Page 127 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

דנק
יקסװאראבז
ע זע יג יל ע ר
םינינע
י ד
ע ש י ר י י
: ת ו ד ג א
, ןע ג נ ו ל י י צ ר ע ר
,ןגאז
, ן ד נ ע ג ע ל
,ם ילש מ
ן ע מ ז י ר א פ א
ן וא
,ר ע ט ר ע ו ו ב י ר פ ש
ן ב י ל ק ע ג
ן ופ
ד ו מ ל ת
ן וא
ם יש ר ד מ
ן כ א נ
ןש יא ע ר ב ע ה
ר פ ס ״
,״ה ד גא ה
ט ע ב ר א א ב
ן וא
ט ר י פ ור ג
ן כ א נ
ט ל א ה נ יא
ך ר ו ד .י .ח
יק צ י נ ו וא ר
ן וא
.ח .נ
, ק י ל א י ב
ג א ל ר א פ
השמ
ל א ומ ש
, י ק ס ר א ל ק ש
, ק ר א י ר י נ
1948 , 4
. ר ע ד נ ע ב
: ת ו י נ ש מ
ט ימ
ג נ וצ ע ז ר ע ב י א
ן וא
ש ור יפ
ןיא
שידיי
ן ופ
ה ח מש
,א ק ש ו ר ט ע יפ
5 ר ע ט
,ד נ א ב
ר ד ס
,ם יש ד ק
ן ב ע ג ע ג ס י ור א
ט ימ
ר ע ד
ף ל י ה ט י מ
ן ופ
ןש יד י י־ש ידא נא ק
,ס ע ר ג נא ק
, ל א ע ר ט נ א מ
1948 , 523 .זז
: ת ו י נ ש מ
ט ימ
ג נ וצ ע ז ר ע ב יא
ן וא
ש ור יפ
ןיא
שידיי
ן ופ
ה ח מ ש
,א ק ש ו ר ט ע י פ
6 ר ע ט
,ד נ א ב
ר ד ס
,ת ו ר ה ט
ן ב ע ג ע ג ס י ור א
ט ימ
ר ע ד
ף ל י ה ט י מ
ן ופ
ןש יד יי־ש ידא נא ק
,ס ע ר ג נא ק
, ל א ע ר ט נ א מ
,ע ד א נ א ק
1949 , 607 .זז
, ם י ו ב נ ע ש ר י ק
ב ר ה
: ד ו ד
ן ופ יד
ע ש יד יס ח
,ת ור צ וא
א
ג נ ול מ א ז
ן ופ
ע ש י יב ר
, ך ע ל ט ר ע ו ו ־ ה ר ו ת
,ך ע ל ה ש ע מ
ם ילש מ
ן וא
ט א ל ג
ילמ״
, ״ א ת וח י ד ב ד
ט ר י ז י ל י ט ס
ןוא
ט ל ע ט ש ע ג נע מ א ז וצ
ף י וא
הש מ ח
ישמ וח
ה ר ו ת ן וא
ם ימ י
,ם יב וט
ג א ל ר א פ
,״ ס ד ר פ ״
, ק ר א י ר י נ
1948 , 574 .זז
ת ה ל י : ם
ט צ ע ז ר ע ב י א
ן וא ט ימ ןא
ר י פ נ י י ר א
ן ופ
י ל ת פ נ
,ס א ר ג
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ א
ט ע ט י מ א ק
ן ופ
ר ע ב י יר ש
ן וא
, ר ע ו ט ־ ר וט ל ו ק
, ק ר א י ד י נ
335 ,1948
.זז
ר פ ס
: ת ב ש ה
ת בש ןיא
ןשידיי
ן ב ע ל
ך ר ו ד
ע ל א
,ת ו ר ו ד
ט צ ע ז ר ע ב י א
ן וא
ט ל ע ט ש ע ג נע מ א ז וצ
ן ופ .י .י
,ץ רא ווש
2 ר ע ט
,ל י יט
,ק ר א י ־ וי נ
ן ב ע ג ע ג ס י ור א
ן ופ
ר נ א ב ר א פ
, ג א ל ר א פ ־ ר ע כ י ב
1947 .
ע ט כ יש ע ג ־ר וט א ר ע ט יל
ןוא
;ק יט יד ק ־ ר וט א ר ע ט י ל
;טס נ וק
ק יזומ
ט ר ע ד נ ו ה
ר ע ד י ל
ט י מ
: ק י ז ו מ
ר א פ
ל וש ן וא
,ם י יה
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ר ע ד
ם ולש ־אש יווצ
ם כ י ל ע
ל וש ןיא
, ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1947 , 104 .זז
ו ו א ל ,ף
: ף ס ו י
ק יד נ ע נ ע י י ל
ן צ ר פ
, . . .
ן ב ע ג ע ג ס י ור א
ן ב ר ו ד
ד נ א ב ר א פ ־ ל א ר ט נ ע צ
ן ופ
ע ש יל י ופ
ןד יי
ןיא
,ע נ יט נע ג ר א
, ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1948 , 99 .זז
מ
ד ק ו
, י נ ו
, .א
: . ר ד
ק ח צ י
ש וב י יל
ץ ר פ ן וא
ס א ר
עש יד יי
ר ע ט א ע ט
,) ןע י יס ע (
ן ב ע ג ע ג ס י ור א
ן ופ
ם ע ר
ג א ל ר א פ
,״ףוקיא״
,ק ר א י ־ וי נ
1949 , 271 .זז
מ י י ז י , ל
: ן מ ח נ
ש ר יה
ק י ל ג
ן וא ןייז
ד י ל
גאז״ ט ינ
,״ לא מ נ ייק
ג א ל ר א פ
,״ףוקיא״
,ק רא י ־ וי נ
1949 , 64 .זז
, ם ו ל ב נ ג י י פ
ה ש מ
ל א י ח י
ן ב
ב ו ד
: ה ד ו ה י
, ם א ב ל א ־ ר ע ד ל י ב
ן ב ע ג ע ג ס י ור א
ן ופ
ם ע ד
ןשיריי
ן כ ע ל ט פ א ש נס י ו ו
ט וט יט ס נ יא
-
״אװײ״
ןיא
־ נע גר א
,ע ניט
,ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1948 .
ר א ו ו י ט ,ש
: ך ל מ
ןגעוו
ןס ילש נ ייא
ןיא א
ר פ ס
ם י ר פ ס ה
י ד
עש יד יי
ה בש ח מ
ן וא
הש עמ
ן ופ י ד
ע ט צ ע ל
2000
,ר א י
ג א ל ר א פ
ן ופ
ד ו ד
, ן א מ ר ע ל
־ ס א נ ע ו ב
, ס ע ר י י א
1948 , 32 .זז
ר ו י ו ק י ,ן . ב:
ן צ נע ד נע ט ־ט נ ור ג
ן ופ
ר ע ד
רעש יד יי
ר ו ט א ר ע ט י ל
ןיא
, ע ק י ר ע מ א
ט ל ע ט ש ע ג פ י ו נ וצ
ן ופ
א נימ
, ן י ק ו ו י ר ־ א ד ר א ב
ג א ל ר א פ
,״ףוקיא״
1948 , 340 .זז