Page 128 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ג ר א נ א , ך
: ר ע ד נ א ס ק ע ל א
ט א טייג א
ש ט נעמ
, ן ר א ומ ע מ (
ן ע ל ק י ט ר א
ן וא
, ) ס ע ד ע ר
ט ימ
ן ע ג נ ו ל ד נ א ה פ א
ן ופ
ב ק ע י
ל ט ס ע מ
ן וא
ן מ ח נ
,ל י ז י ימ
־ ר ע ב י א
ט צ ע ז
ך ר ו ד .י
ל ט ס ע מ
ן ופ
ןשישטייד
,ל א נ י נ יר א
ג א ל ר א פ
,״ףוקיא״
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 , 384 .זז
ה י ר ש ב י י ,ן
: ץ ר פ
ןיא
גנאג ן ופ
ן ב ע ל
, ) ת ו נ ו ר כ מ
ך ו ב
,ס נ י יא
״אקיצ״
־ ר ע כ י ב
, ג א ל ר א פ
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 , 440 .זז
ט א ו ב ,ע
: ה נ ש ו ש
י ד
ע כ ע ל ס ע ג ר א פ מ ו א
ןע ג נ ו נע כ י י צ ר א פ (
ן וא
ן ע ג נ ו ב ע ל ר ע ב י א
ר ע ט נ וא
י ד
, ) ס יצ א נ
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ א
ט ע ט י מ א ק
ןיא
, ר א מ י ט ל א ב
1948 .
, י ק ס ו ו א נ א י
: .ש
ע ט ש ר ע
ןר א י
ן ופ
ןשידיי
ן כ ע ל ט י י ה י י ר פ
ם ז י ל א י צ א ס
, ) ן ר א ומ ע מ (
ט ימ א
ןש יפ א ר גא יב ־ש י ר א ט ס יה
ר י פ נ י י ר א
ן ופ
. ר ד
ן א מ ר ע ה
, ק נ א ר פ
, ס ע ל ע ש ז ד נ א ־ ס א ל
1948 , 336 .זז
, י מ ו ת ח נ
: ם ה ר ב א
ןיא
ןטאש ן ופ
ת ו ר ו ד
, ) ט י י ה ד נ יק (
ן ב ע ג ע נ ס י ו ר א
ן כ ר ו ד
ד נ א ב ר א פ ־ ל א ר ט נ ע צ
ן ופ
ע ש י ל י ו פ
ןד יי
ןיא
,ע נ יט נע ג ר א
,ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1948 , 177 .זז
ס א ק א ל א ו ,ו
: ם ו ח נ
, ן ט י י ק ב ע ל נ ע ז ר ע פ
ט צ ע ז ר ע ב י א
ן ופ
ש י א ע ר ב ע ה
ך ר ו ד
השמ
, י יר ע ר נע ש
ן ב ע ג ע נ ס י ו ר א
ן ופ
ם ע ר
ד נ א ב ר א פ ־ ל א ר ט נ ע צ
ן ופ
עש י ל י ופ
ןד יי
ןיא
,ע נ יט נע נ ר א
, ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1948 , 254 .זז
פ א ל י א ק ע ו ו י ט ,ש
: ה ח מ ש
א
גא ט ןיא
ע ק נ י ל ב ע ר ט
ק י נא ר כ (
ן ופ א
שידיי
, ) ן ב ע ל
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ב ר ו ד
ד נ א ב ר א פ ־ ל א ר ט נ ע צ
ן ופ
ע ש י ל י ופ
ןד יי
ן יא
,ע נ יט נע ג ר א
ט ימ י ד
ן ע נ י י א ר א פ ־ ט י י ל ס ד נ א ל
ן ופ
ק ס ל א ד א פ ־ ו ו א ל א ק א ס
ן יא
ע נ יט נע ג ר א
ן וא
, יא ו וג ור וא
, ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1948 , 135 .זז
, ן ע ש ז א ק
: ך ו ב ־ ק נ ע ד ע ג - ן ת נ
ן ב ע נ ע נ ס י ו ר א
ך ר ו ד ןייז
ר ע ד ו ר ב
ל ש ר ע ה
,ןעש זא ק
,א ט נ א ר א ט
,ע ר א נ א ק
1949 , 78 .זז
, ו ו א מ ו כ א נ ־ ן א ס ל ע נ ע צ א ק
: ה ר ו פ צ
ק ח צ י
, ן א ס ל ע נ ע צ א ק
ןייז
ן ב ע ל
ן וא
,ןפאש
ן ב ע נ ע נ ס י ו ר א
ן ב ר ו ד
ד נ א ב ר א פ ־ ל א ר ט נ ע צ
ן ופ
ע ש י ל י ו פ
ןד יי
ןיא
,ע נ יט נע נ ר א
, ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1948 , 218 .זז
, ן א מ ט ל א ה ־ ש ר י ק
: ל ח ר
ןיימ
ג ע ו ו ס נ ב ע ל
, ) ע י פ א ר ג א י ב א ט י וא (
־ ע ג ס י ור א
ןב ע ג
ן ופ
ם ע ר
ל ח ר
ן א מ ט ל א ה
ט ע ט י מ א ק ך ו ב
ן יא
,ק ר א י ר י נ
1948 ,
168 .זז
: ך ו ב ל מ א ז ־ ן י ק ט א פ א ר ק
ר ע ט נ וא
ד ע ר
ע י צ ק א ד ע ר
ן ופ
ב ק ע י
, ל א נ ע ס
ג א ל ר א פ
ד וד ״
,״ ט א ט ש ל ע ד ע
, ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1948 , 400 .זז
, ג ר ע ב נ ע ט א ר
: . י
ן ופ
עש ר א ו ו
זיב
יא ב נאש
ןצ יטא נ(
ן ופ א
, ) ט י ל פ
־ ע ג ס י ור א
ןב ע ג
ן ופ .ש
ד נ א פ ־ ן א ס ל ע ד נ ע מ
י י ב
ר וט ל וק ״
ן וא
״ ף ל יה
ן יא
, ע ק י ס ק ע מ
1948 , 402 .זז
ט א ל ב נ ז י ו ר
: ך ו ב ־ ל ב ו י
וצ ןייז
60 ן ט ס
, ג א ט נר י ו ב ע ג
ן ב ע נ ע נ ס י ו ר א
ן ופ .ה
ט א ל ב נ ז י ו ר
,ט ע ט י מ א ק ־ ל ב ו י
ט ימ א
ןש יפ א ר נא י ב
ר י פ נ י י ר א
ן ופ
ל א רש י
, ן א מ ס א
, ס ע ל ע נ נ א ־ ס א ל
יא מ
1948 , 96 .זז
, ן מ ש . ל: י ד
ע י פ א ר נ א י ב
ן ופ א
ר ע ו וע ש ר א ו ו
, ב ר
ב ר ה
ל א ק ז ח י
י ב צ
ן א ז ל ב י מ
,ל״צ ז
ר ע ד ע נ ע ק ״
, ״ ר ע ל ד א
, ל א ע ר ט נ א מ
,ע ד א נ א ק
1948 , 88 .זז
סאד
עשידיי
ךוב ןיא
עקירעמא
גנק