Page 134 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ל א ג
ב ר ע
, ג ד
: י ו ל
ןוגינ
ן יא
ט ניוו
, ) ר ע ד י ל (
ג א ל ר א פ
יד״
, ״ ר ע ר ע פ
, ק ר א י ד י נ
1948 , 224 .זז
, ק י ט ר י ב ע ג
: .מ
ע ני ימ
, ר ע ד י ל
ט ימ
ת ו מ ר ק ה
ן ופ .נ
ן י נא כ
ן וא .מ
, ס י נ פ י ק
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ג א ל ר א פ
,״ ג נ יר ־ר ע ט ע ב ר א ״
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 , 118 .זז
, ט ר ע ב ר ע ג
ס
י נ א : ע
ס ע נ ו ר ט ס
ן ופ
ןיימ
ץ ר א ה
, ) ר ע ד י ל (
ימ א ימ
,ש ט יב
1948 , 266 .זז
ר ג
ל ב נ י
א ,ט
: ה ז י ל ע
ך י א גניז
ר ע ד י ל (
ט ימ
,>ןטאנ
ג א ל ר א פ
״הזילע״
, ר י נ
, ק ר א י
1948 , 80 .זז
, ן א מ פ ר א ד
: ג י ל ע ז
ל א מ א זיא
ןע ווע ג
א
ך ל מ
, ) ר ע ד י ל (
ג א ל ר א פ
־רעט נ וא ״
,״סגעוו
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 , 96 .זז
ו ו י י נ פ ע ,ר : . ז
ר ע ד
ר ע נ ר ע ד ל י ג
ן א ה
, ) ר ע ד י ל (
ע ט י י ו וצ
ע ג א ל פ י ו א
ט ימ א
ט ר א ו ו ר א פ
ן ופ
ע י נ יפ
,ץ א ק
ג א ל ר א פ
,״ףוקיא״
, ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1948 , 174 .זז
, ן י י ט ש נ י י ו ו
: ש י ר ע ב
ר ע ד י ל
ן וא
, ס ע מ ע א פ
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ש י ר ע ב
־נײװ
ןייטש
,ט ע ט י מ א ק ־ ך ו ב
,ק ר א י ־ ו י נ
1949 , 256 .זז
, ן א מ ז ו ט
ה כ ל מ
: ץ פ ח
, ר ע ר י ל
, ס ע ל ע ש ז ד נ א ־ ס א ל
1949 , 124 .זז
, ע פ א י
: י כ ד ר מ
ע י ג א ל א ט נ א
ן ופ
ר ע ר
ר ע ש י א ע ר ב ע ה
,ע י ז ע א פ
ט ימ
ע ש יט יר ק
, ן ע ג נ ו ל ד נא ה פ א
ך ו ב
,ס נ י יא
״אקיצ״
, ג א ל ר א פ ־ ר ע כ י ב
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 , 399 .זז
ל ע מ כ
נ
ק צ י
: ך ל מ
ו ר ן וא
ו ר מ וא
,> ר ע ד יל (
ט ימ א
ט ר א ו ו ר א פ
ן ופ
ך ל מ
ש ט י ו וא ר
ן וא ט ימ א
ט ר א ו ו כ א נ
ן ופ
ל ד נ ע מ
,לש ע ר ג י י נ
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ר ו ד
ווא ט א נג יא
, ד נ א פ ־ ר ו ט א ר ע ט י ל
,ק ר א י ־ וי נ
1948 , 128 .זז
ל ו צ ק ,י : .א א
ך ו ב ם וצ
ן ב ע ל
, ) ר ע ד י ל (
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 .
, ן א ס נ י ו ו ע ל
: ר ד נ ס כ ל א
טניוו
ןפ י וא םי
, ) ר ע ד י ל (
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 , 32 .זז
, ר ע ר ע ל
: ל א י ח י
ןיימ
ם י יח
, ) ע מ ע א פ (
ט ימ
ןע ג נ ו נע כ י יצ
ן ופ .א
, ר ע ז ר ע מ
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ב ר ו ד
ר נ א ב ר א פ ־ ל א ר ט נ ע צ
ן ופ
ע ש י ל י ופ
ןד יי
ן יא
,ע נ יט נע ג ר א
, ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1948 , 168 .זז
-------------
,
ר ע ד י ל
ןוא
, ן ע מ ע א פ
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ט ע ט ימ א ק ־ ר י ז י נא ג ר א
ן ופ
־ ט ל ע ו ו ל א
ן כ ע ל
ןשידיי
ס ע ר ג נ א ק ־ ר וט ל ו ק
ן ב ר ו ד
״אקיצ״
, ג א ל ר א פ ־ ר ע כ י ב
,ק ר א י ־ ו י נ
482 ,1948
.זז
, ר ע ר ע ל
: ה מ ח נ
ןיא
ע ק י ד נ ע ק נ ע ב
ןהעש
, ) ר ע ד י ל (
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ א
־ ל ע זע ג
ן כ ע ל ט פ א ש
,ט ע ט י מ א ק
, ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1948 , 160 .זז
, ץ ל א מ
: ל ו א ש
ס א ד
גנאזעג
ן ופ
ב ו י א
, ) ר ע ר י ל (
ג א ל ר א פ
,״ ט ע ט ימ א ק ־ם יר ב ח ״
,ק רא י ־ וי נ
ט״שת ( 1948 , ) 160 .זז
מ ל י ע ,ר : . ל
ס מ ע ר וט ש
ןוא
,ס נ ג י וב נ גע ר
, ר ע ר י ל
, ג א ל ר א פ
״ףוקיא״
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 , 159 .זז
מ
א מ צ י
כ ע ,ר : .ש ןיא
ל גא ו ו
, ) ר ע ר י ל (
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ם ע ד
.צ א נ
־ ר ו ט ל ו ק
ןוא
ט ע ט ימ א ק ־ ל וש
י יב
ם ע ד
ן ט ק י נ י י א ר א פ
ןשיריי
ן ר ר א ־ ס ק ל א פ
ןיא
, ע ד א נ א ק
ט ימ א
ט ר א ו ו ר א פ
ן ופ .י
,ןאמש רע ג
1948 , 39 .זז
ס א ב ש י ,ן
ן מ ל ז
: .י
ע ט ל מ א ז ע ג
, ר ע ר י ל
,ימ א ימ
, א ד י ר א ל פ
1948 , 221 .זז
, ר ע ו ו ע ק צ ו ס
: ם ה ר ב א
עש ידיי
ס א ג
, ) ר ע ר י ל (
ג א ל ר א פ
,״תונתמ״
,ק רא י ־ וי נ
1948 , 203 .זז
סאד
עשידיי
ךוב ןיא
עקירעמא
זמק