Page 228 - Jewish Book Annual Volume 7 (1948-1949)

Basic HTML Version

לובי
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
תנשב
ח״שת
תאמ
ןיע
א ר ו ק ה
אב יל^ ן
תמאד ןיא
המישרב
האבה לכ
,םירפסה
ואציש
תנשב
,ח״שת
^ יכ םא
,םירפסה
ואציש
יצחב
ןושארה לש
הנשה
,תרבודמה
םירפסהו
וספדנש
יצחב
ןורחאה לש תנש
,ז״שת ובש
המתחנ
המישרה
תיפרגוילביבה
לש
הנשה
הרבעש
הספדנש
רפסה״ב
.״ירבעה
םינשב
תונורחאה
התיה
הילע
הלודג
תורפסל
תינברה
סופדב
.םוליצ
לבא
הנשב
הנודנה
תחפה תצק
רפסמ
םירפסה
.םימלוצמה
לכב תאז
דוע שי
ףוקזל
תוכזל
םיחאה
םיסיפדמה
,רגניזלוש
ואיצוהש
סופדב
םוליצ
תא די״ה
״הקזחה
הרודהמב
.הפי
םיסיפדמה
אל
וקפתסה
תרודהמב
אנליוו־דזשראוו
תנשמ
,ס״רת אלא דוע
ופיסוה
םירשע
םיתשו
תופסוה
תושדח
יבתכמ די
םירפסמו
.םיקיתע
דבלמ
תופסוהה
וללה דוע
ופיסוה
המישר
תטרופמ
תאמ ברה
הדוהי
ןייטשניבור
לש לכ
ישרפמ
ם״במרה
יאשונו
וילכ
וספדנש דע
,םויה
המישרו
המלש לש לכ
תואצוהה
לש
הנשמ״
״הרות תאמ
רקוחה ׳ר השמ
.יקצול
םגו
ידיסח
ד״בח אל
ונמט תא םדי
,תחלצב
םה
וסיפדה
םוליצ־סופדב
תא
ירפס
דוסיה לש
תודיסחה
,תיד״בחה
ןיעכ
ךרד״
״ךיתווצמ
לעבל
חמצ״
;״קדצ
יטוקל״
תרות
״לאומש 'רל
;לאומש
תרות״
״םולש ׳רל
םולש
רבוד
;ץיוובוילמ
תולאש״
תובושתו
חמצ
״קדצ תאמ ׳ר
םחנמ
לדנמ
;ץיוובוילמ
״0ר פ
תרות
״םייח תאמ ברה ׳ר
רואינש
ןמלז דועו
.דועו
םג
תורפסב
תינוליחה
םוליצ־סופדב
וארנ
,םינצינה
יוארו
ךרבל לע
העפות
תא(וז
םירפסה
םימלוצמה
יתנייצ
ןויצב
.)״בכוכ״
לעו דוע
העפות תחא שי
:חומשל
לע
ירפס
האירק
םידליל
םיכלוהה
םיברתמו
ידמ הנש
.הנשב
,שורד
,רסומ
,ה כ לה
תולאש
תובושתו
ר ו א
, ת ו ר מ ה
ל ע
י ק ר פ
,ת ו ב א
ת א מ
י ב ר
יר וא
,ר ג נ ל
,ק ר ו י ר י נ
.ח״שת
335
. ׳מ ע
ר ב ח מ ה
ע וד י
ן יב
י ר ב ח מ
י ר פ ס
ש ו ר ד ה
ל ע
,ה ד ג א ה
ה ת ע ו
א יצ וה
ר ו א ל
ש ור יפ
ל ע
י ק ר פ
. ת ו ב א
םגו
ר פ ס ב
ה ז
א ו ה
גה ונ
י פ ־ ל ע
ותט יש
ו י ר פ ס ב
:ם י נ וש א ר ה
א ו ה
זר וח ת א
ם י ר מ א מ ה
ל ע
יט וח
ם י י ח ה
.ת וא יצ מ ה ו
: ה מ ג ו ד ל
ה ר ש ע ב
ם יס נ
ושענש
ש ד ק מ ה ־ ת י ב ב
א ו ה
ה א ו ר
ל מ ס
זמ ר ו
ת ו ג ה נ ת ה ל
ם ד א ה
. ו ל ר וג ו
א