Page 129 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

בנק
יקסװאראבז
: ם ש ה ־ ש ו ד י ק
א
ג נ ול מ א ז
, ע נ ע ב י ל ק ע ג
ט פ א
ע ט צ ר י ק ע ג
, ן ט ב י ר א ב
, ו ו י ר ב
, ס ע ק י נ א ר ב
,ת וא ו וצ
,ןט פ ירש פ י וא
, ס ע ר נ ע ג ע ל
, ר ע ד י ל
, ן ע ג נ ו ל י י צ ר ע ר
ע ש יט א מ א ר ד
, ס ע נ ע צ ס
, ןע י יס ע
ס א ו ו
ן ל א מ
ס י וא
ת ר י ס מ
ש פ נ
ן יא
ע ר ע ח נ ו א
ןוא
ך י וא ןיא
ע ק י ד ר ע י ר פ
,ןט ייצ
ט ל מ א ז ע ג
ן וא
ט ר י ג א ד ע ר
ן ופ .ש
,ר ע ג י נ
ג א ל ר א פ
,״אקיצ״
1116 ,1948
.זז
ק י ה ,ן .א ן וא ש י י ק א ו ו ס ק ,י .ז:
ע י פ א ר ג א י ל ב י ב
ן ופ
ו ה י ל א
־ א ק יר ע ש ט
,ר ע ו ו
ט ר א ו ו ר א פ
ן ופ .מ
,ך י יר נ י י ו ו
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ם ע ר
ןשידיי
־ נס יװ
ן כ ע ל ט פ א ש
- ט ו ט י ט ס נ י א
,״אוויי,
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 , 63 .זז
ק ע ר מ י ,ש
, ף ס ו י
: . ר ד
ר ע ד
ד נא ט ש פ י וא
ןיא
ר ע ו וע ש ר א ו ו
א ט ע ג
<19 ר ע ט
- ל י ר פ א
16 ר ע ט
, יא מ
1943 , )
ט צ ע ז ר ע ב י א
ן ופ
ה מ ל ש - ש י ל י ו פ
, ק י ט ס א ל
ן ב ע ג ע ג ס י ור א
ן כ ר ו ד
ד נ א ב ר א פ ־ ל א ר ט נ ע צ
ן ופ יד
ע ש י ל י ו פ
ןר יי
ןיא
־ נע גר א
,ע ניט
ןע מ א ז וצ
ןט ימ
ןשידיי
ןש יר א ט ס יה
ט וט יט ס נ יא
ןיא
, ן ל י ו פ
־ ס א נ ע ו ב
,ע ש ר א ו ו ־ ס ע ר י יא
1948 , 148 .זז
ר ס א ע ,ן
: ב ק ע י
ד ימ
ןל י ו ו
, ן ב ע ל
ט ימ א
ט ר א ו ו ר א פ
ן ופ
. ר ד .מ
, י ק ס ר א ד ו ס
,ק ר א י ־ וי נ
1949 , 316 .זז
ש א צ ק ,י
, ב ק ע י
: . ר ד
ע ט כ יש ע ג
ן ופ
ןד יי
ןיא
,עש רא ו ו
ד נ א ב 2
ןופ (
1831
ן זיב
ר נא ט ש פ י וא
ן ופ
1863 , )
ן ב ע ג ע ג ס י ור א
ן ופ
ר ע ד
ר ע ש י ר א ט ס יה
ע י צ ק ע ס
ם י י ב
ןשידיי
ן כ ע ל ט פ א ש נ ס י ו ו
- ט ו ט י ט ס נ י א
,״אװײ״
, ק ר א י ר י נ
1948 , 306 .זז
ש י ו י
, ר ע ו
ע מ : א
דימ״
ןע נייז
״ !א ד
ן ק ור ד נ י יא (
ן וא
ן ע ג נ ו ט כ א ר ט א ב
ן ופ א
ך ו ז א ב
י יב
ר ע ד
, ) ה ט י ל פ ה ־ ת י ר א ש
ן ב ע ג ע ג ס י ור א
ך ר ו ד
ד ע ר
ק ח צ י
ן וא
ע ל ע ד נ ע ה
,ןאש ייד נ וא פ
,ט י ו ר ט ע ד
,ןאגיש ימ
1948 , 176 ,.זז
. ט ר י ר ט ס ו ל י א
ט ש ר
ל ג י
ע ,ר
: י כ ד ר מ
ן יא
ן ק י ר ב א פ
ן ופ
ט י וט
ך ו ב (
יי ו וצ ן ופ
ם ע ד
ל ק י צ
ע ט נע ר ב ע ג ס י וא ״
, ) ״ ט כ י ל
ן ב ע ג ע ג ס י ור א
ן ב ר ו ד
ד נ א ב ר א פ ־ ל א ר ט נ ע צ
ן ופ י ד
ע ש יל י ופ
ןד יי
ןיא
,ע נ יט נע ג ר א
, ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1948 , 420 .זז
ש י י ק א ו ו ס ק ,י : . ז
ס א ד
ןוש ל ן ופ י ד
ןד יי
ןיא יד
ע ב ר א
ת ו ל י ה ק
ן ופ
א ט מ א ק
ן ע ס ע נע ו ו
, ) ך י י ר ק נ א ר פ (
ט ימ א
ה מ ד ק ה
ן ופ
ס ק א מ
,ך י יר נ י י ו ו
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ר ב ח מ ט ימ
ר ע ד
ף ל י ה ט י מ
ן ופ
ןשידיי
ן ב ע ל ט פ א ש נ ס י ו ו
ט ט יט ס נ יא
-
״אװײ״
,ק רא י ־ וי נ
1948 , 96 .זז
-------------
,
ם ז יט ימ ע ס יט נא
ן יא
ר ע ד
ר ע ש י ז י וצ נא ר פ
,ע י צ ו ל א ו ו ע ר
,ק ר א י ר י נ
1948 ,
156 .זז
, ן א מ ר ע ש
: ל א ל צ ב
ןד יי
ן וא
ע ר ע ד נ א
עש ינטע
ס ע פ ו ר ג
ןיא י ד
ע ט ק י נ י יא ר א פ
ןטאטש א(
ע יר וטש
ןגעוו
י ד
ע נע ד יש ר א פ
ן ט י י ה ר ע ד נ ימ
ן וא
־ ןט נא ר ג ימ יא
ס ע פ ו ר ג
ןיא
, ) ע ק י ר ע מ א
ג א ל ר א פ
ר ע זד נ וא ״
,״געוו
, ק ר א י ר י נ
1948 , 424 .זז
ת ונ ור כ ז
ןוא
ס ע יפ א ר כ א יב
, י מ ל א
: .א
ןט נע מ א מ
ן ופ א
ן ב ע ל
,ת ו נ ור כ ז (
ר ע ד ל י ב
ן וא
, ) ן ד א ז י פ ע
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ב ר ו ד
ד נ א ב ר א פ ־ ל א ר ט נ ע צ
ן ופ
עש י ל י ופ
ןד יי
ן יא
,ע נ יט נע ג ר א
־ ס א נ ע ו ב
,ס ע ר י י א
235 ,1948
.זז