Page 135 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ו מ ק
י ק ס ו ו א ר א ב ז
, י ד ב ל
: ה מ ל ש
,ן ל ע ווש
: ע י ג א ל י ר ט
,״ם וקפ יוא*
,״לגנארעג״
,״ע ור ע ד נאװ ״
ןגעװ
ם ע ד
ןשידיי
ן ב ע ל
ןיא
,ע פ א ר י י א
ל א ר ש י ־ ץ ר א
ן וא
, ע ק י ר ע מ א
ג א ל ר א פ
,״ם יד יח י .
,א גא ק יש
1948 , 3
. ר ע ד נ ע ב
ל ע ו ו י ,ט
, ס י ר א מ
: . ד ד
ןשיווצ
ס ע י ל א ו ו כ
, ) ןע ג נ ו ל י יצ ד ע ד (
ן ב ע ג ע ג ס י ו ד א
ן ופ
. ר ד .מ
ט י ו ו ע ל
,ט ע ט י מ א ק ־ ך ו ב
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 , 288 .זז
ל י מ ל
, ר ע : .ש
ב י וטש
, ) ןע ג נ ו ל י יצ ר ע ד (
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ך ר ו ד
ם ע ר .ש
ר ע ל ל י מ
,ט ע ט י מ א ק ־ ך ו ב
, ס ע ל ע ש ז ד נ א ־ ס א ל
1948 , 352 .זז
, ך א ל מ
ל י י : ב
ןט פ ירש
,ג נ ול י יצ ר ע ד (
, ע מ א ר ד
ש ז א ט ר א פ ע ר
ן וא ןא
: ג נ ו ל י י ט פ א
עשיריי״
ר ע ק י ט י ר ק
ןגעװ
ב ײ ל
, ) ״ ך א ל מ
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ם נ ופ
ב י י ל
ך א ל מ
ט ע ט י מ א ק ־ ך ו ב
ןיא
, ס ע ל ע ש ח נ א ־ ס א ל
1949 , 352 .זז
ע ל ע ד נ ע מ
ר כ ו מ
ם י ר פ ס
( .ש .י
: ) ש ט י ו ו א מ א ר ב א
ע נ ע ב י ל ק ע ג
, ק ר ע ו ו
ד נ א ב 5,
ק י ר ו צ א
ם י יה ן וא
ע ר ע ד נ א
, ן ע ג נ ו ל י י צ ר ע ר
ג א ל ר א פ
,״ף וקיא״
,ק ר א י ־ וי נ
288 ,1949
.זז
, ר ו ק ר ע מ
ו ו א ל : ף
ן זא י ר ו ק ר ע מ
ר א מ וה (
ן וא
ע ר י ט א ס
ןיא
ן ז ר ע פ
ן וא
, ) ע ז א ר פ
ט ימ א
ט ר א ו ו ר א פ
ן ופ .א
, י מ ל א
ן ב ע ג ע ג ס י ור א
ם נ ופ
ג א ל ר א פ
, ף י י ל א כ א ב ע נ ״
,ק ר א י ־ וי נ
1948 , 256 .זז
ס י ג א ל א ו ו ס ק ,י .נ:
ר ע ד
ר צ ו א
,> ןע גנול ייצרעד<
,ק ר א ו נ
.ש זד ׳
1949 , 200 .זז
, ך י ל י י ר פ
: . י
ן ע ג נא ל ק ר ע ד י ו ו
,) ןע ג נ ו ל י יצ ר ע ר (
ג א ל ר א פ
ר ע זד נ וא ״
,״געוו
־וינ
,ק ר א י
1948 , 320 .זז
, ר ע ק ו צ
: ה ש מ
טוג ן וא
ם ו ר פ
ןע ג נ ו ל י יצ ר ע ד (
ן וא
, ) ן כ ו ר פ ש
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ר עש יר יי
ר עש יט ע
,ט פ א ש ל ע ז ע ג
,ק ר א י ־ וי נ
1948 , 175 .זז
, ן י ר ב א ק
: ן א ע ל
ר ע ד
ר ע נ ע ר י ו ל ר א פ
ןוגינ
>ןאמאר<
ן וא
ס ק ע ז
, ן ע ג נ ו ל י יצ ר ע ד
ע נ ע ב י ל ק ע ג
ק ר ע ו ו
ן ופ
ן א ע ל
, ן י ר ב א ק
ר נ א ב 1,
ג א ל ר א פ
,״ףוקיא״
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 , 320 .זז
ק א ,ץ ל ע : א
ט י יצ ־ה ע יר ז
, ) ןא מ א ר (
ט צ ע ז ר ע ב י א
ך ר ו ד
ב ק ע י
, ל ט ס ע מ
ג א ל ר א פ
,״ףוקיא״
, ע ק י ס ק ע מ
1949 , 324 .זז
ר י י ,ף
: ש ר י ה
ם ייח ל ״
,״!ןדיי
ג א ל ר א פ
,״ ס ע ר א צ ט ימ י וק ״
,ק ר א י ־ וי נ
1948 , 170 .זז
ש נ י א ו , ר
: ן מ ל ז
יד
ע ט ת ד מ וש מ
, ) ןא מ א ר (
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ם ע ר .ז״
ר וא ינש
,״ ט ע ט ימ א ק ־ ל ב ו י
,ק ר א י ־ וי נ
1948 , 392 .זז
-------------
, א
גא ט
ם ל ו ע ה זה
ןא מ א ר (
ן ופ
ןשידיי
ן ב ע ל ־ ר ע ל ט ס נ י ק
ן יא
ז י ר א פ
, )
־ ס י ו ר א
ן בע גע ג
ן ופ .ז״
ר וא ינש
,״ ט ע ט ימ א ק ־ ל ב ו י
,ק ר א י ר י נ
1948 , 531 .זז
ע י זע א פ
ןוא
ע מ א ר ד
, ן י ק ו ו י ר ־ א ד ר א ב
: א נ י מ
, ר ע ר י ל
,ק ר א י ־ וי נ
1948 , 32 .זז
, ר ע ו ו ע ש ט י ד ר א ב
: ק י ל ע ז
ר ע ר י ל
ט ימ
,םינוגינ
ע ט י י ו וצ
,ע ג א ל פ י ו א
־ ר א פ
ג א ל
,״העירז״
,א ע ר י ו ו ע ט נא מ
1948 , 32 .זז
, ר ע נ י ל ר ע ב
: ק ח צ י
ל יטש
ל א ז
ןייז
ר ע ד י ל (
ן וא
, ) ס ע מ ע א פ
ג א ל ר א פ
יבצ״
״ ל ע ס ע ק
י י ב
ר ע ד
ע י ס י מ א ק ־ ר וט ל ו ק
ן ופ
.ד י י
.ט נ ע צ
ט ע ט י מ א ק
ן יא
־ ק ע מ
,ע ק י ס
179 ,1948
.זז