Page 130 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

סאד
עשידיי
ךוב ןיא
עקירעמא
אנק
ד ו ב נ א ו ,ו
: ן ו ע מ ש
עש יד יי
ע ט כ יש ע ג
ר א פ
ל וש ן וא
,ם י יה ט ימ 20
־ א ר ט ס ו ל י א
ס ע י צ ן וא
ס ע ט ר א ק
,> ט ק ור ד ע ג ר ע ב יא <
ג א ל ר א פ
ל א ומ ש
, י ק ס ר א ל ק ש
1948 ,
288 .זז
-------------
,
ע ט כ יש ע ג ־ ט ל ע ו ו
ן ופ
ןשידיי
ק ל א פ
ן ופ יד
ע ט ל א
ןט י יצ זיב וצ
ר ע ד
ר ע ק יט נ י י ה
,ט י יצ י ד
ע ט ל א ר ו א
ע ט כ יש ע ג
ן ופ
ןשידיי
, ק ל א פ
ד נ א ב 1,
־ ח ר ז מ
, ה פ ו ק ת
ן ופ
ר ע ד
ג נוא ייטש ט נא
ן ופ
ל א רש י
זיב ם וצ
ף ו ס ן ופ
ד ע ר
ר ע ש י ס ר ע פ
ט פ א ש ר ע ה
ןיא
,ה ד וה י
, ג א ל ר א פ ־ ב ו א ל
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 , 414 .זז
ה י ר ש ה ו י ,ט : . י
ע ר ע ט צ נ י פ
ט כ ע נ
ןיא
,ק א י ו וא פ
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן כ ר ו ד
־ ל א ר ט נ ע צ
ד נ א ב ר א פ
ן ופ
ע ש י ל י ו פ
ןד יי
ןיא
,ע נ יט נע ג ר א
,ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1948 , 228 .זז
, ץ ר ע ה
.ש: י ד
ןד יי
ןיא
ע נ י א ר ק ו א
ן ופ יד
ע ט ש ר ע
ןט ייצ זיב
ף א נ
,ט״תדד״ת
ג א ל ר א פ
ר ע זד נ וא ״
,״טייצ
,ק ר א י ־ וי נ
1949 , 262 .זז
, ג ר ע ב ש ר ע ה
ם ה ר ב א
: ל א ו מ ש
ס ק נ פ
, ק א ט ס י ל א י ב
ד נ א ב
1,
ט ר י ג א ד ע ר
ן ופ
ל ד ו י
, ק ר א מ
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ד ע ר
ט פ א ש ל ע ז ע ג
ר א פ
ע ט כ יש ע ג
ן ופ
, ק א ט ס י ל א י ב
,ק ר א י ־ ו י נ
1949 , 512 .זז
ז
, ק א
ן י מ י נ ב
: ג
ע ט כ יש ע נ
ן ופ
ןד יי
ןיא
ע ד א נ א ק
ן ופ יד
ע ט ס י ר פ
ן ב י וה נא
זיב
ד ע ר
ר ע ט צ ע ל
,ט י יצ 1 ר ע ט
, ד נ א ב
ן ב ע ג ע נ ס י ו ר א
ך ר ו ד א
ט ע ט י מ א ק
ן ופ
,ט נ י יר פ
, ל א ע ר ט נ א מ
,ע ד א נ א ק
1948 , 358 .זז
: ב מ א ר א ז
,ך ו ב ־ ר ו כ ז י
ן ב ע נ ע נ ס י ו ר א
ך ר ו ד
ם ע ד
ר ע ב מ א ר א ז
ט ע ט י מ א ק ־ ף י ל ע ר
ר ע ט נ וא
ר ע ד
ע י צ ק א ד ע ר
ן ופ .ז
, ן א מ פ ר א ד
א ו וא ל
ן וא .ז
ק ע נ א ימ ו ר
ט ימ
ד ע ר
ף ל י ה ט י מ
ן ופ
השמ
, ןא מ ק ר א ט ש
ט ימ(
, ) ר ע ד ל י ב
,ק ר א י ־ ו י נ
1947 , 69 .זז
ר ו ט ק א , ו ו
: ס א נ א י
יוזא זיא ס ע
. . . ן ע ו ו ע ג
ן ב ר ו ח (
,)ע ש ר א ו ו
ט ימ
־א ט ע נ
ןע ג נ ו נע כ י יצ
ן ופ
א ל י פ א ע ט
ך י י ר ן וא
, ס א ט א פ
ן ב ע נ ע ג ס י ו ר א
ן ב ר ו ד
־ ל א ר ט נ ע צ
ד נ א ב ר א פ
ן ופ
ע ש י ל י ופ
ןד יי
ןיא
,ע נ יט נע נ ר א
,ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1948 , 529 .זז
ט ש ע ר נ א ו ,ו
: ר א ט ק י ו ו
עש יד יי
ר ע ו ט ן יא
ר ע ד
י י ט ר א פ
ך ט ס י ל א י צ א ס
, ן ר ע נ א יצ ו ל א ו ו ע ר
ט צ ע ז ר ע ב י א
ן ופ
ש יס ור
ןיא
שידיי
ך ר ו ד
ר א ט ק י ו ו
,ןא מ ל וש
ג א ל ר א פ
,״ ג נ יר ־ר ע ט ע ב ר א ״
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 , 220 .זז
, ס ו ר ט
ר ע ט ל א
ן וא ק א ה ע ,ן
: ס ו י ל ו ש ז ד
ק ס נ י י ר ב
ר פ ס
, ן ו ר כ ז ה
ן ב ע נ ע נ ס י ו ר א
ן ופ
ר ע ק ס נ י י ר ב
ט ע ט י מ א ק ־ ף י ל ע ר
ן יא
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 , 440 .זז
, ם ח ו ר י
, ן ר ה א
: ב ר ה
א ל״
,״ !ח בש ת
ג א ל ר א פ
,״יניס״
,ט״שת
ז״מר .זז
ל ע ר ו י ,ן
, ק ח צ י
: . ר ד
ן ב ר ו ח
,ע פ א ר י י א
ן ב ע נ ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ם ע ד
־ ס נ נ וש ר א פ
ט וט יט ס נ יא
ר א פ
ע ק י ד ה מ ח ל מ ך א נ
ן ע מ ע ל ב א ר פ
ן ופ
ן זע י ג יל ע ר
,ם וט נ ר י י
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 , 290 .זז
, ט א פ
: ל א ו נ א מ ע
ןד יי
ן ר ע ט נ יה
ם ע נ ר ע ז י יא
ג נ א ה ר א פ
. . .
גנ וש רא פ
ן ופ
ר ע ד
ר עש יר יי
ע נ א ל
ן יא יד
ר ע ד נ ע ל
ן ופ
ן ר ע ט נ י ה
ם ע נ ר ע ז י יא
ג נ א ה ר א פ
ט י ו ל
ע ק יט צ יא ־ ז יב
ן ל א י ר ע ט א מ
ן וא
, ן ט נ ע מ וק א ד
61
.זז
Issued by the Jewish
Labor Committee in connection with its annual con
-
.
1949 ,
24-27 .
vention, Feb
, ט א פ
: ב ק ע י
ך ע נ ע ה
א(
ש ידיי
ד נ י ק
ס א ו ו
זיא
ס י ו ר א ן ופ
, ) א ט ע ג
ן ב ע ג ע נ ס י ו ר א
ן ב ר ו ד
ד נ א ב ר א פ ־ ל א ר ט נ ע צ
ן ופ יד
ע ש י ל י ופ
ןד יי
ןיא
,ע נ יט נע נ ר א
־ ס א נ ע ו ב
, ס ע ר י י א
1948 , 152 .זז