Page 131 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

נ ק
יקסװאראבז
ט ק א ט ,ש
ם ה ר ב א
ן וא צ ע ס ל ע ,ר
: ל א ו מ ש
ר ע ז ד נ וא
,ךש מ ה
־ א ט ס ע ר ב
ע יט א מ
ר א פ
ע ר ע כ ע ה
ן ד א ר ג
ן ל וש ־ ס ק ל א פ
ן וא
ע ט ש ר ע
ן ס א ל ק
, ל וש ל ט ימ
,ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
370 ,1948
.זז
פ א י ו ,ק מ א ש ע .ש:
ך ע ל ר ע ד נ י ק
, ) ר ע ד י ל ־ ר ע ד נ י ק (
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ א
ע פ ו ר ג
ט נ י יר פ
ט ימ
ר ע ד
ף ל י ה ט י מ
ן ופ
ר ע ד
ר עש יד יי
ע י צ א ז י נ א ג ר א ־ ר ע ר ע ל
ן יא
,ע נ יט נע ג ר א
, ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1947 , 120 .זז
, ר ע צ י פ ש
: ר ו ד ג י ב א
ש מ וח ן וא
ך ע ל ה ש ע מ
ר א פ
,ר ע ר נ י ק
ר נ א ב 1-
ת יש א ר ב
ןוא
,ת ומש
ד נ א ב
2-
א ר ק י ו
ר ב ד מ ב
, ם י ר ב ר
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ך ר ו ד א
־ ע פ ס
ן ל ע יצ
,ט ע ט י מ א ק
ט ימ
ןע ג נ ו נע כ י יצ
ן ופ
עש ימ
,ץ רא ווש
, ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1948 , 516 .זז
111 .
ט פ א ש נ ס י ו ו
ן ו א
ע כ ע ל ט פ א ש נ ס י ו ו
ן ל א י ר ע ט א מ
ע יצ א ט נע מ וק א ד
ןוא
ע ט כ יש ע ג
א ו נ ג ע ,ר
: ה ש נ מ
ע כ ס יש פ
ן וא
, ק צ א ק
ן ב ע ג ע ג ס י ור א
ן ב ר ו ד
ד נ א ב ר א פ ־ ל א ר ט נ ע צ
ן ופ
ע ש יל י ופ
ןד יי
ןיא
,ע נ יט נע ג ר א
, ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1949 , 231 .זז
א י ז ב א ,ן .ש:
ע ל א ג ע ל מ וא
ןד יי
ן ט ל א פ ש
ןעמ י
יד (
ע ט כ יש ע ג
ן ופ ןא
־ ע ל מ וא
ר ע ל א ג
ע ז י יר
ן ייק
, ) ל א ר ש י ־ ץ ר א
ט ימ א
ט ר א ו ו ר א פ
ן ופ
ת ו ר
, ר ע ג ו ל ק
־ ס י ו ר א
ןבע גע ג
ן ב ר ו ד
ד נ א ב ר א פ ־ ל א ר ט נ ע צ
ן ופ
עש י ל י ופ
ןד יי
ןיא
,ע נ יט נע ג ר א
, ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1948 , 320 .זז
ן י א י ד י א ר ן
ן ו פ
ן ש י ד י י
ן ב ר ו ח
ן ט כ י ר א ב (
ן וא
ןע ג נ ור ע ד ל יש
ם נ ו פ
ןשידיי
ן ב ע ל
ןיא יד
ס א ט ע ג
ן וא
, ) ן ר ע ג א ל ־ ס ג נ וט כ י נ ר א פ
ן ב ע ג ע ג ס י ור א
ם נ ופ
ג א ל ר א פ
ר ע זד נ וא ״
,״טייצ
,ק ר א י ־ וי נ
1948 , 352 .זז
א ש ע ר א ו ו י ט ,ש : .מ
טעטש ן וא
ך ע ל ט ע ט ש
ןיא
,ע נ י א ר ק וא
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ש ט י ו וארעש א
,ט ע ט ימ א ק ־ י י ל יב ו י
, ק ר א י ר י נ
1948 , 2
. ר ע ד נ ע ב
, ץ י ל ב
: ל ע ל א צ
י ד
ר ע צ י ו וא נר ע ש ט
ע י צ וט יט ס נא ק
ם וצ (
40 ן ט ס
גא ט ר א י
ן ופ
ר ע ד
ץ נ ע ר ע פ נ א ק
ן יא
,)ץ י ו וא נ ר עש ט
ג א ל ר א פ
,״ףוקיא״
, ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1948 , 32 .זז
ג ע ל מ א ,ן .א : . ל
ם נ יא
ף מ א ק
ר א פ
ר ע ד
רעש יד יי
ה נ יד מ
ע ט ל מ א ז ע ג (
, ) ןט פ י ר ש
ט ימ
ר ע ט ר ע ו ו ־ ר י פ נ י י ר א
ן ופ
. ר ד
ס ח נ פ
ן יגר וח
ן וא .ז .מ
,ן י יטש ר ע ק
־ ס י ור א
ןבע גע ג
ך ר ו ד
ד ע ר
ע יצ א ז י נא ג רא ־ יח ר זמ
ןיא
,ע ק י ר ע מ א
,ק ר א י ר י נ
,ח״שת
292 .זז
י ד
ע ט כ י ש ע ג
ן ו פ
י ד
י י ו ו צ
ע ש י ד י י
ר ע ט ע ר ר א פ
ן ו פ
א ס ט ר א ו ו צ ,ע יד
ר ע ר י ר ב
ם ה ר ב א
ן וא
ש וב י יל
,ןא מ פ י י ז
ר ע ד
ט פש מ
ן ופ יד
ר ע ט ע ר ר א פ
ןיא
י ד - ק ר א י ־ ו י נ
ן זי יו ואב
ן ופ
ע ק י ר ע ב ע ל
- , ת ו ד ע
, ן ט נע מ וק א ד
ן ב ע ג ע ג ס י ור א
ן ופ
ר ע צ ו ו א ר ט ס א
ט ע ט י מ א ק ־ ף י ל ע ר
ןיא
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 , 58 ,זז