Page 218 - Jewish Book Annual Volume 7 (1948-1949)

Basic HTML Version

י פ ־ ל ע ־ ף א
תטישש
ר פ ס ה
א יה
ת י ר ב ע
ת י ל ג נ א ב
ת א ז ־ ל כ ב
ל כ ו י
ה ר ו מ ה
ג י ר ר ה ל
ת א
ו י ד י מ ל ת
ת י ר ב ע ל
. ת י ר ב ע ב
, ל ב ח
ןיאש
ר פ ס ב
ה ז
י ל י ג ר ת
. ה ב י ת כ
ת י ש א ר
ד ו מ ל
ה א י ר ק
, ן ו ש ל ו
ק ל ח , ׳א
ת א מ
ל א רש י
ב א ז
,ג ר ב ש יר פ
ת א צ ו ה
ד ע ו
ך ו נ ח ה
י ד ר ח ה
ד י ־ ל ע
, י ח ר זמ ה
,ק ר ו י ר י נ
.ח״שת 92
. ׳מ ע
ק ל ח .״ב 94 מ ע ׳.
ר פ ו ס ה
ך נ ח מ ה ו
ע ו ד י ה
.י .ז
ג ר ב ש י ר פ
םש ו ל
ה ר ט מ ל
ם י ר פ ס ב
ם י נ וד נה
ד מ ל ל
ת א
ת יש א ר
ה א י ר ק ה
י פ ־ ל ע
ת ו ב ת
,ת ומ לש
ם ו ק מ ב ו
ן כ ו ת
י נ ול י ח
א וה
ןת ו נ
ן כ ו ת
־ ית ד
. ימ ו א ל
ר ב כ
ר ו ע ש ב
ן וש א ר ה
שי
ו נ י נ פ ל
ה נ ומ ת
לש
ה ר ו ת ־ ר פ ס
, י נ וע ב צ
ר ועש ה ו
ז כ ר ת מ
ב י ב ס מ
ה ר ו ת ל
ה ל פ ת ב
ה ר ות *
ה וצ ו נ ל
.״השמ
ך כ ־ ר ח א ו
א ו ה
ח ת נמ ת א
ה ב י ת ה
״הרות״
, ת ו ר ב ה ל
ף ו ס ל ו
א וה
ה ד י ר פ מ
.ת ו י ת ו א ל
ר ח א ל ו
ה נקש ו ל
ד י מ ל ת ה
ת א
ת א י ר ק
ה ל פ ת ה
,ת א ז ה
לא וש
ות וא
ר ב ח מ ה
ת ול א ש
ת ול א ש מ
ת ונוש
ת ור וש ק ה
ם ע
ן כ ות
ה ל פ ת ה
.ת א ז ה
ן א כ מ ו
ר ו ע
ה ע י ס פ
ר ו פ ס ל
ל ק ל ע
ת מ י ק
ד ל י ה
, ר ק ו ב ב
וק ח ש מ
ומ ל ו ע ו
. ן ט ק ה
ם י ר פ ס ה
ם ה
ם י א ל מ
ת ו נ ומ ת
ת ונ ווגמ
ת ויוש ע
י ד י ב
ר י יצ ה
ד ו ד
, ן ה כ ןה ו
ת ו ב י ה ר מ
ת א
ן יע ה
ת ו ב י ח ר מ ו
ת א
. ת ע ד ה
ר פ ס ב
ינשה
ןת ונ
ר ב ח מ ה
ת וח יש
ם י ר ו פ ס ו
ם ימ לש
ם י נ י כ מ ה
ת א
ד י מ ל ת ה
ד ו מ י ל ל
.ש מ וח ה
ר מ
ג ר ב ש י ר פ
וניא
ק פ ת ס מ
ה נ כ ה ב
,ש מ וח ל
א ו ה
ן יכ מ ת א
ק ד ר ד ה
םג
ם י י ח ל
ם י יד וה י
,ם י י ת ד
ו ל צ א
ו ל י פ א
ר ו פ צ ה
ת כ ר ב מ
ל ע
ת פ ה
ב״ח<
ד ו מ ע 11 . )
ך כ ו
א ו ה
ס י נ כ מ ת א
ק ו נ ית ה
י י ח ל
ל א רש י ־ץ ר א
ת י נ ב נ ה
י פ ־ ל ע
ה ר ו ת ה
ת ד ה ו
.ת י ל א ר ש יה
ר ב ח מ ה
ט ק נ
ה ט יש ב
,ת י נ ר ד ו מ ה
ה יפ ־ ל ע ש
ם י ד מ ל מ
ת א
ל י ח ת מ ה
ק ר ת א
ת וא ה
, ת ס פ ד ו מ ה
ך כ ו
א ו ה
ל ג ר ת מ
םג
, ה ת ב י ת כ ב
י ד כ
א לש
ל ב ל ב ת י
ןמ זב
ן וש א רה
ינשב
ינימ
,ת ו ית וא
ת ס פ ד ו מ
.ה ב ו ת כ ו
, ל ב א
י פ ל
, י ת ע ד
ק ל ח ב
׳ ב שי
ר ב כ
ם וק מ
י ל י ג ר ת ל
,ה ב י ת כ
ם י ל י ג ר ת ו
ה ל א כ
ם י ר ס ח
. ו ב
ם י ר פ ס ב
ם י ר ב ו ד מ ה
שי םג
י ל י ג ר ת
ה א י ר ק
י ת ל ב
ם י ד ק ו נ מ
י ר כ
ל י ג ר ה ל
ת א
, ד ל י ה
ת יש א ר מ
, ו י ד ע צ
םג
ה א י ר ק ב
י ת ל ב
.ת ד ק ו נ מ
ה זו
ר ב ד
ל ו ד ג
.ד ו א מ
ר ב ח מ ה
ף ר צ םג
ת ר ב ו ח
ה ל י כ מ ה
ישאר״
ם י ל ל כ
ם יר ועש ו
,״ה מ ג וד ל
ת ר ב ו ח
ה ל י ע י
. ד ו א מ
ירפס
האירק
ם ידליל
ל א
ם י ד ל י ה
, ן מ י ת ב
ת א מ
ן ר ה א
,ד גמ
ת א צ ו ה
ת ד ע ו״
ך ו נ ח ה
ד י ־ ל ע
י ת ב
ת ס נ כ ה
,״ ם יד ח וא מ ה
,ק ר ו י ר י נ
.ח״שת
91
. 'מ ע
ר ו פ ס
א ל מ
ת ו א ק ת פ ר ה
ת ו ק ת ר מ ה
ת א
א ר ו ק ה
ר י ע צ ה
בש ויה
.ה ק י ר מ א ב
ב ו ת כ ו
ן ו נ גס ב
ל ק
רש א
ד י מ ל ת
ה נש ה
ת יש ילש ה
ה ב יש יב
ת י נ ק י ר מ א
ה נה י
.ו נמ מ ם א ו
ק פ ק פ י
, ך ר ו ע ה
ב א ז
, י ק ס מ ו ח
ת ע י ד י ב
ן ת נ - א ר ו ק ה
ת א
ה ל מ ה
ת ק פ ק ו פ מ ה
ם ו ג ר ת ב
יל ג נא
יל וש ב
, ר פ ס ה
ק ל ת ס ה ו
ןמ
. ק פ ס ה
שי
ר פ ס ב
ה זה
ת ו נ ומ ת
ת ו ב ב ל מ
,ד וא מ
, ל ב ח ו
ונניאש
ם יע ד ו י
ימ
.ן ר י יצ
ה נ י ד מ ה
, ת י ד ו ה י ה
ת ר ב ו ח
,א ר ק מ
ת א מ
ן נ ח ל א
, ן מ ל ד נ י א
ת א צ ו ה
ד ע ו
ך ו נ ח ה
י ד ו ה י ה
ק ר ו י ר י נ ב
ד ע ו ו
ת י נ כ ת ה
לש
ת ד ו ג א
ם י ל ה נ מ ה
, ם י ר ב ע ה
.ח״שת
17
. ׳ מ ע
לובי
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
תנשב
ח״שת
אי