳צ
ינפל
םישלש הנש
הרצי
תא
סיסבה
יגולואידיאה
גוליפל
.הו
,הינפל ויה יתש
תויורפסה
ונלש
תמגוד
,תויחא תחא
תשרוד תא
םולש
,התרבח
תעייסמ
הדיב
המילשמו
תא
.הנורסח
,ילדנמ
,עודיכ היה יבא
ןונגסה
שדחה לש יתש
.תויורפסה
אוה עבק תא
תכסמ
ותריצי
יתשב
,תונושלה
שדיח
קזיחו
תא
,ןהיתודוסי
ךווית
ןהיניב קציו
הבוט לש
תחאה
לא
.הינשה
ילדנמ השע תא
תידיאה
ןושל״ ינב
,״םדא
הנדיע
,הנוויגו
החפיט
.החתיפו
אוה םג
גזמש
ךותל
תירבעה
ינממסמ
ןושלה
,תרבודמה
ןושל
,םייחה
הווישו
ןושלל
םימכחה
ןח
.יממע
חי