Page 132 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

, ר ע ק נ ע ש נ י י ו ו
: ק י צ י א
ר א פ
ע י י נ ־ ט ל א
, ן ת ו ב י י ח ת ה
ג א ל ר א פ
,״הע יר ז״
,א ע ד י ו ו ע ט נ א מ
1948 , 69 .זז
ט ע נ ע נ ב ו י ,ם .ש:
טינש ן ופ
ןיימ
ד ל ע פ
,ןע י יסע (
ן ע ג נ ו ל י י צ ר ע ד
ן וא
, ) ןר וט א י נ י מ
,ק ר א י ־ ו י נ
1949 , 621 .זז
, ק ר א מ
.ש ג
.מ ז ע ל ט ש ע ן : )
ב ג א
א ח ר ו א
,> סמ ולא ק<
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ .ש .מ
ן ע ש ט ל ע ז
,ט ע ט י מ א ק ־ ל ב ו י
,גע פ י ני וו
1948 , 283 .זז
א נ א ו מ א , ו ו
: .ש
ע ט ל מ א ז ע ג
ןט פ יר ש
, ) ןע י יס ע (
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ם ע ר
ו וא מ וא א נ
ט ע ט י מ א ק ־ ך ו ב
ם וצ
ןט יי ווצ
ט י יצ ר א י
ן ופ
, ר ב ח מ
, ס ע ל ע ש ז ד נ א ־ ס א ל
1948 , 386 .זז
ע ו ו ע , ר
ב ר ה
ק ח צ י
: י ב צ
ע ק י ר ב וט ־ ם ױ
ן ל א ב מ י ס
, ) ןע י יס ע (
ט ימ
־ נ י יר א
ר ע ט ר ע ו ו ־ ר י פ
ן ופ
ם י יח
ן א מ ר ע ב י ל
ן וא
ב ר ה
ם ה ר ב א
, ק י ב
ג א ל ר א פ
,״ ירבע״
, ן י ל ק ו ר ב
, ק ר א י ד י נ
1948 , 160 .זז
, ץ ר פ
.י : . ל
ע ל א
, ק ר ע ו ו
ר נ א ב 9,
ן ע ק נא ר ע ג
ן וא
,ןע י יר יא
ר ע ט נ ו א
ר ע ר
־ ק א ר ע ר
ע י צ ן וא ט ימ ןא
ר י פ נ י י ר א
ן ופ .ש
,ר ע ג י נ
״אקיצ״
, ג א ל ר א פ ־ ר ע כ י ב
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 , 420 .זז
פ ע ,ן א ש ע : ר
ש ידיי
ן יא
ע ק י ר ע מ א
ן יא
ט כ י ל
ן ופ
ת נ י ד מ
,ל א רש י
ןא
ט ב י ז ר ע ב י א
ןגע וו
ב צ מ ן ופ
ד ע ר
ר עש יר יי
ך א ר פ ש ן וא ן ופ
ר ע ד
ר עש יד י י
ר ו ט ל ו ק
ן יא
ע ק י ר ע מ א
ט נ י יה ו צ
,גאט
, ק ר א י ר י נ
1948 , 64 .זז
, ן י י ט ש ל ע ק נ י פ
: א ע ל
ן ו י ד פ
,םש ה
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ד ע ר
ןושרג
ץ נ א ר ע מ א פ
ק ע ט א י ל ב י ב ־ י י ס ע
ן יא
,א ט נ א ר א ט
,ע ד א נ א ק
1948 , 108 .זז
ן ו י ב צ
. ר ד (
. ב
: ) ן א מ פ א ה
ר א פ
ק י צ פ ו פ
ר א י
א(
ג נ ול מ א ז
ן ופ
ן ע ל ק י ט ר א
ן וא
, ) ן ע ג נ ו ל ר נ א ה פ א
ט ימ ןא
ר י פ נ י י ר א
ן ופ
ץ נ א ר פ
י ק ס ר ו ק
ן וא ט ימ ןא
ג נ וצ אש פא
ן ופ
ס נ ו י ב צ
ן ב ע ל ן וא
ןפאש
ןב ירש ע ג
ן ופ .ח .ש
,ןא דש זא ק
־ ס י ו ר א
ןב ע גע ג
ן ופ .א
, ג א ל ר א פ ־ ב ו א ל
, ק ר א י ד י נ
486 ,1948
.זז
ןלוש ןוא
ג נ וא יצ ר ע ד
מ י י ע ר ן ־ ל א ז ע , ר .מ:
ס א ד
עש יד יי
ן זע ו ול וש ן יא
,ע נ יט נע ג ר א
,ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1948 , 250 .זז
ק א ז ש ד א ,ן . ח : .ש י ד
ע ט ב יש ע ג
ן ופ
ןשידיי
ן זע ו ול וש ן יא
ן ק י ג נע ה פ א מ וא
, ן ל י ו פ
ט ימ ןא
ט ר א ו ו ־ ר י פ נ י י ר א
ן ופ .י
ג ר ע ב נ ע ט א ר
ן וא ט ימ א״
ר א פ
ר ע ט ר ע ו ו
ןגעוו
״ ך וב ן ופ .ש
ן א ס ל ע ד נ ע מ
,ה״ע
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ר ע ד
ט פ א ש ל ע ז ע ג
ר וט ל וק ״
ן וא
״ ף ל יה ן יא
, ע ק י ס ק ע מ
1948 , 580 .זז
פ ר א ג ר א ם ן ופ
ר ע ד
ר עש יד יי
ל וש
,ע ק י ס ק ע מ י ן י א
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ר ע ד
ר עש יד יי
ל וש ן יא
, ע ק י ס ק ע מ
,יא מ
1948 , 83 .זז
־ ר ע ד נ יק
ןוא
;ר וט א ר ע ט יל ־ט נג ו י
ר ע כ י ב נ ר ע ל
, ג ר ע ב ד ל א ג
: ם י ר פ א
ל י י צ ר ע ד ״
ן י יד ןוז
״ . . .
ת וד גא (
ן וא
ם יב וט ־ם ױ
ר א פ
ל וש ן וא
,>ם ייה
,ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1948 , 312 .זז
סאד
עשידיי
ךוב ןיא
עקירעמא
טמק