Page 126 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

סאד
עשידיי
ךוב ןיא
עקירעמא
הנק
,ר ע כ י ב ר א י
, ן כ א נ א מ ל א
ןע ג נ ול מ א ז
ף י ו א
ע י י נ
: ן ג ע ו ו
ק י ס י י ר ד
ר א י
ש יד יי־ש יטע ווא ס
,ןפאש
ט ר א ו ו ר א פ
ן ופ
ג א ל ר א פ
/׳ף וק יא ״
ר י פ נ ײ ר א
ן ופ
ה ק ב ר
, ן יב ו ר
ג א ל ר א פ
/׳ף וק יא ״
,ק ר א י ־ ו י נ
1949 , 432 .זז
ב ע ר נ ש ט י י ,ן
: ץ א נ ג י א
עש יד יי
ר ע ט ר ע ו ו כ י ר פ ש
ן וא
, ן ט ר א ס נ ד ע ר
ע יינ
,ע ג א ל פ י ו א
ג א ל ר א פ
ר ע ר י ר ב ״
,״ יק ס נ ימ א ק
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 .
: ך א נ א מ ל א ־ ט נ ו ז ע ג
ך ו ב ר א י
ר א פ
,ט נוזע ג
ע נע י ג יה
ן וא
,ע ט ע י ד
ר א ט ק א ד ע ר
. ר ד
א ע ל
, ן י ק ר ע מ
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ט ל ע ה ״
ג נ יש י ל ב א פ
,״ .פ מ א ק
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 , 192 .זז
ך ו ב ר א י
ן ו פ
ע ש י ו ו ט א ל ־ ש י ו ו ט י ל
ן ד י י
ן י א
, ע ר א נ א ק
ן ב ע ג ע ג ס י ור א
ן ופ
ןש יווטא ל ־ש יווט יל
, ר נ א ב ר א פ ־ ס פ ל י ה
,א ט נ א ר א ט
,ע ד א נ א ק
,ץ ר ע מ
1948 .
ך ו ב ר א י
״ ש ת ט (
1 9 4 9 - 1 9 4 8
,)
ק י כ א ר פ ש ־ י י ר ד
, ך ו ב ר א י
7 ר ע ט
, ד נ א ב
ע ב א ג ס י וא
ן ופ
ם ע ר
ןשיריי
ט א ר ־ ר ע כ י ב
ןיא
,ע ק י ר ע מ א
ר ע ט נ וא
ר ע ד
־ ק א ד ע ר
ע יצ ן ופ
ם ה ר ב א
, ר ע ק ו ד
ס ח נ פ
ן יגר וה
ן וא
השמ
, ןא מ ק ר א ט ש
,ק ר א י ־ וי נ
1948 ,
1 1 7 + 6 5 + 3 2
.זז
ע ש י ד י י
, ן א י נ ו י ־ ר ע צ ע ז ט פ י ר ש
ל א ק א ל
8 3 : 60
ר ע ק י ר א י ־
, י י ל יב ו י
ע ט ר י ר ט ס ו ל י א
,ע ב א ג ס י וא
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 , 40 .זז
ע ש י ר א ר ע ט י ל
, ן ע ג נ ו ל מ א ז
ד נ א ב 5,
ט ר י ט ק א ד ע ר
: .מ
ס יצ יג
ן וא
ה מ לש
,ץ רא ווש
,ע גא ק יש
1948 , 243 .זז
ל י פ צ י ,ן ס ע ם:
ל יפש ם וצ
ל י צ
ל א י ר ע ט א מ ־ ס ג נ ו ל י י ו ו ר א פ (
ר א פ
־ ר ע ט נ וא
,) ןע ג נ ומ ע נ
ג א ל ר א פ
,״אכמא״
,ק ר א י ־ וי נ
1949 , 149 .זז
ג א ל א ט א ק
ן ו פ
ר ע ד
ג נ ו ל ע ט ש ס י ו א
ש י ד י י
ן ב ע ל
ן י א
ש א נ כ א י
.ט פ ע ס (
1948
. נ א י -
1949 , )
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ןשידיי
־ט פאש נס י וו
ן כ ע ל
- ט ו ט י ט ס נ י א
,״אװײ״
,ק ר א י ר י נ
1948 , 32 .זז