Page 138 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

סעלעיעל
גמק
ןוא
,ם ע ל ע יע ל
ר ע ד
רעקיניזטסואוואב
רעשידיי
,רעלטס ניק
־לעוו
ר ע כ טאה
טפאזעגנייא
ןיא ן י ז
ע לא
תורות ןופ יד
ע ק יד נע ילב
ןר וטלוק
ןוא
רעטעפש
ע ק ידר ע כ יור
,תוברוח־טלעוו
זיא
ר ע ב יר ע ד
ןעוועג
־אב
טק יט כ ע ר
ןפ ורוצס יוא
וצ ר ע ד
רעצנאג
,טלע וו
ק יד נע נע י ילר עב יא
־כאנ
לא מ א םאד
ע כע לב רעטש מ וא
קרעוו
״עדאיליא״
ןופ םעד
ןסיורג
ןשיכירג
ר ע ט כ יד
:רעמאה
יד״
טייקנייש ןופ
ןרעמאה
זיא ןא
,ןכיילג
זיא׳ס
!רעמאה
יד
תומימת
,עלעבאנ
יד
טייקשידלעה
יד
,עיירפ
יד
הרובג
,עכעלנעמ
רעד
,רעדארג
רעשרעדניק
.רעגאב
ראנ
רעכעלרעדנואוו
ויא
.״היעשי
ןוא
ןק יד נערא פ
סאד
:ד יל
,א״
ךעלרעדנואוו
סאד
דלאג ןוא ץרג ןופ
ןקיראה
,רעמאה
ןייז
טלעוו
יד
,עקיטכיזכרוד
עיולב ןוא
.עיירטעג
ראנ
קיטכיל
טעוו
טשרע ןייז יד דרע - ראפ
בשות ןוא ראפ ,רג
ןעוו
ןעלבוי
טעוו רעד ןאמ
״היעשי
-
ןיא םעד
ןקיזאד
ןק ידר יווקרעמ
ד יל
םענייז
טאה
ם ע ל ע יע ל
־עגסיוא
טק ירד
םעד
ךימאמ־ינא״
ןופ א
,ןקיניזטסואוואב
ןצלאטש
ןשידיי
,ר ע ט כ יד
ד ע כ ל ע ו ו
זיא
תמאב
יואר וצ ןייז םאד
לקינייא
ןופ
ןסיורג
ןק יט ייצראפ
ןשידיי
איבנ
היעשי
ןב
.ץומא
ייווצ
עסיורג
ןטפאשביל
ןבאה
טלטסענעג
ע לא
ןראי
ןיא
ם ע ס ע ל ע יע ל
ןש ירעטכיד
:ץראה
יד
טפאשביל
וצ
עק יר עמ א
ןוא ףאנ
י ד - ר ע מ
־ביל
טפאש וצ
.שידיי
םע זיא
אטשינ
ייב
זדנוא ןייק
רעטייווצ
,ר עט כ יד
םאוו
לא ז
ןבאה
טק ירדעגס יוא
ןיא
ע כ ל ע זא
עק ימא לפ
תורוש
ענייז
שממ
ע כע לט פאש נד ייל
ןטפאשביל
ייס וצ
,עק ירעמא
ייס וצ
.שידיי
ןיא
ר ע ק יל ד נע צ
ר ע ד יל
ענייז
ןעניפעג
ד ימ
ידטא
ע כ ע ל ט ר ע צ
־ראפ
.ט ייקטב יל
ט רעה ן י ז
טשראקא
,וצ יוו
קימאג־לופ
ר ע ד
ר עט כ יד
טגניז
ןגעוו
:עק ירעמא
באה׳כ״
ביל יד
עצלאטש
עיניל-למיה
ןופ
,ןטעהנאמ
יד
,ןכייט
,סנאינעק
,םיריירפ
רעדלעוו
.עקירעיטנזיוט
באה׳כ ביל יד
,סאטיוא
,ןגעוו
קיצנאלג
יוו
,ןטעקראפ
באה ׳כ ביל
,גנידצלא
סאוו
טגנילק ןוא טגניז טימ
-־"!עקירעמא-טומ
ןופ( רעד
עטאטנאק
וצ״ ריד -
עקירעמא
,,)!