Page 222 - Jewish Book Annual Volume 7 (1948-1949)

Basic HTML Version

ק ל ח ב
יש ילש ה
ןנשי
ת ו ס מ ל ע
ןח לש ״ ה
ך ו ר ע
ות ו ו ה ת ה ו
ד ע
י נ ור ח א
. ו יש ר פ מ
תש לש
ם י ר פ ס ה
ם י נ וד נה
ם י ו וה מ
ה ד ו ב ע
ת י ר ק ח מ
ת י ק נ ע
ם י ר יא מ ה
ת א י י ח
י ד ו ה י ה
ל ע
ו ית ו ב כש
ת ו י ר וט ס י ה ה
. ת ו י ת ו ב ר ת ה ו
ת ור פס הפי
ת ו ר ג א
ם י ר פ ו ס
, ם י ר ב ע
ו ר ד ו ס
ו כ ר ע נ ו
י ד י ־ ל ע
ר ״ד
י כ ד ר מ
ב א ז
,ןיזייר
ת א צ ו ה
ל א רש י
,ץ״מ
, ק ר ו י ר י נ - ן י ל ק ו ר ב
1947 . 313 מ ע׳.
ר פ ס ב
ה ז
ו פ ס א נ
ת ור ג א
ם י ר פ ו ס
ם י ר ב ע
י נ ב
הש לש
, ת ו ר ו ד
ל ח ה
ם ד א מ
ן ה כ ה
רמ וג ו
ם ה ר ב א ב
ף ס ו י
.ל ב י ט ש
ב ו ר
ם י ב ת כ מ ה
ו ר ס מ נ
ס ו פ ד ל
י ד י ־ ל ע
ט נ יצ ימ ה
ע ו ד י ה
ל א רש י
,ץ״מ ם ה ו
י ב ת כ מ
, ם י ר פ ו ס
וחלש נש
ל י מ ל
ם ה ר ב א
ן מ ר ק ו צ
.א ש ר ו ו ב
ם כ ו ת מ
ך ו ת מ ו
ראש
ם י ב ת כ מ ה
ף ק ת ש מ
ב צ מ
ת ו ר פ ס ה
ת י ר ב ע ה
ם י נמ זב
םינוש
יא נת ו
ם י ר צ ו י ה
. ם י ר ב ע ה
ם י ב ת כ מ ה
ם ה
ה א ו ב ב
ת י ע צ מ א ־ י ת ל ב
לש
. ר פ ו ס ה
ן ו י ר פ א ו
יט מ נ
ל ״ ומ ל
ר ד ס מ ל ו
ל ע
ם ת ת
ך ר כ
ם י ב ת כ מ
ש ודג
.ה ז כ
ל ע ו
ד ו ע
ר ב ד
ם יב י יח
: ת ו ד ו ה ל
ת ס פ ד ה
ת ו י ל י מ י ס ק פ ה
לש
ה מ כ
ה מ כ ו
. ם י ב ת כ מ
, ל ב ח
א לש
ו נת נ
ם ו ל י צ
לש
ב ת כ מ
ל כ מ
ר פ ו ס
. ר פ ו ס ו
י כ
םש כ
ןכ ותש
ב ת כ מ ה
א ב
ר מ ל ל
ל ע
ו ב ת ו כ
- ך כ א יה
ת ר ו צ
. ב ת כ מ ה
ב וט ו
ה יה
ו ל י א
ה ב ר ה
ך ר ו ע ה
ת ו ר ע ה ב
יל וש ב
,ן ויל גה
י כ
ה מ כ
ה מ כ ו
ת ומ ו ק מ
ם י ב ת כ מ ב
ו ל ל ה
י ת ל ב
ם י נ ב ומ
א ר ו ק ל
. ל י ג ר ה
ם ד א
ל ע
, ת ו מ ד א
,ת ומ א ופ
ת א מ
ם י ר פ א
י ק צ י ס י ל
ם ע
א ו ב מ
ת א מ
ם ח נמ
, ב ו ל ו ב י ר
ת א צ ו ה
״ןגע״
ר י ־ ל ע
ת ו ר ד ת ס ה ה
ת י ר ב ע ה
,ה ק י ר מ א ב
,ק ר ו י ר י נ
.ז״שת
ה ״נר מ ע׳.
ר פ ס ב
ה ז
ו ס נ ו כ
רש ע
ת ומ א ו פ
,ת ו י ל יד יא ו
ב ט י מ מ
ה ר יצ י ה
לש
,ר ר וש מ ה
ת ו א ל מ ל
ם י ע ב ר א
הנש
ו ת ד ו ב ע ל
ת י ת ו ר פ ס ה
לש
. י ק צ י ס י ל
ק ל ח
ןוגה לש
ת ו מ א ו פ ה
ו ל ל ה ם ה
ם י ק ר פ
ם י י פ ר ג וא י ב וט וא
לש
,ר ר וש מ ה
ה ב יח ש
ת ע ד ו נ
ו נמ מ
י נ וע ל
. ל פ ש ל ו
ר ת י ב
ת ו מ א ו פ ה
ןת ו נ
ר ר וש מ ה
י וט י ב
ר ע צ ל
ל ל כ ה
ר ע צ ל ו
. ט ר פ ה
ד ו ח י ב
ת מ ש ר נ
ו נ ח ומ ב
ה י ל י ד י א ה
ל א ק זח י״
,״ק זח
ס ו פ ט לש
יד וה י
א בש
ר ב ע מ ם י ל
ם וש בש ו
ן פ וא
א ל
ל ו כ י
ת ו ר ע ת ה ל
ץ ר א ב
ה ש ד ח ה
י כ
ו פ ו נ
ךש מ נ
ץ ר א ל
.ת ו ב א
ש א ר ב
ר פ ס ה
א ב
ר מ א מ
ת א מ .מ
ב ו ל ו ב י ר
ר יא מ ה
ת א
ם י נ יע ה
לש
א ר ו ק
ת ו מ א ו פ ה
, ה ל א ה
שיו ו ב ןמ
ף ל א מ ה
.ה נה מ ה ו
ה ב ה
, ה ל ע נ
ה י ז ח מ
ת יר יש
ששב
,ת ונ ומ ת
ת א מ
ה י ל א
; ץ י ב ו ב ק ע י
ה ק י ס ו מ ה
-
ף ס ו י
, יק ס נ יש מ ור
,ק ר ו י ר י נ
.ז״שת
4 6 + 3 1
מ ע״.
ר ב ח מ ה
ב י צ ה ו ל
ה ר ט מ ל
ת א
ת ר ד ח ה
ן ו י ע ר ה
י צ ו ל ח ה
ך ו ת ל
ת ו ב ל
ם י ל ו ד ג ה
.ם י נט ק ה ו
א ו ה
ןת ונ
ו נ ל
ת ו נ ומ ת
לש
ם י צ ו ל ח
ם י ל ו ע ה
ה צ ר א
ת י ו ל ב
ה ק י ס ומ ה
ה מ י ע נה
לש
ן י ח ל מ ה
יק ס נ יש מ ור
ף ו ר צ ב ו
ם יר ו יצ
הש ע מ
יד י
ר י יצ ה
ע ט נ
י ק ס ב ו ל ז ו ק
ם יטש ק מ ה
ת א
י פ ד
. ר פ ס ה
ר מ ו ח ה
ןת י נ
ה ג צ ה ל
י ת ב ב
ר פ ס
י ת ב ב ו
, ד ע ו מ
שיו
ו ב םג ןמ
י ח ה
ס ס ו ת ה ו
ת ו א י צ מ ב
,ת י וש כ ע ה
י א ד כ ו
ם יכ נח מ ה ש
ם י ר ב ע ה
ו ל צ נ י
ת א
ר מ ו ח ה
י ט מ ר ד ה
,ה זה י כ
ה כ ר ב
. ו ב
, ם י ד ה
,ת ומ יש ר
ת א מ
ה מ ל ש
,ק ש מ ד
ת א צ ו ה
,ף ו ר צ ב ״
,ק ר ו י ר י נ
.ח״שת
171 מ ע ׳.
וה ז
ו ר פ ס
ינשה לש .ש
.ק ש מ ד
ו ר פ ס ב
ן וש א רה
״ ילר וגב״
ןת נ ו נ ל ןמ
ה ו ו ה ת מ ה
לובי
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
תנשב
ח״שת
ז