Page 136 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

סאד
עשידיי
ךוב ןיא
עקירעמא
יאמ (
1948
י א מ -
1949 * )
י ק ס ו ו א ר א ב ז
1.
ע נ י י ש
ר ו ט א ר ע ט י ל
ק י ט ס י ר ט ע ל ע ב
א א פ ט ש א ,ו
: . י
ר ע ד
ר ע ט צ ע ל
,ד נא ט ש פ י וא
ן א מ א ר
ן יא
יי ווצ
, ר ע כ י ב
ן ו ב
: ס נ י יא
׳ר
,א ב י ק ע
״אקיצ״
, ג א ל ר א פ ־ ר ע ב י ב
,ק ר א י ־ וי נ
1948 , 404 .זז
ב א ט ו ו י נ י ,ק . ב:
ע נ ע ב י ל ק ע ג
, ן ע ג נ ו ל ה ע צ ר ע
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ . ב
ק י נ י ו וט א ב
ע י ל י מ א פ
ט ימ
ר ע ד
ף ל י ה ט י מ
ן ופ א
ע פ ו ר ג
ר ע ב י יר ש
ן וא
ר ע ו ו א ק א ר
ש ט נ ע ר ב
428 ,
, ג נ י ר ־ ר ע ט ע ב ר א
,ק ר א י ־ וי נ
1948 , 2
. ר ע ד נ ע ב
, ן י ט ש ר ו ב
: ל ע ו מ ע ס
ר ע ד
ל א ב נ ק ס א מ
ן ופ
ר ע ד
ט י י ק נ ב ר א ד ר א פ
־ ד ע ר (
,ןע ג נ ול י יצ
, ןע ג נ וט כ יד
, ) ןע י יס ע
,ק ר א י ־ וי נ
1949 , 96 .זז
, ק ע ב
: ר ע ד נ א ס ק ע ל א
ס ו ו א ל י פ נ א פ
,ןש ט נעמ
ט צ ע ז ר ע ב י א
ן ופ
ש יס ור
, י ק ס נ א ל א ו ו
ג א ל ר א פ
,״ף וקיא״
, ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1947 , 332 .זז
, ב י ל ט א ג
.נ : .י
, ם י צ ו ל ח
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ .נ .י
ב י ל ט א ג
,ט ע ט י מ א ק ־ ך ו ב
־ט נא מ
, ל א ע ר
1948 , 206 .זז
א ג ל , ד ב ע :ן
ןש ט נעמ
, ) ןע ג נ ו ל י יצ ר ע ד (
ט ר י ר ט ס ו ל י א
ן ופ
ם א י ל י ו ו
,רעפארג
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ל ר א נ
ס ד י י ר ט
, ט ע ט י מ א ק ־ ר ע ט ע ב ר א
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 ,
256 .זז
, ג ר ע ב ד ל א ג
: ח נ
א
ט כ י ל
טייג
ף י וא
, ) ע ל ע ו וא נ (
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ם ע ד
ד ו ד
,ד נא פ ־ ו וא ט א נ ג יא
ןע ג נ ו נע כ י יצ
ן ופ .י
, ן י יטש נע ט כ יל
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 , 240 .זז
, ג ר ע ב נ י ר ג
: ל ר ע ב
ס א ד
ע י ו ל ב
ע ל ע פ יש
, ) ןע ג נ ו ל י יצ ר ע ד (
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ל ר נ ע מ
,ץ א זב א
, ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1948 , 160 .זז
, ן א מ ר ע ס א ו ו
: ה מ ל ש
עש ימ ייה
ןש ט נעמ
, ) ןע ג נ ו ל י יצ ר ע ד (
,ק ר א י ־ וי נ
1948 ,
208 .זז
ז י
ע ג נ
, ר .י : .י
ן ע ג נ ו ל י י צ ר ע ד
ם וצ (
ן ט פ נ יפ
, ) ט י י צ ר א י
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
־ ר א פ
ג א ל
,״תונתמ״
,ק ר א י ־ ו י נ
1949 , 352 .זז
ט ו נ ק ע ל ע ר:
ר ע ד
ר ע ס י ו ר ג
ץ ינעג
ר ע ד א א
ר ע נ ר ו נ
גא ט ן יא
,ק ר א י ־ וי נ
־ ר ע ב י ירש
, ג א ל ר א פ
,ק ר א י ־ ו י נ
1948 , 64 .זז
*
טלעטש עגנעמא זוצ
ןפיוא
ך מ ס ןופ
ר ע כ י ב
ע כ ל ע ו ו
ןר ע מ
טקישעגוצ
ןיא
.קע ט א ילב יב ־א ו וי י
ה מ ק