Page 133 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

חמק
יקסװאראבז
ס נ ,ע ס י מ כ : ע
ר ע ט ע ל ב
ןפ י וא
טניוו
ר ע ד י ל (
ן וא
, ) ס ע מ ע א פ
ט ימ א
ט ר א ו ו ר א פ
ן ופ .ז
,ר ע פ נ י י ו ו
ג א ל ר א פ
,״ףוקיא״
, ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1948 , 176 .זז
ס ע ג א ל א ו ו י ט ,ש : . ז
ר ע ט צ י א
, ) ס ע מ ע א פ (
ט ימ א
ט ר א ו ו ר א פ
ן ופ
ב ק ע י
־ ט א ל ג
,ןייטש
״א ק יצ .
, ג א ל ר א פ ־ ר ע כ י ב
,ק ר א י ־ וי נ
1948 , 232 .זז
, י ק ס נ י ג ר ע ש ט א ק
: .ש
ר ע ד י ל
ן ופ י ד
ס א ט ע ג
ן וא
, ן ר ע ג א ל
ן ט ס ק ע ט
ן וא
, ס ע י ד א ל ע מ
ט ימ ןא
ר י פ נ י י ר א
ן ופ .ה
,ק י ו ו י י ל
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ם ע ד
ט ע ט ימ א ק ־ ר י ז י נא ג ר א
ן ופ
ן כ ע ל ט ל ע ו ו ל א
ןשידיי
, ס ע ר ג נ א ק ־ ר וט ל ו ק
ן כ ר ו ד
״ א ק יצ ,
, ג א ל ר א פ ־ ר ע כ י ב
,ק ר א י ־ וי נ
435 ,1948
.זז
, ן ר א ק
ל ח ר
: . ה
ם י יח ן וא
ט י יק י זא ל מ י י ה
, ) ר ע ר י ל (
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן כ ר ו ד
־ ר א פ
ר נ א ב ן ופ
ע ש י ל י ופ
ןד יי
ן יא
,ע נ יט נע ג ר א
,ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1948 , 245 .זז
ר א ז ע נ פ א ר , ב
: ה ו ח
יד
ע ר א ל א ב
ן ופ
ן ק י ט כ ע נ
, ר ל א ו ו
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ך ר ו ד
,ןא מ ש ר ע ה
, ל א ע ר ט נ א מ
,ע ד א נ א ק
1948 , 46 .זז
-------------
,
א ט ע ג
ן וא
ע ר ע ד נ א
, ר ע ר י ל
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ך ר ו ד .ה
,ןא מ ש ר ע ה
, ל א ע ר ט נ א מ
,ע ד א נ א ק
1948 , 102 .זז
ר א ל נ י ,ק
: ף ס ו י
ע נ ע ב י ל ק ע ג
, ר ע ד י ל
ג א ל ר א פ
,״ףוקיא״
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 , 260 .זז
ר ו י ז
ל ב נ
א ,ט : . ה ןיא
ןטאש ן ופ
ןיימ
ם י ו ב
, ) ר ע ד י ל (
ט ימ ןא
ר י פ נ י י ר א
ן ופ
ם ע ר
, ר ב ח מ
, ס ע ל ע ג נ א ־ ס א ל
1948 , 175 .זז
, א ש ב ן ־ צ י ו :ן
ע נ ע ב י ל ק ע ג
, ר ע ר י ל
ט ימ א
ט ר א ו ו ר א פ
ן ופ .מ
,ן יש ט לא ט
,ע גא ק יש
1948 , 338 .זז
ש ו ו א ר ,ץ .י : . י
י ק א ט נ ע ק
ס ע מ ע א פ (
ן וא
, ) ס ע י ל י ד י א
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ך ר ו ד
ם ע ר
ןלא נא יצא נ־ש יד יי
, ד נ א ב ר א פ ־ ר ע ט ע ב ר א
,ק ר א י ־ וי נ
1948 , 246 .זז
, ן א מ ר ע ג ו ש
: ס י א ו ל
ר ע צ ן וא
ג נ ו נ פ א ה
, ) ר ע ד י ל (
ןב יע גע גס יורא
ן ופ
. ר ד
ק י נ ל א ד
גייווצ
ןלא נא יצא נ־ש יד יי
, ד נ א ב ר א פ ־ ר ע ט ע ב ר א
,ע גאק יש
1948 , 216 .זז
11. א פ ל ט י ש י ע
ן ו א
ע כ ע ל ט פ א ש ל ע ז ע ג
ן ג א ר פ
; ק י ט ס י צ י ל ב ו פ
ן ע י י ס ע
, ל ק י ב
: ה מ ל ש
ןד יי
ן ע נע ו וא ד
ר ע ק ר א י ־ ו י נ (
, ) ןש זא ט ר א פ ע ר
ג א ל ר א פ
. ר .י
,ק א ו וא נ
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 , 200 .זז
-
-----------
,
ןע י י ס ע
ן ופ
ןשיריי
, ר ע י ו ר ט
ג א ל ר א פ
. ר .י
,ק א ו וא נ
,ק ר א י ר י נ
1948 , 254 .זז
, ץ י ל ב
: ל ע ל א צ
ןע מ י ו ר ט
ןאט ע ג נא
ןיא
ל א טש
,) ןט י נש ר ע ו וק (
ג א ל ר א פ
,״ףוקיא״
, ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1948 , 450 .זז
, י ק ס ו ו ע ש ט י ד ר ע ב
.מ : . י
עש יד יי
ם י ב ת כ
ן ופ א
ןט ייוו
, ב ו ר ק
1 ר ע ט
, ר נ א ב
ט ימ א
ע י פ א ר ג א י ב
ן ופ
ל ח ר
ןױר ג־ ןב
ן וא ןא
ג נ ו ל ד נ א ה פ א
ן ופ
ןמ ח נ
,ל י ז י ימ
ג א ל ר א פ
,׳׳ףוקיא״
,ק ר א י ד י נ
286 ,1948
.זז
, ב מ א ל א ג
: .א
ע נ ע ב י ל ק ע ג (
,ןט פ ירש
. ב 6)
ם ע ר
ן גר א מ
,ן גע ק ט נא
, ן ע י י ס ע
, ע ק י ס ק ע מ
1948 , 282 .זז
, ן י י ט ש ט י נ א ר ג
: ה ש מ
ר ע ד
ר ע ט ר ע ה ר ע ד מ ו א
ר ע ה
,ן יזמ וא
,ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1948 , 61 ,זז